Anglingdarma Kridha (14)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 174 kali

Sansaya girap-girap Dewi Srengganawati. Kemben denlukar wudhar kaleweran lan dibuwang ngalumpruk aneng pasuketan. Gelung lukar ora denrawati. Sambat-sambat marang para abdine sarwi ngipatake ngangrang kang nggremeti payu-darane.

“Biyung Emban tulungana aku Biyuuuuung! Iki lho Biyung payudaraku dikerah ngangrang, bintule rong puluh sisih. Adhuh Biyung Emban, sapa baya sing murang tata nguncali ngangrang marang aku iki?  Apa bangsa nyeluman sing tunggu taman?”

Mesem mliwis putih nyumurupi Srengganawati giris kekitrang merga cengkir gadhinge dikroyok ngangrang. Para emban padha tumenga marang asaling kembang tiba, weruh ing pucuk wit cepaka wungu ana mliwis ules putih gilap kaya salaka mripate endah kaya kumala. Dewi Srengganawati melu tumenga marang pucuke cepaka, pirsa ing kono pancen ana mliwis putih kang endah warnane.

Mliwis putih nuli matak aji pe­ngasihan Kamasastra katamakake marang Srengganawati. Sakala sekaring pura Bojanagara iku kadadak nandhang brangta, kasmaran marang mliwis kang endah ing warna. Ilang sanalika dukane, samengko salin slaga dadi rasa sengsem. Panggalihe kobar dening asmara brangta. Sang dyah ayu kamitenggengen anggone nyawang, nuli paring dhawuh marang para abdi supaya nyekel mliwis mau.

“Biyung Emban, mara enggal cekelen mliwis sing nggregetake ati kuwi, nanging aja kok larani apa maneh kok pateni.”

Bebarengan para emban ngoyog oyog witi cepaka, pamrihe mliwis putih supaya tiba. Nanging sing aneng ndhuwur malah ngenak-enak sajak angece-ece. Lan kang banget kawe gumun mliwis putih bisa celathu.

“Biyung Emban, eman-eman tenagamu. Aku mangsa bisa tiba nadyan kok ayog wong saknagara. Nora ana sing bisa nyekel aku kajaba amung gustimu Dewi Srengganawati!”

Eram kang padha krungu ucape mliwis putih, luwih-luwih Dewi Srengganawati. Wuwuh rujit ron-tang-ranting rasaning ati, sansaya njarem atine kataman ing lara asmara. Mliwis putih tambah gawe godha, miber nyemplung menyang tlaga gaweyan kang aneng taman Bandarandhap. Srengganawati sansaya kekitrang. Dhawuh marang para abdi supaya mburu lan nyekel mliwis putih kang bisa tata jalma.

Kabeh abdi emban cethi padha bebarengan nyemplung marang tlaga gaweyan. Nanging mliwis putih kesit ora bisa dicekel, malah sansaya gawe panasing ati solahe. Manawa didulu katon lulut, nanging bareng bakal dipikut malah mrucut. Nglangi mrana nglangi mrene solahe memanas ati.

“Biyung Emban, wis takkandhani yen aku iki nora bisa dicekel sapa wae, kajaba Dewi Srengganawati. Aturna marang momonganmu supaya kersa nyemplung tlaga kene, manawa kepengin nyekel awakku.”

Para abdi emban sangsaya nekad anggone…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN