Uler Dikira Lap Kacamata
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 201 kali

Uler Dikira Lap Kacamata

 

UGER eling jaman  sekolah rakyat biyen, aku sok mesem dhewe. Piye le ora, saben mulih sekolah, bubar maem aku banjur mlayu menyang Hotel Elita. Sing daktuju mung siji, methili woh kersen (talok) karo penekan. Nalika kuwi aku isih kelas 5.

Sawijining dina, kaya adat saben sawise mulih sekolah aku penekan neng wit kersen kuwi. Aku seneng penekan neng wit kersen iki merga wohe mbiyet kathik ora pati dhuwur. Wohe mateng abang-abang. Karo mesam-mesem dhewe aku methili woh mau banjur daklebokake sak.

Aku menek  saya mandhuwur. Nanging aku gumun jalaran ing pange wit kersen mau tinemu lap kacamata bludru temangsang. Duweke sapa? Kok neng kono? Sawise premana panyawangku aku age-age mudhun. Ora perduli kulitku blesret merga keplurut-plurut. Sawise anjlog lemah aku ngucap alhamdulillah. Wulu githok lan tanganku  jegrag. Aku kirig-kirig.

Jebul sing dakkira lap kacamata mau uler serit warna abu-abu. Cacahe kurang luwih sepuluh. Tujune durung nganti dakranggeh. Sawise kedadeyan kuwi aku wegah penekan maneh. Kapok tenan pokoke.

Ny. Kusmarjono-MadiunNdonga Digawe Praktis

 

Manasik kaji minangka per­siyapan budhal ngibadan kaji, aku sakanca nindakake kanthi tumemen. Supaya ora bosen, sok-sok ana calon jemaah sing clemang-clemong gojegan. Upama­ne ,”Ndonga sing praktis kepriye?”

Kurang rong minggu mangkat kaji, sedulur-sedulur, tangga-teparo, kanca-kanca padha teka lan ndongakake  lakuku slamet lan bisa nindakake wajib, rukun lan sunah kaji kanthi rancag. Tangga teparo lan dulur-dulur genti njaluk didongakake saka Mekah. Ana sing njaluk didongakake slamet, sekolahe pinter, cepet oleh jodho, rejeki sempulur lan liya-liyane. Saking akehe pesenan, mula banjur dakkon nulis ana kertas salembar nuli dakstaples. Jebul cacahe akeh banget, nganti atusan lembar.

Ing Arafah, aku metu saka tendha lan ndonga dhewe. Ora lali ndongakake tangga teparo lan mitra karuh sing padha titip mau. Merga swasanane panas, dongaku ora bisa kusuk. Saya maneh ndongakake titipan mau siji-siji. Nyut, aku kelingan clemonge kanca-kanca rilaka manasik.

Rehne cacahe pesenan akeh benget, tur panyuwune beda-beda, mula banjur dakgawe  praktis. Pesenan ora dakwaca siji-siji, nanging lembaran-lembaran kertas atusan cacahe  mau dakselehake ana pager cedhak olehku ndonga banjur daktinggal balik menyang tendha. Aku yakin donga mau tekan ngarsane Gusti Allah. Apa tumon, ndoga kok digawe praktis.

 

Minanto-Sragen

 

  

Klambi Anyar

 

Awal taun 1966 aku dilantik minangka prangkat desa. Lagi oleh rongminggu, ana surat saka kantor agraria lan kantor pajeg. Isine njaluk supaya sing duwe lemah didata, awit wis rong taun padha ora mbayar pajeg. Maklum nalika kuwi swa­sana politik lagi panas kaperbawan dening ontran-ontran G30S/PKI, saengga sing arep mbayar pajeg padha wedi.  Aku sakanca pamong desa telung dina telung bengi nglembur ngecek kitir pajeg sing cacahe 750. Kanthi dipandhu petugas kantor kecamatan, agraria lan pajeg, gaweyanku wusanane beres. Kitir pajeg 750 bisa kelacak lan dakgawekake surat tagihan.

Kabeh sing lembur padha diwenehi honor miturut undha-usuke palungguhan.. Aku minangka carik entuk Rp 50.000 (1966 dikurs u.b (uang baru) dadi Rp 500). Honor semono mau akeh banget tumrapku. Sebabbayarku wektu kuwi mung Rp 750.  Nek dikursake uang baru kari pira?

Kanthi ati bungah, mulih saka kantor kelurahan aku bablas menyang kutha Salatiga sarana numpak bis. Niyatku arep tuku klambi ndhuwuran. Yen biyasane aku tuku sandhangan ana kios kaki lima, saiki sarehne nyekel dhuwit rada akeh,  aku kepengin tuku ing toko gedhe. Aku weruh klambi apik. Regane Rp 35.000. Rehne ora entuk dianyang, klambi mauterus dakdhuwiti ngono wae. Hmm, duwe dhuwit akeh ki pancen enak. Bisa tetukon apa sing dipingini.

Rancanganku klambi anyar iki arep dakenggo dolan. Rehne isih mambu toko, klambi anyar mau banjur dakkumbah. So­rene, sawise kumbahan iku garing, karepku bakal dak setlika. Setlikane isih nganggo areng.

Klambi anyar dakangkat, dakbeber anandhuwur lemek. Bareng daktumpangi setlika, klambi mau langsung kelet,  kobong sak ambane setlika. Mung kari lengen kiwa tangen karo gulon suwek-suwek. Kaine malih njlekithut-njlekithut.

Sakala aku lemes. Kaya arep nangis-nangisa. Nesu, jengkel, mangkel campur adhuk dadi siji. Ora ngerti yen kaine jebul anti-panas. Wekasane wurung ora sida dolan nganggo klambi anyar. Wong sak omah melu gela lan prihatin.

Suprapti-Bringin

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.