Dhokter Endang (15)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 106 kali

Sawise cukup umur, Sri Endang Yudhayati daklebokake SD, SMP terus SMA. Lulus SMA takkuliyahake ing pa­wiyatan luhur UGM Ngayog­ya­karta. Njupuk jurusan Fa­kultas Kedhokteran. Aku dhewe isih nyambut gawe ana Semarang. Kuliyahe Sri Endang rancag, diwisudha mi­nangka dhokter ahli kan-dhungan. Ora suwe en­tuk pengangkatan ing Ru­mah Sakit dr Sardjito Nga­yog-yakarta. Nganti Endang praktek dhokter, aku isih tetep neng omah Semarang jalaran pakaryanku ing Ru­mah Sakit dhokter Karyadi ora bisa ditinggal. Kadhang­kala Endang tilik mrana. Bareng aku pensiun taun 1981, banjur nyusul Endang menyang Ngayogya kang wektu iku wis omah­omah entuk kanca kuliyah kakang kelas, ya dhokter Djaka Soesilo.

Sasuwene aku pisah karo Mas Djat­mi­ko, saben bengi ora kendhat aku nde­donga, nyuwun kekuwatan lan pepa­dhang. Lha kok iki mau ora daknyana ujug-ujug Mas Djatmiko nubruk aku. Mengkono lelakonku wiwit jaman per­juwangan nganti saiki,” pratelane Ibu mungkasi dedongengane.

Saiki Rama Djatmiko lan Ibu Astuti­ning­roem wis kumpul maneh. Malah aku duwe adhi bagus pidegsa, Dhimas Sri Yudo Priyanto lan Dhimas Pambudi. Ma­nungsa ora bisa gawe rencangan. Kabeh pepesthen ana astane Gusti.

Kabeh padha lega sawise krungu dhe­we kepriye mula bukane dene rama lan ibu nganti pepisahan setengah abad la­wase. Batinku sing sasuwene iki tansah nelangsa awit mikirake kaya ngapa seja­tine rupane bapakku, saiki wis longgar.

“Banjur kepiye mungguh pemanggih panjenengan, Mas Djaka? Coba aku nyu­wun pamrayoga panjenengan,” aku nya­wang bojoku sing kawit mau sajak ka­trem ngrungokake dedongengane rama lan ibu.

Mas Djaka ngingsed lenggahe.  Kanthi soca kang kaca-kaca kawedhar pangan­di­kane, “Diajeng Endang,  Rama, Ibu uga Dhimas Mayor Sri Yudo Priyanto. Utama­ne aku arep aweh pamrayoga kanggo Dhiajeng Sri Endang Yudhayati. Sepisan, rehning rama lan ibu wis kaparingan pe­padhang saka Gusti Kang Murbeng Du­madi, mula kita sagotrah, ya putrane Ra­ma R. Djatmiko, kudu atur pamuji syukur awit paringe berkah mau kang kita padha weruh lan nyekseni. Ing atase wis 54 ta­un pisah, Gusti manggihake rama lan ibu ing omah kene. Bener-bener mukjizat sing ora kanyana-nyana.

Kedadeyan iki kabeh wis ginaris de­ning Gusti Allah, kita manungsa kari nam­pa apa anane paringe Pangeran mau lan ora kendhat tansah muji syukur. Kula suwun mugi rama kersa makempal lenggah ing griya kula ngriki, minangka sesepuh lan pepundhen anak putu. Kula saged nggagapi kados pundi penggalih­ipun rama saha ibu salebetipun pisah ngantos 54 warsa. Pepisahan ingkang tu­hunipun mboten dipunkajengaken de­ning rama saha ibu. Mesthi kemawon ka­gungan penggalih langkung saking tembung kapang, mboten badhe pisah malih ngantos puputing yuswa.

Dhiajeng Endang, dene bab pamuji syukur marang ngarsane Gusti Allah, aku duwe gagasan mengkene. Sepisan, awake dhewe kudu…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.