Jamasan Pusaka Ngliman
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 168 kali

Upacara adat kang ana sambung rapete karo tradhisi ing masyarakat ndu­weni maneka jinis nilai tradhisi. Nilai tra­dhisi kang dimaksudake ing kene ana sambung rapete karo etika masyarakat. Etika yaiku ilmu kang mulang manungsa kepriye kudune dheweke urip. Utawa eti­ka iku ilmu mulangake manungsa kepriye manungsa wicaksana iku urip. Bab ka­sebut dijlentrehake kaya ing konsep etika miturut wayang, yaiku nilai “kasampur­nan” kang komplit, utuh tanpa cacat, krana dheweke minangka rangkuman kabeh nilai.

Mung underane masalah kang mun­cul, apa nilai-nilai upacara adat kang tra­dhisional kasebut ana sambung rapete karo nilai-nilai kasampurnan sejati ing donyane wayang? Kanggo mangsuli pi­ta­konan kasebut pancen isih merlokake panaliten khusus. Ing langkah awal ba­nget diperlokake deskripsi upacara adat. Salah siji ing antarane upacara adat kang arep penulis aturake kene yaiku Jamasan Pusaka Ngliman.

Upacara adat Jamasan Pusaka Ngli­man yaiku upacara ngedusi utawa nyu­ceni pusaka (keris, tumbak, pedhang, lan liya-liyane) kang dileksanakake dening warga Desa Ngliman, Kecamatan Sa­wa­han, Kabupaten Nganjuk, watara 30 km arah ngulon-ngidul saka punjere ku­tha Nganjuk. Upacara iki minangka upacara tradhisional Suran kang minangka pun­cak saka rerangken acara ing wulan Sura.

Pelaksanaan upacara oleh milih siji ing antarane telu, yaiku dina Jemuwah Legi, dina Jemuwah Wage, utawa dina Se­nen Wage, lan dileksa­nakake ing Gendhong Pusaka Desa Ngli­man, Kecamatan Sa­wahan. Milihe dina adhedhasar keya­kinan endi sing pa­ling becik, utawa endi sing paling cedhak karo pertengahan wulan Sura.

Barang-barang pu­saka kang dijamasi yaiku kendhi pusaka, gaman pusaka lan wayang pusaka. Kendhi pusaka nduweni wujud kang ora adoh bedane karo kendhi-kendhi liyane, rupane ireng lan digawe saka lempung, dhuwure kurang luwih 25 cm. Masyara­kat Ngliman percaya yen kendhi pusaka iku nduweni nilai magis, yaiku bisa ne­kakake perasaan tentrem lan nggampa­ngake golek rezeki yen ngombe banyu sing dideleh ing njerone. Banyu sing di­gu­nakake kanggo ngisi kendhi kasebut dijupuk sacara mligi saka banyu grojo­gan Seduda kang diyakini minangka ba­nyu suci lan nduweni khasiat. Kendhi ka­se­but diwetokake setaun sepisan ing wektu upacara dileksanakake, dene ing dina-dina biasa disimpen ing njero ma­kam Kyai Ngliman......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN