Singapura (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 96 kali

Sawise nampa atur lapuran menawa ana wong manca mesanggrah ing tepis piringe purasaba, Prabu Kida Hindi agahan prentah gegalaning prang supaya nyamaptakake bergada. Sarehne Hindi kuwi purasaba gedhe, jembar laladane uga akeh telukane, sawise kabeh ngumpul, gunggunge ngadab-edabi tur nggegirisi. Kaya-kaya bacira ing ngarep purasaba ora kamot. Ora mung laku dharat, sing numpak gajah utawa jaran uga ora sethithik. Bledug mabul-mabul metengi kiwa tengen. Iber-iberan sumingkir ngedoh. Sing katon mung cumlorote sawernane gegaman. Sing krungu mung swara surak lan jangkahe wong, pangemprete gajah apadene bengingehe jaran. Umbul-umbul sing pating kracung kaya alas mlaku dhewe.

Pancen wis dadi gilig tekade Kida Hindi ngerit wadya bala ngrabasa marang wong-manca sing arep dlajigan ing wewengkon Hindi jalaran dianggep ngilani dhadha lanange. Na-nging cilaka mencit, senajan gung-gung wadyabalane luwih akeh, gega-man jangkep, ing babagan cakrabyu-ha utawa gelar tata paprangan kalah pinter. Bergada saka manca ora nglumpuk dadi sak panggonan. Pung-gawa sing ana dipantha-pantha lan sumebar ing sawetara papan sing ora gampang kaweruhan. Saben sak pan-tha dipangarsani dening pratiwa uta-wa pangarepe prajurit. Kosok balen karo Kida Hindi sing mung ngedhuka-ke gunggunge wadya bala lan gega-mane. Apa maneh bareng nyumurupi yen sing arep ditundhung mung sethi-thik, atine saya kebranang. Kekarepan enggal numpes saya ngangsa-angsa. Tangan diangkat, gegaman diathung-ake, tetumpakane digelak.

“Trajanggg!” pambengoke nyuwak langit. Bergadane mlayu-mlayu ngetut. Kagawa sakabehing kawigaten mung dipunjerake tumuju papan mesanggrahe bala manca, nganti lirwa marang bebaya sing tumiba. Tanpa dinyana-nyana, saka barisan sisih tengen, gemurudug bergada sarana ngobat-abitake gegaman. Sirah gemlundhung. Jisim nyungsep pating gloso tanpa kober sambat. Paser, tumbak tumancep dhadha utawa gulu. Getih mblambang nelesi bantala Gajah, jaran pating bleber mlayu saparan-paran.

Durung tutug ngadhepi pangamuk saka sisih te-ngen, jumedhul maneh saka sisih kiwa. Medhot antaraning barisan ngarep lan mburi. Jumedhul me-neh, medhot barisan sisih mburi, nganti dadi telu.  Kasusul saka ngarepan ngobrak-abrik barisan. Ber-gada Hindi saya kuwalah-en. Nyumurupi kahanan kaya mangkono, Prabu Kida Hindi wiwit ketar-ketir. Yen dibacutake, bisa kentekan bala. Ngadhepi kahanan sing muwatiri, pepuntone kudu ngecakake gelar tata perang liya. Ora mung gaco wani lan akehe bergada sing diirit.

“Mandheg!” keprungu mbengok aba meneh. Sawise dicicrik, pra-nyata ora mung golongan prajurit wae sing pralaya, nanging uga para lurah lan tumenggunge pisan. Ca-cahe ora sethitihik. Lan saya kojur meneh, durung nganti prentah apa-apa, katungka pangamuke wong man-ca sing gemrudug saka saindhenging papan. Bergada Hindi sing kuwalahen, saya morat-marit. Meh kabeh keplayu.

“Mundurr!!

Sawise para bergada sumingkir, Prabu Kida Hindi gagehan………………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.