Karen Diganjar Ukuman 8 Taun, Tetep Tatag
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 117 kali

Anwar, salah siji ing antarane hakim lima, nelakake panemune kang beda (dissenting opinion) ing putusan si­-dhang panduga ko­rupsi investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) ing Aus-tralia. Dheweke nye­butake yen tilas Direktur Utama (Di­rut) PT Pertamina Karen Galaila Agusti­awan ora luput.

Bab iku dikandhak­ake ing sidhang ing Pe­nga­dilan Tindak Pidana Korupsi (Tipi-kor) Ja­karta Pusat, Senin (10/6) ke-pungkur.

“Dakwaan ora ka­bukten kanthi sah lan ngya­-kinake nin­dak­­ake tindak pidana korupsi kaya dakwaane jak­sa penuntut umum (JPU),” kandhane Anwar kang banjur antuk sambutan ke­plok para pendu-kunge Karen kang nge­baki ruwang sidhang.

Ana saperangan alesan Anwar ne-lak­ake panemune kang beda iku. Ing anta­rane, keputusan nindakake inves-tasi ing blok BMG dijupuk bebarengan jajaran direksi Pertamina liyane. An-war nyebut­a­ke yen dewan komisaris Pertamina pan­cen ora ngidinake inves-tasi kasebut. Na­nging, dheweke nganggep sing duwe we­nang netepake keputusan dudu dewan komi-saris,nanging direksi.

Ora mung iku, An­war uga ngandhak­ake bisnis lenga lan gas kerep ora mestine. Se­­bab, durung ana tek-nologi kang bisa mes­thekake ana uta­wa ora-ne ca­dhangan lenga lan gas ing ngi­sor wetenge bumi apa­dene ing ngi­sore se­gara.

Anwar uga ngan­dhakake, kapitu-nane negara kang didak­wakake ma-rang Karen ora banjur dadi kapitunane negara. “Ja­laran ora digu­nakake kang-go kepenti­ngane kadakwa,” ujare.

Saka fakta-fakta kang kawiyak ing sidhang, uga ora ana upaya gawe su-gihe dheweke dhewe kang ditindakake Karen. Sebab, pembayaran marang investasi kasebut dileksanakake kanthi tinarbuka lan gamblang.

Gegayutan karo Roc Oil Company Li­mited (ROC Ltd) kang disebut diun-tung­ake Karen, Anwar nerangake, mesthine ana pembuktian liwat pe-meriksaan peru­sahaan iku. “Nyatane, ROC Ltd ora dadi saksi ing sidhang iki,” tandhese.

Sanajan mangkono, panemu beda kasebut ora banjur nglepasake Karen saka vonis salah. Ketua Majelis Hakim Emilia Djaja Subagia tetep nuthukake palune lan ngukum Karen kunjara 8 taun. Karen dinyatakake luput jalaran nerak pasal 3 UU Pemberantasan Tin-dak Pida­na Korupsi. Saliyane ukuman badan, Ka­ren ditamani dhendha Rp 1 milyar. Ing putusan iku hakim babar blas ora ngu­dokake mbayar dhuwit pengganti.

Ing sidhang sadurunge, jakasa nuntut Karen ukuman kunjara 15 taun. JPU uga nuntut Karen mbayar dhuwit pengganti kehe Rp 284 milyar. Yen ora saguh mba­yar, dheweke kudu nglakoni ukuman li­mang taun.

Manut jaksa, Karen nerak hukum jalaran nalika nindakake investasi ing blok BMG ora nggatekake prosedur in­vestasi kang diatur ing UU 19/2003 nge­nani BUMN lan ketentuan pedoman inves­tasi liyane. Jaksa nganggep Per-tamina ora oleh bebathen ekonomi saka inves­tasi iku. Apamaneh, ROC kang tinangge­nah minangka operator blok nglereni prodhuksi.

Nanggapi putusan hakim, Karen sa­-kala ngandhakake bandhing. “Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya banding,” pam­bengoke. “Aku ngajap ing bandhing (ing pengadilan tinggi, Red) mengko akeh pa­wongan kaya hakim Anwar kang ndeleng iki kanthi wutuh,” tam-bahe wanita kela­iran 1958 kasebut.

