Dikeloni Badan Alus
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 166 kali

Crita nyata kang dakaturake marang para maos iki dumadi ing wewengkon kampung Kebon Jati, Keca-matan Cilacap Kidul. Nganti seprene lelakon kuwi isih cumithak ngegla ing angen-angen. Nalika semana mbe-neri malem Jumuwah Kli-won, watara jam sepuluh bengi bulikku Sri Rukiyah wis turu kepati. Sajake awake krasa sayah banget sawise sedina mbethethet tandang gawe lan ngemong anake sing isih cilik.

Kapinujon Sumijan, bo-jone, mentas mulih njaring iwak neng sakidule Kali Se-rayu, cedhak sungapaning bengawan kasebut. Sajake Sumijan lagi apes, anggone golek iwak ora entuk babar pisan. Kepara malah kelangan kepis (wadhah iwak). Mbokmenawa kepise kentir dhong dheweke njaring mau. Mulane nggone mulih dicepetake, pengangkahe yen wis tekan ngomah enggal turu merga kejaba atine kagol, awak uga krasa lungkrah.

Merga ambene mung siji, Sri Ruki-yah turu karo anake nomer loro kang umure lagi limang taun. Dene Sumijan satekane omah terus nggloso ing klasa mendhong caket lawang kamar mburi.  Turune Sumijan katon angler, ngoroke banter sesenggoran. Kira-kira wanci tengah wengi, dumadakan krasa ana sing marani lan ndhesel melu turu ba-reng. Tangane ngrangkul bangkekan saka mburi, kepara grayah-grayah tu-meka ngendi­endi, klebu menyang pe-rangan awak sing premana. Sumijan ora noleh babar pisan, ing batin dheweke gumun.

“Mbokne, dingaren kowe mudhun saka ambene thole lan ngrungket awak-ku. Apa kadhemen?” takone Sumijan si-nambi mbenakake bantale kang wis miring.

Sing ditakoni ora mangsuli, malah anggone ngethapel saya kenceng. Ta-ngane pijer grayah-grayah saengga  sarunge Sumijan mlorod. Saking keri-ne, Sumijan alok,” Karepmu kepriye ta mbokne, mengko nek anake nglilir priye?”

Rehne sing ngeloni adreng ngajak salulut, Sumijan wis ora bisa suwala maneh. Tujune sadurunge mangkat njaring mau dheweke mampir luwih dhisik ing warung jamune Mbah Rang-ga. Mula krodhane ora nguciwani. Le-lorone nganti lempe-lempe adus kri-nget. Rampung anggone ‘uleng-ule-ngan’ Sumijan kaget kepati. Dheweke  lagi dhong yen sing ngajak kelon mau jebul badan alus.

Sumijan nyumurupi wewujudaning wanita iku mlaku memburi liwat kamar. Sadurunge ngeblas ilang, wewujud-aning wanita iku kober mbalang liring.  Sumijan blangkemen. Sawise sadhar yen kahanane isih wuda mblejed, dhe-weke sraweyan ngranggeh sarunge sing uwal  tanpa bisa ngucap apa-apa. Sumijan kelop-kelop ijen. Ing pangang-kah dheweke kepingin mangerteni menyang ngendi lungane kang mem-bawarna wanita ayu mau. Nanging si-kile Sumijan  dhengkelen ora bisa kanggo jangkah.

Sawise pulih kekuwatane Sumijan, keprungu jago kluruk ambal-ambalan. Wis gagat rahina. Dheweke ngudarasa, “Yen ngono nggonku turu mau mung  rong jam, disambung ngladeni badan alus  nganti wanci subuh. Jan ora urus,” grenengane Sumijan.

 Dheweke enggal niliki bojone kang ngeloni anake. Sri Rukiyah isih turu angler. Sumijan age-age ngunclug me-nyang pakiwan terus…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam