Guru Saiki Akeh Kang Pakarti Saru
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 70 kali

Wis kaya dogma (ora bisa dibantah), biyen guru kuwi jarwa dhosoke: bisa digugu lan ditiru. Wolak-waliking jaman, saiki malah akeh oknum guru sing pakarti saru, marga kesangkut kasus lekoh utawa pelecehan seksual. Pengamat pendidikan ngarani, guru ya mung menungsa lumrah. PGRI sarta organisasi guru liyane sarta Kemendikbud kudu temandang, aja nganti dumadi: guru kencing berdiri, perserta didik kencing berlari!


MENAWA ing jagad pakeliran, Bethara Guru sing dadi ratuning para dewa, kanyatan uga kerep tumindak dudu, klebu sing saru-saru. Ing seri Ramayana kacrita, rikala Dewi Anjani lagi tapa wuda niru patrape canthuka (kodhok) ing tepining tlaga Madirda, kinawruhan SBG (Sanghyang Bethara Guru) sing lagi nganglang bawana. SBG satemah korut kamanira (waca: orgasme) nganti tumetes ing godhong sinom cedhake Anjani. Bareng dipangan sang atapa, Anjani dadi ngandheg lan nglairake Anoman.

Dene kagem para maos sing paham internet, coba ketik guru cabul ing Mbah Google, ora ganthalan wektu bakal katon ombyokan pekabaran para guru sing timindak cabul marang murid-muride. Iki dumadi wis sawatara taun iki, saengga unen-unen lawas utawa jarwa dhosok guru sing bisa digugu lan ditiru, saiki bisa kuwalik dadi: guru, saben minggu –ana sing– tumindak saru. Mesthi wae iku mung oknum-e, awit dijamin mesthi luwih akeh kaum guru sing tetep dadi pandom lan panutaning bebrayan.

 

Guru biyen lan saiki

Guru mono profesi kinurmat sing ndhisik dadi gegadhangane para calon maratuwa. Guru dianggep pawongan sing kebak ilmu, dadi papaning pitakon ora mung muride wae, nanging uga bebrayan sakiwa tengene. Ana perkara apa wae, Pak Guru disuwuni panemu. Yen wong duwe gawe, didhaulat medhar sabda, makili sing duwe gawe. Jaman semana durung ana wong sing gaweyane dadi pambyawara utawa MC, saengga guru dianggep wong sing serba tahu!

Tangga teparo yen ketemu Pak/Bu Guru ana dalan, mesthi ngaruhake kanthi grapyak,

“Tindak Pak Guru.....!” Ing sekolahan biyen, Gurune rawuh enggal dicandhak sepedhane, disuwun tase digawakake mlebu kelas. Bareng saiki, Pak Guru rawuh muride mung padha mlirik thok....., jeneh wis dudu sepedha ontel maneh, ning Honda apa Yamaha. Malah saploke ana tunjangan sertifikasi akeh sing bisa tuku mobil.

Guru jaman taun 1960-an nasibe jan memelas, blanjane ora cukup dienggo urip sesasi. Mula kala semana akeh guru sing melu transmigrasi. Malah ing PGA Negri Yogyakarta, ana guru Olahraga sing nyambi bakulan sapi Banyuwang-Bandung. Anggone mulang diburuhake menyang guru liya. “Yen sapiku ming mati siji-loro, ora rugi aku,” ngendikane Pak Guru sing kebeneran gurune penulis. Jaman semana dudu sang dwijawara mbrengengeng, ning sang dwija ndememeng.

Guru saiki pancen wis padha kepama uripe. Blanjane samurwat, cundhuk karo pendidikane sing ditingkatake. Guru SD saiki paling endhek kudu S1, ora cukup mung lulusan SGB (Sekolah Guru Bantu), SGA (Sekolah Guru Atas) lan SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Nanging eloke, senajan wis sarjana, ilmune ora mumpuni kaya guru biyen. Guru biyen mapel (mata pelajaran) apa wae nguwasani. Ilmu Hayat (biologi), Ilmu Bumi (geografi), Ilmu Alam (fisika), nganti musik, dhong kabeh. Saiki apa kabeh guru SD nguwasani not angka lan not balok? Yen ing Yogyakarta, pak guru doyan balok (tela goreng) pancen isih akeh.

Paling kojur ing Jakarta, guru SD wiwit taun 1990-an wis ora mulangake mata angin rikala mapel Geografi. Wekasane bocah Jakarta dinane iki, ora ngeri arah lor kidul wetan kulon, ngertine mung kanan karo kiri. Mula wong tuwa akeh sing prihatin, ing ngatase cah sekolah kok kaya enthung, ora ngerti endi lor endi kidul. Mangka adate nguwong, yen bingung ora ngerti arah dadi ora jenjem.

 

Guru cabul ing ngendi-endi

Profesi guru dinane iki dadi kucem merga pokale oknum-oknum sing padha tumindak jina marang muride dhewe. Laras karo pekabaran sing kamot ing internet lumantar Mbah Geogle, ing kana kene ana wae Pak Guru sing nakal, tumindak mursal, becik sing mulang SD, SMP nganti SMA. Sajroning taun 2019, paling ora  ana 12 oknum guru sing padha tumindak saru marang para muride. Iku durung ing taun-taun sadurunge.

Upamane wae, AG, guru matematika ing SMK Negri Lamongan, dhek tgl. 8 Februari 2019 ditahan kang wajib, merga tumindak cabul marang murid-muride. Ethok-ethoke mono dijak les tambahan ing omahe. Ning jebul malah mung digrayangi ora nggenah. Eloke, sanksi sekolahe ora diwetokake, apa dadi urusan polisi, cukup dipindhah papane mulang.

Bacute ing Penajam Kaltim, guru DAP (28) dhek 28 Februari 2019 ditangkep polisi. Guru honorer ing SDI Nurul Hikmah kuwi sinambi mulang kober-kobere pamer gambar kartun ing HP-ne. Bareng muride nyedhak, banjur digogohi barang wadine. Mesthi wae para murid wadul, lan wusananane ditangkep. Marang polisi DAP waleh, pengin rabi nanging ora duwe pacar.

Isih ing Kaltim, guru BS (57) awal Maret 2019 ditahan ing Polsek Kota Bangun, Kutai Kartanegara, merga tumindak saru marang murid-muride cacah 9 sing isih ana SD. Sadurunge digrayangi, bocah-bocah kuwi dituduhi video porno ing HP-ne. Mesthi wae banjur padha wadul karo wong tuwane.

Banjur dhek April 2019, AS Kasek SMP swasta ing Surabaya, dilaporake para wali murid, amarga karemane sing ora patut. Rikala muride wadon arep wudlu apa lagi dzikir ing mushola, digrayangi ing ngarep murid-murid liyane. Bareng diwadulake wong tuwane, ana 6 wali murid sing banjur lapor menyang Polda Jatim, temahan AS banjur ditangkep.

Kasus bacute tgl 24 Juli 2019, RS guru ekstra kurikuler ing limang SMP ing Surabaya, ditangkep polisi merga nggrayangi murid-muride nganti gunggung 15. Pawadane jare kanggo seleksi mlebu kelompok endi pantese murid kasebut. Nanging nyatane, ing omahe Pak Guru mau si murid malah dijak tumindak saru.

Rong dina candhake, ing Gowa Sulsel ana maneh, pak Guru SY (36) mentala ngrudhapeksa muride dhewe, MI (15) kanthi pawadan kareben dadi wong lanang sing ora gabug. Soale bojone nganti minggat, amarga nganggep SY ora bisa aweh turun. Sajroning 6 sasi MI dienggo ajang ngumbar nafsu, nganti MI bisa lunga lan lapor polisi, dhek 26 Juli 2019.

Yen dibacutake, isih ana 6 kasus maneh guru cabul ing taun 2019. Lan ing taun 2018 sadurunge uga mengkono, ing kana kene meksa ana wae guru sing tumindak saru marang para muride. Yen digathukake karo pepatah Indonesia sing muni: guru kencing berdiri, murid kencing berdiri, saiki perlu diowahi dadi: guru kencing berdiri, peserta didik berlari sampai terkencing- kencing.

 

Pak guru dudu preman

Senajan ing ngendi-endi saya akeh murid sing dadi korban pelecehan seks dening gurune, semune pehak PGRI lan organisasi guru liyane durung nanggapi. Yen ana tanggapan lagi Mendikbud Muhadjir Effendi dhewe, mligine marang kasus Pak Guru BS ing Kuta Bangun, Kutai Kertanegara. Manut Pak Mentri, pokale guru BS ora kena ditogake wae. Yen iku pelanggaran etik, urusane karo Dewan Etik. Nanging yen pidana otomatis dadi urusane polisi.

Pengamat pendidikan Darmaning-tyas beda maneh panemune. Manut pamawase, akehe oknum guru sing ora urus, iku nelakake yen jagad pendidikan Indonesia malah saya mundur. Kaum pendhidhik sing kudune njaga citra guru, malah tumindak saru dhewe. Ujare, “Ning kepriye wae guru kuwi uga titah manungsa lumrah sing kasinungan hawa nafsu.”

Manut Darmaningtyas, pengaruh saka njaba kang ditampa kalangan guru, uga ora beda karo sing ditampa bebrayan umum. Guru sing pendhidhikane dhuwur, tumanggape ora beda karo preman Tanah Abang sing entuk panggodha sing padha. Dadi apa sing bakal ditindakake guru, satemene uga ora beda karo sing bakal ditindakake wong liya. Contone, wong liya bisa ndeleng gambar porno ing video HP, guru uga bisa nindakake.

Ngompliti panemune Darmaningtyas, guru sing wis darbe pendidikan luwih onjo mau kudune bisa nggunakake pikirane. Yen preman, pukul dulu urusan belakang, wis lumrah. Nanging yen kalangan guru, salwiring tumindak lan muna-muni kudu eling karo profesine sing kadhung entuk “dogma”: guru bisa digugu lan ditiru. Yen gurune wae nguja pakarti saru, apa maneh sing mung guru laki alias kepala rumahtangga lumrah.

Krana mengkono guru kudu nggunakake bathuk (pikiran), aja waton nubruk kanggo urusan nuthuk (saresmi, istilah Solo). Nanging kepriye maneh, dinane iki pancen akeh tinemu guru sing mulang ing ngarep kelas senajan ora darbe ilmu keguruan bangsane didaktik lan metodik. Awit wis dudu wadi maneh, akeh Kepala Sekolah sing merga sekolahane kekurangan guru banjur nglebokake guru anyar minangka wiyata bakti, senajan dhisiplin ilmune ora cocog. n

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.