Penasehat hukume Karen, Soesilo Aribowo, ngandhakake bab kang pa-dha. Sasuwene sidhang putusan ke-pungkur, dheweke migatekake temen saben te­tim­bangan putusan kang di-wacakake ma­jelis hakim. “Dak deleng, dak tliti te­timbangan-tetimbangan ma-jelis mau. Ora ana kang migunakake fakta-fakta persidhangan,” tandhese.

Soesilo nerangake yen majelis hakim ora nggatekake sakehing fakta persidha­ngan. Kamangka, mesthine bab kasebut mlebu ing tetimbangan putusan. “Sing ana ing njero surat tuntutan bisa wae ditetimbangake liya adhedhasar fakta persidhangan kang ana,” jlentrehe.

Sanajan gela, Soesilo tetep ngajeni putusan hakim. “Aku sakanca mbudi-daya sarosane gawe memori bandhing adhe­dhasar fakta-fakta persidhangan,” tan­dhese.

Sadurunge ninggalake pengadilan tipikor, Karen uga kober ngandhakake yen kasuse mujudake kedadeyan ala mung­guhing BUMN ing tanah wutah. Sebab, apika apa wae nyambutgawe kanggo ne­gara, bisa dadi pawongan digubet kasus kaya kang daklakoni. “Lan aku ngajap aja nganti ana maneh direksi Pertamina kang di-Karen-ake. Cukup mung aku wae kang dadi kurban lan ora ana maneh liyane,” ujare Karen.

 

Nicke Dipriksa KPK Maneh

Dirut Pertamina Nicke Widyawati Se­nin (10/6) kepungkur dipriksa maneh dening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dheweke dadi saksi kanggo ter­sangka kasus panduga korupsi PLTU Mulut Tambang Riau 1, Sofyan Basir.

Nicke dipriksa jalaran nate njabat direktur perencanaan korporat PT PLN na­lika Safyan Basir njabat Dirut ing pe­rusahaan kasebut.

Ora akeh kang dikandhakake Nicke sawise metu saka ruwang papriksan. Dhe­weke mung nyebutake yen pemerik­sa­ane dheweke isih padha karo sadu­runge. “Ora akeh owahe,” kandhane. “Ditakoni ngenani tupoksi minangka di­rektur perencanaan wae nalika aku nja­bat,” tambahe.

Juru Wicara KPK Febri Diansyah uga ngandhakake, wong nomer siji ing PT Pertamina iku dipriksa gegayutan karo tugase nalika nyambutagwe ing PLN. Mli­gine kang sesambungan karo PLTU Mulut Tambang Riau 1. Sebab, proyek iku di­ren­canakake nalika Nicke isih nyambut­ga­we ing perusahaan kasebut.

“Kepriye proses internal PLN kanggo pasarujukan utawa ngarepake  pasaru­jukan kontrak kerja sama PLTU Riau 1 kasebut,” jlentrehe Febri. Kejaba iku, ge­gayutane proyek PLTU Mulu Tambang Riau 1 karo RUPTL 2016-2017 uga dita­kokake.

Kanggo dadi saksine Sofyan, Nicke wis kaping telu dipriksa KPK. Ing surat dakwaan kanggo kapidana Eni Maulani Saragih, jenenge Nicke pancen kober di­sebut, yaiku patemonan ing Hotel Fair­mount. Saliyane iku, Nicke disebut nate melu ing patemonan antarane Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso lan Johanes Budisutrisno Kotjo.

Febri mesthekake instansine tumin­dak rikat kanggo ngrampungake penyi­dikane Safyan Basir. KPK mriksa Sofyan maneh minangka tersangka. “Mengko yen ana saperangan bab kang perlu di­konfirmasi utawa diklarifikasi penyidik, bakal diproses sabanjure,” ujare.

Ing kasus iku, Sofyan dinuga wis nam­pa bebana utawa janji saka Johanes Ko­tjo. Dheweke dinuga nampa bebana uta­wa janji kasebut bareng karo Eni Maulani Saragih lan tilas Menteri Sosial Idrus Marham. (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN