Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 398 kali

(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka panguripan donya iku mung mujudake kesenengan sing sethithik manawa ditandhing karo panguripan akhirat.) (Q.S. Ar-Ra’d (13) : 26).

 

Sawuse nyimak makna ayat-ayat kang katur ing ndhuwur, bisa dimangerteni kanthi cetha sarta gamblang, manawa kita pi­naringan kenikmatan masigra (nuli-nuli) asung pangalembana (memuji) lan syukur marang Allah, krana Allah bakal kepareng paring tambahan kanikmatan kang wus kita tampa. Lha manawa kita iku kufur ma­rang kanikmatan kang kita trima, sayekti adzab Allah iku banget nglarani.

 

(10) NGGODHA MARANG MANUNGSA

Karakter syetan kang dikutuk (dilaknat) dening Allah, kadidene nalika semana, Adam lan Hawa diusir saka  suwarga, iku ora liya krana pokal gawene utawa bujuk-glembuke syetan. Isih ana gandheng ce­nenge karo rasa syukur. Yaiku nalika iblis mangerteni dhuwur lan agunge tataran rasa syukur, iblis ndarbeni paeka (siasat) bakal nggodha marang manungsa. Dha­wuhe Allah, mangkene maksude: (Sembo­yane syetan)

“Salajengipun kula badhe ndha­tengi piyambakipun saking ngajeng lan saking wingkingipun, utawi sa­king kanan sarta keringipun, ngan­tos Paduka mboten manggih ka­thah­ipun para tetiyang ingkang sa­mi syukur.” (Q.S. Al A’raf (7): 17).

 

(11) PANGALEMBANA

Allah wus kepareng paring pangalem­bana marang Nabi Nuh a.s., krana utu­sanE Allah kang akeh syukure.

“Tedhak turune wong-wong kang di­emot ana ing prahu (baita) kalawan Nabi Nuh, satemene Nuh iku kawula kang akeh banget rasa syukure (marang Allah)”. (QS. Al-Isra (17):3).

Allah wus kepareng secara khusus dhawuh (menyebut) Nuh secara khusus iku, ngandhut makna pangayom marang para kawulanE, supaya nuladhani ma­rang Nabi Nuh a.s, amarga Nabi Nuh iku mujudake bapak kang kapindho para kawulaning Allah sawuse Nabi Adam. Iki bisa dipahami, sawuse kaum Nabi Nuh  (kerem), Allah ora ndadekake makhluk ndarbeni keturunan, kajaba saka ketu­runan Nabi Nuh. Sing kudu dituladhani dening umat keturunan Nabi Nuh, yaiku ing babagan syukur marang ngarsaning Allah. Sebabe Nabi Nuh iku mujudake kawula lan Rasul Allah sing ora nate ken­dhat muji syukur marang Allah. Kanthi mangkono, tumrap pawongan kang ora (gelem) syukur, ora kalebu wong kang ora manembah marang Allah. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maknane:

Tedhak turune Nabi Nuh a.s. mau Ingsun tamtokake wong-wong kang kari ora katut disiksa.” (Q.S. Ash-Shaffaat (37) : 77).

Kajaba Nabi Nuh sing kudu ditula­dhani (dadi panutan), uga marang priba­di (panjenengane) Nabi Ibrahim khali­lullah. Sebab panjenengane tansah to’at lan tuhu marang ngarsane Allah sarta lem­but laku tindake, tansah syukur ma­rang ngarsane Allah. Mula saka iku Allah banjur (wus) kepareng netepake, ma­nawa rasa syukur iku minangka tu­min­dak kang luhur, sing ditindakake de­ning para kekasihE.

Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

Lan Gusti Allah kang nglairake sira kabeh saka guwa garbane (wetenge) ibu­nira, sarta sira padha ora mangerti sa­mubarang. Panjenengane banjur nda­dekake pangrungu, pandulu lan qalbu supaya sira kabeh padha syukur.” (QS. An-Nahl (16):78).

Ing babagan iki perlu diaturake, ma­nawa Njeng Nabi Muhammad s.a.w, mitu­rut hadits sing diriwayatake dening Bukhari lan Muslim, nalika Njeng Nabi ju­meneng nindakake shalat nganti ke­karo ampeyane mbedhedheg (abuh), krana diterangake.

“Lajeng kados pundi panjenengan ibadah shalat kok ngantos kados maka­ten punika, Njeng Nabi! Kamangka Allah sampun kepareng paring pangapura (pangapunten) dhumateng dosa panje­nengan ingkang sampun kelampahan utawi ingkang badhe kelampahan?” Njeng Nabi paring dhawuh:

“Lha aku apa ora kena jejer sawiji­ning kawula sing tansah syukur marang ngarsaning Allah!” (HR. Bukhari).

Wusana Njeng Nabi banjur paring dhawuh marang Mu’ad Ibnu Jabal, mang­kene maksud dhawuhe (pangandi­kane):

“He Mu’ad! Demi Allah, aku sayang marang sliramu. Demi Allah aku sayang marang sliramu.” Wusana Njeng Nabi Muhammad nuli nerusake pangandikane. Aku aweh wasiyat marang sliramu:

“Aja pisan-pisan sliramu nganti ning­galake nalika pungkasaning ibadah sha­lat, ngucap “Allahumma ‘ainnii lidzikri-ka wa syukrika wa husni ibadatika”. Mak­nane (Gusti Allah ingkang Maha Agung, sesembahan kawula, mugi Paduka ke­pareng paring pambiyantu dhumateng kawula, tansah dzikir lan tansah syukur (atur agung ing panuwun) dhumateng Pa­duka sarta nindakake ibadah dhuma­teng Paduka ingkang langkung sae.)

(HR. Bukhari, Muslim) 

(Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!