Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (12)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 313 kali

(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka panguripan donya iku mung mujudake kesenengan sing sethithik manawa ditandhing karo panguripan akhirat.)  (Q.S. Ar-Ra’d (13) : 26).

(c). Abu Darda, sawijining wektu dhe­weke nekani marang wong kang tilar do­nya. Sadurunge tilar donya wong mau ngucap alhamdu lillah. Abu Darda ngu­cap, manawa sliramu iku wus bener ngu­cap alhamdu lillah. Satemene nalika Allah paring takdir, Allah kepareng rena (me­nyukai) manawa takdir iku ditampa kanthi ridla. (c). Ali Ibnu Abi Thalib mrik­sani se­dulur Ady bin Halim ing dalem swa­sana sedih pasuryane. Ali Ibn Abi Tha­lib ngen­dika “He Ady bin Halim, tumrtaping pawo­ngan kang ridla marang takdir Allah,  takdir iku bakal lumaku sarta dheweke pikoleh ganjaran. Dene tum­rap­ing wong kang ora ridla (rila) marang takdire Allah, takdir mau bakal lumaku, nanging amale dadi muspra.

(d). Umar Ibn Abdul Azis ngendika, ma­nawa dheweke ora ndabeni kabegjan (kebahagian), kajaba ana ing papan tak­dir. Ana pawongan sing nyuwun priksa ma­rang Umar bin Abdul Aziz. Umar ne­rangake, yaiku apa kang ditakdirake de­ning Allah. Al-Hasan (sahabat liyane)  ngu­cap: Sok sapa wonge sing ridla apa kang diparingake marang dheweke, Allah bakal nglonggarake sarta paring barakah ma­rang bageyane kasebut. Dene sok sapa wonge sing ora ridla, Allah ora kepareng nglonggarake marang keberkahan. Ana sing nerangake (sawijining sahabat), ma­-na­wa mbesuk ana ing akhirat, ora ana de­rajat kang luwih dhuwur katimbanag  pa­wo­ngan kang ridla marang Allah. Mula sapa wonge kang pinaringan anugerah rasa ridla, ateges dheweke iku wus ngga­yuh derajat kang paling utama.

 

(18).  MAHABBAH

Mahabbah ilallah, maknane cinta uta­wa rindhu marang Allah. Manteping qal­bu marang ngarsaning Allah. Mahabbah mono mujudake konsumsi ati sarta pa­sugatan tumraping ruh. Mahabbah iku cah­ya, sing sapa wonge kelangan cahya, uripe tansah mapan ana ing papan kang peteng (kegelapan). Mahabbah iku uga mujudake obat. Sok sapa wonge sing ora ndarbeni obat, atine bakal rinubung dening penyakit-penyakit ati. Gemblenge pangerten mahabbah marang Allah iku, hiya iku nggayuh cahya (kerinduan) kang madhangi ati supaya slamet ing  donya lan akhirate, binarung  taqarub (taqwa) marang Allah sinartan nindakake amal kang shaleh.

Kuwajiban mahabbah marang  Allah iku, bisa dipriksani ana ing Kitab kang wus diturunake dening Allah, sarta  tun­tunan (ajakan) saka para UtusanE lan kang wus difitrahake marang kawulanE, manawa Allah itu Dzat kang Hancipta Jagad Raya iki dalah sak isine. Satemene qalbu kang wus difitrahake sarta bina­ngun iku, ndarbeni maksud supaya  ma­hab­bah (merindukan) marang Dzat wus kepareng paring kenikmatan sarta ka­beg­jan marang para kawulanE. Dima­nger­teni, Manawa sekabehing kanikma­tan iku saka  ngarsane Gusti Allah. Dha­wuhe Allah mangkene maksude:

(a). “Lan sadhengah kanikmatan kang teka marang sira iku cetha sa­ka ngarsaning Allah, banjur sira ke­taman kasusahan, marang Allah, Pan­jenengaE pribadi anggonira nyu­wun pitulungan.” (QS. An-Nahl (16):53).

(b). “Lan saweneh manungsa ana sing gawe bandhingan sesembahan saliyane Allah. Dheweke padha se­neng ing sesembahan mau kaya de­ne dhemene (mahabbah) marang Allah. Nanging saupama wong kang pada Mukmin iku luwih banget dhe­mene (mahabbah) marang Allah.” (QS. Al-Baqarah (2): 165).

(c). “He para wong Mukmin, sapa sira sing murtadz saka agamane, mangka Allah arsa nitahake sawji­ning golongan kang PanjenenganE remen marang dheweke, lan dhe­weke uga dhemen (mahabbah) ma­rang PanjenenganE, lan padha an­dhap asor karo wong-wong  Muk­min, lan luwih gagah ngungkuli ma­rang wong-wong kafir, dheweke pa­dha nglabuhake bandhane ana ing dedalaning Allah (fi sabilillah), sarta ora ulap saka panacating wong kang nacad.” (Q.S. Al-Al-Maidah (5):54).

(d). Gegandhengan karo mahabbah marang ngarsaning Allah Rasulullah s.a.w paring dhawuh mangkene mak­sude: “Demi kang wus Nguwasani ji­waku, sawijining pawongan durung sinebut iman kang nunjem ana ing telenging atine, saengga dheweke luwih mahabbah (mencincai) ma­rang Rasulullah katimbang marang wong tuwane.” (HR. Bukhari, Muslim).

Kajaba saka iku Rasululah s.a.w. ne­rusake pangandikane marang Umar Ibnu Khaththab: “Ora, saengga panjene­ng­ane luwih ditresnani  katimbang marang wong tuwane kekarone lan pawongan iku dhewe.”

Nyimak maksud dhawuhe Allah sarta Hadits Rasulullah saw. kang katur ing ndhu­wur, bisa dimangerten lan dipahami, manawa Allah dalah Rasulullah iku kudu luwih kita tresnani (mahabbah, merindu­kan) katimbang marang wong tuwa kita kekarone sarta marang awak kita dhewe.  Ing ndhuwur wus diaturake, Manawa ma­habbah marang Allah iku mujudake af’al qalbu (amalaning ati), kadidene sa­bar manawa ketaman musibah. Gegayu­tan karo  babagan kasebut (mahabbah), perlu dimangerteni, manawa samuba­rang sing njurung (memberi motivasi ) ma­rang tuwuhing rasa mahabbah ma­rang Allah lan Rasulullah, yaiku:

(a). Ngulinakake nderes Al-Qur’an sarta mangerteni maknane kang kinandhut ana ing kono, lan ngamalake sak bisa bisane (maa is tatha’tum).

(b). Nindakake amal shaleh sarta taqarrub (ndhedhipe, taqwa) ma­rang Allah.

(c). Tansah eling marang Alah (dzikir) ing dalem swasana apa bae. Becik nalika ngadeg, nalika lungguh lan nalika turon.” (Q.S.Ali Imran (3):190-191).

(d). Khalawat (nyepi), akeh eling marang Allah lan istighfar.

(e). Ngilangi utawa ngresiki pe­nyakit ati, sing cumondhok ana ing awake, kaya ta riya’ (sombong), adi­gang adiogung adiguna, ngun­dhat-undhat amal kebagusan, dreng­ki, pelit lan liya liyane.

Mahabbah marang Allah kanthi tu­lusing ati, krana nyadhong ridlaning Allah. Insya Allah, Allah bakal kepareng asung welas lan asih marang kawulanE. Mangkene maksud dhawuhe Allah:

Dhawuha sira Muhammad! Ma­nawa sira pancen padha dhemen (ma­habbah) mring Allah, mara pa­dha ndhereka ing (marang) aku. Allah bakal remen maramg sira ka­beh, lan paring pangapura marang sira kabeh ing dosa-dosanira kabeh. Lan Allah iku Maha Ngapura lan Maha Asih.” (Q.S. Ali-Imran (3): 31).

 

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…