Malih
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 244 kali

Darini anake Kades Jatiwarno iku kawentar ayune. Tindak-tanduke kebak ing tata krama lan suba sita, marang sapa wae ngajeni. Ora mokal yen Darini ganep tata kramane, awit ibune tau dadi guru. Ning bareng dirabi kades banjur didhawuhi le­ren anggone mulang. Mula olehe nggulawenthah Darini ing rehing unggah-ungguh uga tenanan.

Saka kersane budhene  sing neng Surabaya, Darini arep dikuliyahake ing kutha pahlawan wae. Ngiras-ngirus ngancani budhene sing ora duwe putra kuwi. Darini  dhe­we nalika ditari uga wis ge­lem. Nanging bu kades ka­botan Darini kuliyah me­nyang Surabaya, awit dhe­weke kuwi anak tunggal. Na­lika Darini lagi maca koran, ibune nye­dhaki karo ndangu, “Rin, kowe rak ora gela ta ibu ora marengake kowe dikuli­yahke budhemu neng Surabaya?”

“Inggih namung gela sekedhik, Bu, awit kula dereng nate pisah kalihan Ba­pak lan Ibu.”

“Malah saka kersane bapakmu lan aku, kowe didhawuhi leren. Ora perlu kuliyah dhisik, ning kursus apa wae sa­karepmu sing migunani tumraping ma­syarakat. Kayata masak, njait, rias pe­nganten lan apa maneh sing mbok co­cogi. Kursus sing nganti bisa tenan, sing mengkone kena mbok anggo sangu urip.”

“Lha punapa sebabipun kula mboten dipunkeparengaken nglajengaken kuliah, Bu?”

“Kuliyah oleh wae, Ndhuk, waton anggonmu kursus wis rampung. Piye?”

“Inggih, Bu, kula ndherek,”  wangsu­lane Darini kanthi eklas.

Kades Jatiwarno pancen priyayi sing wicaksana. Dheweke tansah ngudi amrih wargane maju lan raharja uripe. Kegiya­tane para nom-noman diarahake kang magepokan klawan nguri-uri kabudayan Jawane. Dhasar Kades Jatiwarno duwe gamelan rong prangkat slendro lan pelog komplit. Mula panjenengane banjur golek pelatih karawitan lan tari. Samangsa-mangsa arep ana pahargyan kanggo umum, upamane pitulas Agustusan, wis ora repot golek uwong. Cukup wargane dhewe sing padha ngayahi. Nyatane ga­we kethoprak ya dadi, sandiwara, pe­thilan wayang wong uga sukses. Dene sing remaja-remaja padha diarahake ga­we grup campursari. Sing mandhe­gani para nom-noman mau Utomo, anake kepala dhukuh. Dhasar penga­laman organisasine ing bangku sekolah cukup, tur bocahe uga pinter.

Wiwit SMP Utomo sakelas karo Darini. Asring sinau bareng, kepara silih-silihan buku. Utomo luwih tuwa setaun, ning bab carane mikir isih luwih cag-ceg Da­rini. Saiki bocah loro wis lulus kabeh. Kepala dhukuh duwe anak telu sing ne­dhenge kemragat. Mula karepe adhine kepala dhukuh sing neng Jakarta, Utomo arep dikuliyahke ing kana wae. Paklike Utomo mung duwe anak siji, kuliyahe wis rampung lan wis nyambut gawe neng Kalimantan. Rekane paklike, Utomo kenowa kanggo kanca neng omah Ja­karta. Kepala dhukuh rumangsa seneng Utomo ditawani kuliyah neng Jakarta dening adhine.

Darini lan Utomo ketok grengseng melu………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.