Singapura (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 124 kali

“Adoh banget,” pangudarasane Raja Suran. Kaki-kaki sing ndhingkluk siji loro kumawani nyoba nglirik. Batine padha ngalembana marang para ndhedhuwurane sing julig, akeh pokale nganti Raja Suran ke-blithuk.

“Kowe kabeh saiki arep menyang ngendi?”

Sing ditakoni ora enggal wang-sulan. Kabeh adu sesawangan. Praupan dadakan suntrut lan katon bingung. Kepeksa Raja Sulan mba-leni pitakone.

“Kowe kabeh saiki arep menyang ngendi?”

“Menawi wangsul kadosipun ngayawara lan mboten ngantos du-mugi negari. Saged ugi baita num-pleg, kula sedaya dimangsa lodan.”

Krungu wangsulane para kaki, Raja Sulan tuwuh rasa welase. Ke-jaba kuwi uga wis entuk katrangan gumathok yen wong sing neneka kuwi ora bakal nuwuhake bebaya. Ora perlu disujanani lan disumelangake.

“Nyuwun genging kawelasan pa-duka, menawi mboten kawratan mugi dipunparengaken nunut gesang won-ten ngriki,” salah siji saka sing neneka kumawani medharake keka-repan.

Raja Sulan bali nintingi mbaka siji. Banjur nyawang lerab-lerabe banyu sing tanpa wates. Tegese sadawa lan jembare panyawang, sing katon mung banyu. Ngungak mendhuwur, nya-wang langit semu biru direnggani me-ga putih. Angin sumilir seger. “Na-nging ora oleh mlebu kutha,” wusa-nane wangsulan.

“Ngestokaken dhawuh.”

“Matur nuwun,” kabeh bebarengan wangsulan makaping-kaping. Beba-rengan sujud. Pesisir sing sakawit padhang njingglang, dadakan peteng dhedhet lelimengan. Angin sumilir dadi lesus. Lerab-lerabe banyu sing sakawit nuwuhake sesawangan  nyengsemake, mbaka sethithik malih dadi ombak gulung gemulung. Swara gludhug ora leren-leren. .....sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN