Dhokter Endang (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 358 kali

Nalika dikabari Pak Oetoro yen engga wektu kuwi Jeng Astuti durung ketemu lan bulik Marsih tinemu gugur, aku mbengok histeris. Sanalika aku ngluputake Jeng Astuti, geneya ora nggugu karo kandhaku? Geneya mbeguguk ngu­-thawaton kepengin melu perang? Tundhone njur kaya ngene iki.

 Sanalika panyawang­ku pet-petan, panonku kumepyur. Aku ambruk kumudu semaput. Agahan anggaku digotong me­nyang tengah kebon karet lan diglethakake ana pa­-suketan. Aku dijaga para prajurit, ora entuk lunga-lunga saka kebon karet. Sebab yen nganti metu saka kebon karet, disu-melangake konangan mungsuh sing mbokmenawa isih kliteran ing Kedhungpane.

Bengi iku kabeh kanca pejuwang TKR padha ngaso ana ngisor wit karet. Padha ndhudhah jatah rangsum sing esuk mau durung kober dienggo sa-rapan merga tekaning mungsuh kang ngrabasa Kedhungpane. Aku dhewe ora doyan mangan, mung nangis bae ana sandhinge Pak Oetoro. Mikirake nasibe Jeng Astuti lan kandhutane. Pak Oetoro ngelus-elus pundhakku karo prembeng-prembeng netrane. Kabeh kanca uga padha nglipur atiku sing sedhih. Pak Oetoro malah kebacut muwun mingseg-mingseg.

Esuke aku lan Pak Oetoro isih singidan ing kebon karet. Sawatara prajurit dipatah supaya nlesih Jeng Astuti maneh. Yen isih urip ana ngendi papane, lan yen wis tinggal donya ana ngendi kunarpane. Jam 11 awan tentara kang ditugasi ngluru Jeng Astuti wis padha bali menyang kebon karet. Lapuran yen ora nemokake sisihanku. Aku lemes.

Wusana Pak Oetoro banjur nyerat piyambak gawe lapuran menyang markas sektor bab paprangan ing Kedhungpane wingi kuwi. Pak Oetoro nglapurake yen prajurit loro sing tatu bedhil wis dikirim menyang sektor. Sing gugur ana telu, anggota TKR loro Sersan Marjan lan Sersan Parmin. Ditambah anggota PMI siji, Marsih. Wondene Jeng Astutiningroem dila­purake menawa kepikut Landa lan dinyatakake gugur. Sebab ora ana critane pejuwang sing kecekel Landa ora dipateni.

Sejatine sing kajibah nyusun la-puran kuwi aku kadidene kepala staf kompi kang mbawahi para andhahan.  Nanging gandheng kahananku isih depresi, mula Pak Oetoro dhewe sing ngasta lapuran mau. Jam 3 sore pa-sukan TKR saka Magelang sing tinang-genah ngaplusi kompiku wis teka. Sawise serah terima kahanan me-dhan, aku sarowang banjur padha mulih menyang Temanggung. Mulihe ora liwat Boja kaya budhale kepungkur,  nanging nyidhat liwat kebon karet, tembus Desa Darupana banjur anjog ing Kaliwungu. Saka Kaliwungu nuli numpak sepur maneh kaya nalika mangkate.

Ing sadawane lelaku mulih, swa-sana amem. Ora ana geguyonan utawa nyanyekake lagu-lagu perjuwa-ngan kaya sing uwis. Kabeh kaya-kaya kalimputan dhuhkita, luwih-luwih aku. Atiku krasa suwung. Sangsaya nggran-tes rasane nalika kelingan budhale patang puluh dina kepungkur Jeng Astuti ngglendhoti lengenku ing njero sepur. Sawise tekan Temanggung, aku diterake Pak Oetoro menyang daleme maratuwaku ing Pikatan kanthi dikawal prajurit saregu.

Pak Oetoro lapuran marang……………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN