» Kategori : Kawruh Sapala

Budi Pakarti (5)
C. Menawi kepengin majeng Wonten malih pranataning budi pakarti, menawi tiyang kepengin majeng saha kepengin ge­sangipun mboten muspra, Sri Mangkuna­gara IV ugi paring sesulang ingkang wi­nastan Hastagina utawi wolung bab ing­kang wigatos. Wondene pangecakipun, supados ge­sangipun ingajenan ing sesami, tiyang kedah: a. Golek panggaotan - tegesipun kados pundi ... Sapepake

Dhudhah-Dhudhah Kaskaya Lawas: Sawise Disuwuk Pepalang Kasil Disuwak
Tengah sasi Januari 2017 kepungkur salah sa­wijing SMP ing kutha Yog­yakarta geger. Ing sate­ngahing kegiatan belajar-mengajar, ana sawijining mu­rid wadon dumadakan awake kaku, kejang-kejang lan ndleming, ora cetha tembung kang di­ucapake. Dinuga, murid wa­don mau kesurupan. Kesurupan apa maneh yen dudu kesurupan makhluk alus, durung mari diusa­dani, kasusul ... Sapepake

Aksara Jawi Ngandhut Pitutur Luhur
Aksara Jawa ngandhut pitutur kang luhur wonten salebeting gesanging ma­nung­sa ing alam donya. Para Dwija, su­trisna basa Jawi sumangga tansah nguri-uri kabuda­yan Jawi kanthi manah mongkog dados pri­yantun Jawi ingkang saestu sa­ged ma­ngertosi sejarahipun punapa ma­won bu­daya patilasan utawi punapa ing­kang sampun ginayuh para pandhega­ning basa ... Sapepake

Ngonceki Makna Filosofi Gendhing Talu lan Pathet Ing Jagading Pewayangan (2-Tamat)

Minturut Sri Mulyono ing bukune Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang (1989), sadurunge ndonya lan manungsa dicipta dening Gusti Allah, nalika semana isih durung ana apa-apa utawa alam su­wung. Yen ing pewayangan banjur dilam­bangake kanthi pendhapa suwung, na­nging ana isine. Semono uga nalika kelir utawa geber wis dipasang lan sumpingan wayang wis ditata ing sisih tengen lan ... Sapepake

Ngonceki Makna Filosofi Gendhing Talu Lan Pathet (1)
PARA pujangga Jawa biyen pancen nduweni kareman ing babagan simbol-simbol utawa pralampita ing samuba­rang kalir ing sajrone urip bebrayan. Bab mau kira-kira para pujangga nduweni ancas manawa kanggo menehi pitutur luhur marang para putra-wayah ora per­lu diterangake kanthi cetha wela-wela lan ngegla, nanging diwedharake kanthi pralampita, perlambang utawa simbol. Mesthi bae ... Sapepake

Sesurupan Bab Seni Paes Penganten (1)

Cecala Negara Indonesia bisa diarani jejel-riyel dening maneka warna upacara adat lan kabudayan. Sakehing unsur kabudayan iku banjur lebur manunggal sarta karengkuh minangka landhesan marang pangrembu­kane kabudayan Indonesia, sarta manjilma minangka jatidhirine bangsa Indonesia. Salah sawijine unsur adat lan kabudayan sing isih tetep katon ngegla lan terwaca, ing antarane yaiku bab ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas