Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 456 kali

(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka panguripan donya iku mung mujudake kesenengan sing sethithik manawa ditandhing karo panguripan akhirat.) (Q.S. Ar-Ra’d (13) : 26).

 

(5). SABAR LAN SYUKUR.

Sipat sabar lan syukur iku mujudake karaktere wong-wong kang laku zuhud. Maksude wong-wong kang laku zuhud iku, imane kukuh bakuh, tansah taqarrub sarta ndhedhipe marang ngarsaning Allah, tan­sah eling (dzikran katsiran) ma­rang Allah. Gemblenge, pawongan kang mangkono iku kasinungan (pinaringan) sipat sabar lan syukur. Begja kemaya­ngan tumraping pawongan kang sabar, nalikane diuji, uta­wa ketaman coba de­ning Allah, wong-wong mau padha ngu­cap “innaa lilahi wa innaa ilaihi raaji’un (satemene kita iki ka­gungane Allah lan bakal sowan (bali) ma­rak ana ing ngar­sa­ning Allah, Panjene­nganE. (Q.S. Al’ Baqarah (2) : 156).

Supaya luwih gamblang ing ngisor iki ba­­kal diaturake werdine sipat kang sabar. Mangkene keterangane: Sipat sabar iku pin­dha pedhang kang landhep, sing ora mem­pan diancurake, pindha laskar kang gagah prakosa kang unggul jurite ing pa­la­gan, ora nate kasoran jurite (kalah pe­rang). Kesa­baran lan kemenangan iku mu­judake sedu­lur sinarawedi (saudara baik), Allah kepa­reng paring pujian, pa­ngalem­bana marang wong-wong kang sabar sarta paring dha­wuh, manawa Pan­je­nengane bakal kepa­reng paring ganjaran (pahala) krana kesa­barane, ya­iku ganja­ran kang tanpa wila­ngan. Trep karo dha­wuhe Allah, mangkene maksu­de:

Muhammad sira dhawuha! He ka­wu­lanIngsun kang padha iman, sira pa­dha wedia marang Allah Pangeranira, wong-wong kang padha becik tindake ana ing donya iki bakal padha oleh gan­jaran becik. Bumine Allah iku jembar, wus sak ukur, samesthine wong-wong kang padha sabar, iku tetep bakal kepa­reng diparingi piwales (kaparingan) gan­jaran sing tanpa wila­ngan cacahe.” (Q.S. Az’ Zumar (39):10).

Ora mung paring ganjaran kang tan­pa wilangan marang wong-wong kang laku sabar, mangkene maksud dhawuhe Allah:

“Lan prayoga sira padha ndhereka marang Allah, lan utusanE, lan aja nganti dredah-pasulayan, sebab mengko mun­dhak dadi ringkih, lan ilang perbawanira, sarta sira padha sabara. Sanyata Allah iku anartani (paring berkah) marang wong-wong kang padha sabar. (Sabar mi­turut ahli tafsir, yaiku tetep sregep (nyrempeng) mbudi-aya asil ing damel, sanajan dialang-alangi ora keguh).” (Q.S. Al-Anfal (8):46).

Bener-bener endah lan elok wong-wong kang kasinungan sipat sabar, sa­engga Allah kepareng ndadekake pimpinan ing antarane wong-wong kang sabar, sing bakal nuntun lan aweh pituduh kanthi prin­tahe Allah, samangsa wong-wong mau sa­bar. (Maksud dhawuhe Allah ing Q.S. Sa­jadah (32):24).

Kajaba saka iku bener-bener elok lan endah sipat sabar iku. Manawa ana musuh ndarbeni paeka  (tipu daya, siasat), bakal ora ndrawasi sithik-sithika, sanajan ta mung­suh iku darbe kekuwatan kang mum­puni, sauger diadhepi kanthi laku sabar. Dhawuhe Allah, mangkene maksude:

a). Manawa sira padha oleh kabeci­kan, mesthi ndadekake susahe wong ka­fir mau, dene manawa sira padha keta­man reribet, tamtu ndadekake bungahe wong-wong kafir, lan manawa sira pa­dha tenang-sabar, sarta taqwa mring Allah, sar­ta mangertia paekani wong-wong kafir mau ora tumama mbebayani marang sira, sithi-sithika. Sanyata Allah iku ngliputi ma­rang barang kang padha sira ditindakake.” (Q.S. Ali Imran (3):120).

(b). He wong kang padha Mukmin! Sira padha disabar lan santosakna sa­barira iku, lan padha ditetep atinira, pa­dha ditaqwa mring Allah, muga-muga sira padha begja kemayangan.” (Q.S. Ali ‘Imran (3):200).

Endah lan kaelokaning sipat sabar iku, tuladha kaya sing dialami dening panjene­ngane Nabi Muhammad perang ing pala­gan. Laskar para Nabi ora nglokro krana ke­ta­man bebaya ing sabilillah. Utamane ing semangate ora luntur (ora kemba) sarta ora pasrah bongkokan utawa teluk (menye­rah). Sarta Allah kepareng nga­lem­bana (mencintai) marang wong-wong kang laku sabar. “(Maksud Q.S. Ali Imran (3):146).”

Kanthi nyimak apa kang katur ing  ndhu­wur bisa dimangerteni, manawa ke­sabaran (sabar) iku sedulure wong Muk­min. Maknane tumraping wong-wong kang ora andarbeni kesabaran, iku ora tu­mancep iman ana ing atine. Lha saupama­ne ana imane, dak kira imane hiya mung sethithik. Dene (mungguhing) pawongan kang mangkono iku, manawa ketaman kesenengan atine, dheweke rumangsa tenang. Nanging manawa dheweke keta­man (kapatrapan) ujian (dicoba dening Allah), dheweke bakal mangro tingal. Wu­sana bakal kapitunan uripe ing donya lan akhirate. Dene sabecik-becike panguripan iku, utawa wong-wong kang begja uripe, yaiku wong kang laku sabar sabarang ka­lire. Pawongan mangkono iku bakal tumuju marang maqam utawa drajat kang luhur, krana rasa syukur sing padha didarbeni. Hiya pawongan kang mangkono mau, bisa nggayuh urip kang samadya sarta abadi, langgeng (suwarga), amarga kasinungan sabar lan syukur.      -- (Ana Candhake) --

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa