Watugunung Krama (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 176 kali

Sawuse sawetara wektu anggone mikir, Patih Santakya nemokake cara. Gya munjuk atur ana ngarsane Prabu Kala Ngambara.

“Dhuh Sinuwun, menawi ingkang ab­di kepatihan dipundhawuhi unjuk rigen, cara kula wonten margi kalih.”

“Apa wae kuwi, Tih?”

“Ingkang sepisan, cara alus. Bebasan sela ingkang atos, paduka kedah sabar saha tlatos. Watu punika menawi saben dinten dipuntetesi toya, dangu-dangu temtu dhekok. Mboten benten kalihan raos sih paduka ingkang tumanduk dha­teng Dewi Pratima.”

“Wah, kuwi wus takcoba, aku dhe­we sing ora tlaten. Banjur cara sing kapindho kepriye,Tih?”

“Cara kaping kalih, kedah nekad dipunrudhaparipaksa. Menawi sam­pun kagepok, temtu pa­srah jiwa raga.”

“Kuwi ya wus dak­co­ba, nanging ca­bar ora antuk ga­we. Yen dak­ancam nganggo cara dak­prawasa, dheweke malah genti ngancam bakal nglalu. Lha upama kebacut mati nglalu, aku dhewe sing kapitunan, Tih. Nalika dakdheseg sepisan maneh, dhe­weke malah matur yen gelem nglanggati kersaku kalamun aku bisa mujudi pan­jaluke. Panjaluke yaiku kepengin dimaru kalawan mbakyune nalendra Kistina kang peparab Dewi Drati. Banjur aku kudu piye, Tih?”

“We hla, upami mboten cidra ing jan­ji, paduka saged mbudidaya kanthi cara ingkang gampil. Lajeng kersa pa­duka kados pundi, Sinuwun?”

“Wus ora kesuwen, aku dhewe kang bakal nuruti panjaluke Dewi Pratima. Ayo dherekna tindakku  budhal menyang Kistina.”

“Sumangga kula dherekaken, Sinu­wun.”

Prabu Kala Ngambara daya-daya bu­dhal menyang Negara Kistina kadherek­ake Patih Santakya apadene para pung­gawa praja. Ing pagelaran njaba Patih Santakya angawe sanggyaning wadya bala Malawa kang dumadi campuran saka jalma manungsa, raseksa sarta jim setan brekasakan. Diawe Patih Santakya, para prajurit padha tanggap sasmita. Mula agahan mepak barisan nuli bundhal ngombyongi tindake  Prabu Kala Ngam­bara. Sigeg.

Sauntara kuwi ing Negara Kistina, Pra­­bu Drata nampa sowane satriya ba­gus jatmika kang kadherekake abdi wu­lucumbu cacah loro.

“Kangmbok Dewi Drati, dereng ke­wala ingkang sami andon yuda  netepi sayembara perang sami kondur, teka pu­nika wonten tamu ingkang kula katem­ben sumerep sapunika. Yen anitik busana sarta pasuryanipun, kados golonganing satriya.”

“Hiya Yayi Prabu, mara dangunen lu­wih dhisik. Mbok menawa satriya iki kale­bu janma kang ambeg utama, nedya dar­be karep becik.”

“Inggih, Kangmbok. Nuwun sewu, dha­teng priyagung ingkang katemben ra­wuh. Sampun kasengguh bilih kula tambuh mapan dereng wanuh.  Kapare­nga kula nila krami, andika punika sinten miwah saking pundi?”

“Inggih waleh-waleh punapa Sinu­wun. Kula wingking saking…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN