Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (12)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 63 kali

IV. CINIPTANE MANUNGSA LAN JIN.

(1). Dhawuhe Allah, mangkene maksude: “PanjenenganE wus kepa­reng Nitahake manungsa saka lemah kang garing pindha wingka. Lan ma­neh wus kepareng nitahake bangsane jin saka geni kang murni. He manungsa lan jin, sebab apa sira sekarone padha maido marang nikmat peparinge Pangeranira, Allah? (Q.S.Ar-Rahman (55):14-16).

Ayat kang katur ana ing ndhuwur iku nerangake, kanthi cetha ciniptaning jin lan manungsa. Kekarone makhluk iki ndarbeni prabeda lan kapadhan. Salah sijining ka­padhan sing cetha, yaiku tujuwan cinip­tane, padha-padha cinipta supaya keka­rone padha ibadah (manembah) marang ngarsaning Allah. Nabi lan Rasul diutus kanggo manungsa. Dene utusan tumraping para jin, saka bangsane jin iku dhewe, sing wus iman kang pikoleh informasi saka para Nabi lan Rasul. Iku tumuli bali marang kaume terus menehake informasi apa bae sing wus ditampa saka Nabi lan Rasul kasebut. Wawasan iki lelandhesan karo kisah mu’tabar (mutawatir) ayat Al-Qur’an, babagan Nabi Dawud lan Nabi Sulaiman. Uga ayat sing nerangake tumekane sak rombongan bangsa jin ing majelis Rasul­ullah, sing ngrungokake ayat-ayat Al-Qur’an saka Njeng Nabi Muhammad, nuli jin-jin mau padha iman, terus padha bali menyang kaume, sarta kanca-kancane su­paya padha iman marang apa sing dite­rangake dening Njeng Rasulullah iku. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

(a). “Lan elinga! Nalika golongane para jin Ingsun condhongake marang sira, yaiku padha ngrungokake Al-Qur’an. Sawuse padha teka ing kono banjur padha akon marang kanca-kancane.”Padha ninglingna! Bareng wus padha rampung pama-canira  Al-Qur’an, nuli padha mulih marang ka­ume, lan kaume padha dielingake.

Pangucape para jin : “He kaumku kabeh! Aku mentas bae krungu Kitab Al-Qur’an diwaca, yaiku Kitab kang diturunake sapungkure Musa, mbe­ber­ake marang Kitab sadurunge, sarta nuduhake menyang Kitab sadu­runge, sarta nuduhake marang bebe­ner lan marang dalan kang jejeg.” (Q.S.Al-Ahqaaf (46):29-30).

(b). He golonganing jin lan manungsa! Apa durung teka marang sira kabeh utusan Allah saka jinisira dhewe, kang nyaritakake marang sira kabeh anggonira bakal ketemu dina Qiyamat iki? Wong-wong mau padha munjuk atur: ”Kita sampun sami nyekseni dhumateng kalepataning badan kita piyambak, lan dheweke wus padha kapusan dening panguripan ing Donya, sarta dheweke padha nyekseni marang kesalahane dhewe-dhewe, manawa sa­nya­tane dheweke iku padha kafir.”  (Q.S. Al-An’Am (6):130).

Saliyane pepadhan ing tujuwan cinip­tane kekarone makhluk Allah iku, padha-padha mapan (manggon) ing Bumi sing pa­dha karo menungsa, nanging beda alame. Manungsa urip ana ing Alam nyata, dene bangsaning jiin urip ana ing Alam ghaib. Jin bisa ndulu manungsa, nanging manungsa ora bisa ndulu jin saka Alam manungsa.

Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

Sanyata syetan lan golongane iku pa­dha weruh marang sira kabeh, nanging sira kabeh ora padha bisa weruh (ma­rang) dhweke. (Q.S.Al-A’raf (7):27).

(c). Dene dhawuhe Allah sing neges­ake, manawa jin lan manungsa manggon ana ing Bumi sing padha, mangkene mak­sude:

“Tumuli Adam lan Hawa sakloron diplesetake dening syetan saka Su­warga, lan ngetokake sakarone saka panggonane. Dhawuh Ingsun: “Sira padha mudhuna saka Suwarga. Sa­we­nehira bakal padha memungsuhan kalawan sawenehe. Sira bakal padha manggon ana ing Bumi, lan bakal pa­dha kaparingan kesenengan, tumeka sawatara mangsa.” (Q.S.Al-Baqarah (2):36). Perintah kang kinandhut ana ing ayat kasebut, ditujokake marang Adam, Hawa lan Iblis dalah sekabehing keturun­ane. Sawuse Adam lan Hawa digodha de­ning bujuk glembuke Iblis, Allah kepareng paring dhawuh marang tetelune, supaya mudhun manggon ana ing papan kang padha, yaiku Bumi. Ayat iku uga ngeling­ake, manawa syetan iku dadi mungsuhe manungsa. Mula kudu tansah waspada, aja nganti digodha syetan kang rinanjam.......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan