Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 423 kali

(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka panguripan donya iku mung mujudake kesenengan sing sethithik manawa ditandhing karo panguripan akhirat.) (Q.S. Ar-Ra’d (13) : 26).

 

(9). MAKNANE RASA SYUKUR

Ing ndhuwur wus diaturake, manawa kakarakter pawongan kang laku zuhud iku antara liya, yaiku sabar lan syukur. Ing ngisor iki bakal diaturake pangeten rasa syukur. Syukur iku mujudake pangalemba­na (pujian) marang pawongan sing aweh (menehi) kanikmatan tumraping perkara becik marang pawongan liya. Rasa syukur iku ndarbeni sawatara tenger, ciri-ciri uta­wa rukun. Dene pawongan kang ngucap syukur iku, krana ngakoni kanikmatan sing ditampa secara batin, lan ngucap syukur secara lahir (lisan) lan kang pungkasan mi­gunakake kenikmatan iku kanthi to’at sarta tawadlu’ marang Allah. Tegese (gem­blenge), rasa syukur iku ana gan­dheng cenenge karo qalbu (ati), lisan lan angga (badan). Maksude, ati iku dipigunak­ake kanggo mangerteni utawa ngaweruhi lan nyenengi. Lisan digunake kanggo  muji (ngalembana). Dene angga/badan iku di­gunakake kanggo napaki kanikmatan anggone nindakake taqarrub lan ndhe­dhipe marang Allah, kang wus kepareng paring kenikmatan, sarta nyegah aja  ngan­ti kanikmatan iku digunakake tumin­dak maksiyat marang Allah.

Kajaba saka iku Allah uga wus kepa­reng netepake (nggabungake) rasa syukur iku karo keimanan (iman), kanthi panger­ten, manawa Allah iku ora bakal nyiksa (matrapake adzab) marang kawulanE, manawa kawulanE mau atine tansah muji syukur marang nikmat paringane Allah sarta ing atine nunjem iman kang kukuh lan bakuh, ora mangro tingal. Trep karo dhawuhe Allah maksude mangkene: “Allah iku ora kersa ndedawaa pasiksa­nira kabeh, manawa pancen sira iku padha syukur lan padha iman ma­rang  Allah,  jalaran Allah iku Dzat kang nampa rasa syukur sarta Maha Wikan.” (Q.S. An-Nisa’(4):147).

Maksud dhawuhe Allah, manawa kita bisa mangerti tujuwan ciniptanE sira ka­beh, yaiku tansah ngucap rasa syukur sar­ta iman marang Allah kanthi tulusing ati, Allah ora bakal ndedawa siksa marang sira kabeh.Ora mung tekan semono kawigate­ning Allah marang kawulanE kang tansah syukur marang PanjenenganE. Yaiku Allah bakal kepareng ngususake (ngistime­wakake) ing ndalem nikmati kanugeraha­ning Allah katimbang marang kawula liya­ne. Trep karo dhawuhe Allah sing maksude mangkene:

“Lan hiya kaya mangkono mau Ingsun wus nyoba marang sawenehing wong mau ana kang sugih, lan sawenehing ma­neh padha miskin, supaya dheweke padha ngucap: Apa iki jinise wong-wong kang padha diparingi kanugerahan dening Allah saka saweneh kita. “Allah paring dha­wuh: Apa Allah iku dudu Pangeran kang luwih Ngawuningani marang wong-wong kang padha syukur.” (QS. (6):53).

Ing ndhuwur wus diterangake  tatarane manungsa kang tansah sabar  sarta kang tansah syukur marang Allah. Kajaba iku, ing ngisor iki bakal diaturake insan (ma­nungsa) kang syukur lan sing kufur. Mung­guh tumraping pawongan nalika pinaringan kenikmatan tansah muji syukur marang Allah. Iki ndarbeni makna, manawa syukur iku darbe manfa’at marang awake dhewe. Dene yen kufur, ingkar marang nikmat pa­ringaning Allah, Allah iku kang Maha Sugih lan Maha Mulya.

Supaya sikep kita anggone ngucap syukur, becik  syukur ing sajeroning ati, syu­kur mawa lisan sarta tumindak, ing ngisor iki bakal diaturake tuladha sawiji­ning kedadeyan. Yaiku nalika Njeng Nabi Sulaiman a.s. paring dhawuh, sapa ing an­ta­rane sira kabeh sing bisa nekakake kedhaton (singgasana) Ratu Bulkis. Jin ‘Ifrit dalah pawongan kang darbe ilmu padha munjuk sikepe. Nabi Sulaiman a.s. ngen­dika:

(a). He para penggedhe! Sapa kang bisa nekakake dhampar kenca­na (kedhaton) Ratu Bulkis sak du­runge dheweke padha teka pasrah (sumarah) ana ing ngarsanIngsun kene. (Q.S An-Naml (27):38).

(b). Ature: “Ifrit sawijining jin kang wasis, kula ingkang saged ndhateng­ake kedhaton (dhampar kencana) wau wonten ngarsa Paduka, sak de­rengipun Paduka menyat saking dham­par singgasana Paduka. Estu (saestu) kawula punika santosa sar­ta mitadosi.” (Q.S. An-Naml (27):39).

(c) “Ature wong sing mangerte­ni ilmuning Kitab (Zabur). Kawula ingkang saged ndhatengaken dham­par kecana wau ing ngarsa Paduka, saderenge Paduka ngedhepake ne­tra. Bareng  Sulaiman priksa dhampar kencana mau wus mapan tumapak ing ngarsane, nuli ngendika:

(d). “Mangkene iki saweneh mu­jud­ake kanugerahaning Pangeranku, (iku) minangka dadi cobaning awak­ku, apa aku gelem syukur apa malah kufur. Dene sapa sing syukur, sayekti syukur iku (dadi) manfa’ate tumrap awake dhewe, lan sapa sing kufur, sa­temene Allah, Pangeran sesem­bahanku iku Maha Sugih tur Maha Mulya.” (Q.S. An-Naml (27) : 40).

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa