Bambang Madusekti (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 99 kali

Dhuh, Sinuwun, jimat sesembahan kula. Tadhah deduka ingkang ageng, awit ratu Slagahima dereng paring wangsulan ingkang gumathok menggah panglamar padukendra,” ature Kala Wahmuka. “Nanging kula saged mesthekaken bilih Prabu Darmamuka kawratan nampi panglamar paduka. Katitik Prabu Darmamuka mboten paring wangsulan, nanging  kula sakanca malah kautus wangsul dhateng Tawanggantungan.”

“Wa lha dhalah dudu karepe dhewe. Yen mangkono wis cetha yen Darmamuka nampik panglamarku. Hmm keparat! Paman Prahastha lan kowe Ndrajid, aja kesuwen kerigna wadya bala Tawanggantungan sagelar sepapan, Slagahima kudu digecak prang. Selak ora sabar rasaning atiku,  gage mangkat dina iki, Jiid!”

Kang kadhawuhan datan suwaleng kayun. Indrajid ya Sang Megananda nuli lumengser saka pasowanan laju  tumuju alun-alun saperlu mrenata barisaning wadya raseksa. Sawusnya kabeh sawega ing gati, nuli kabudhalake mring Slagahima.

“Jid, kowe lan eyangmu patih budhala dhisik menyang Slagahima. Ingsun bakal nggoleki ratu ireng cemani, jenenge Kresna saka Dwarawati. Miturut kabar, Wisnu nitis ana anggane Kresna kuwi. Mula aku bakal males lara wirangku marang Wisnu lumantar Kresna. Aku isih kelingan nalika semana kang nguntabake nyawaku menyang yomani loka ya si Wisnu kuwi, nganti wusanane Ngalengkadiraja diorak-arik dening prajurit kethek adhahane Rama Regawa.”

“Nyumanggakaken, Kanjeng Rama Dewaji. Kula namung ndherek sakersa paduka. Dinten menika ugi Indrajid saha Eyang Prahastha nyuwun pamit badhe ngrumiyini lampah dhateng Slagahima.”

“Hiya Jid budhala dhisik, mangko ketemu ana Slagahima sawise sedyaku merjaya Kresna bisa kasembadan.”

Wadyabala Tawanggantungan kang dumadi saka para yaksa nuli kabudhalake mring Slagahima. Solahe padha pating galidrah pating galero, eling-eling wataking buta kang adoh mring tatakrama lan trapsila. Mula samarga-marga amung gawe giris lan mirise para kawula kang diliwati.

Tan kawarna lakune wadya denawa saka Tawanggantungan. Minangka sambunging kandha datan kadi kang lagi tarak brata mangun semedi maladi hening ing sapucaking Gunung Candhirinengga. Ana satriya pekik warnane, trahing kusuma rembesing madu, tedhaking handana warih, kang lagi teteki tinunggon repat panakawan catur, nenggih Ki Lurah Semar, Gareng Cakrawangsa, Petruk Kanthongbolong, miwah Bagong.

Satriya pinandhita mau kekasih Bambang Madusekti. Wus sauntara wektu sang binagus amangun yoga brata. Cetha lamun ta satriya pinandhita kang lagi winongwong dening Hyang Manon. Ketampa prihatin lan tirakate, katitik ana teja manther sasada lanang gedhene metu saka anggane Bambang Madusekti. Ponang teja angekuwung pindha kluwung kang  ngelam-lami.

Nalika kuwi kawistingal wus mandhap saking………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.