Anglingdarma Kridha (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 166 kali

Muntap Nagapratala antuk wadule Nagagini. Ora nyipta kalamun iku wuwus dora. Kang dietung amung Nagagini salawase iki mi-nangka bojo kang setya durung tau cidra. Sakala krodha naga raseksa ratu Puserbumi iku, mengkorog si-sike nganti kaya peso panyukur lan-dhepe. Mangar mangar mukane ka-ya murup murupa, mripat menco-rong kaya srengenge kembar, ilat melet kaya kilat, untu ringih ringih kaya parang curi, siyung yayah ga-dhinging dwipangga. Saka tutuke nyemburake upas geni kaya kuwa-wa ngobong ngobonga jagad.

Lumaku tleser tleser agawe go-graging bumi, kumitir pethite kang sak bongkoting tal gedhene, maha-nani sindhung riwut nggegirisi. Na-lika metu saka Puserbumi, Nagapra-tala jumedhul aneng gisiking samo-dra, lumaku nalosor aneng sakam-baning pasir. Ngakak nggegirisi sarwi nguwuh nguwuh Anglingdarma bakal nemahi bilahi. Sasat wus ilang tresna-ning kekadangan, kang ana amung rasa pangigit-igit marang manungsa kang wus laku degsura kaningaya marang rabine.

Ngilang wewayangane kanthi ma-tak aji palimunan wau ta Nagaprata-la. Amung prasasat sakeclaping kilat, sang naga wus tumeka Malawapati. Ora ana jalma kang meruhi awit  Na-gapratala ngambah alam panglimu-nan kang ora kasat netra.

Nalika semana Patih Bathik Madrim mangreh para wadya kemit supaya prayitna rumeksa yuwananing gusti, awit wengi iki dheweke krasa bakal ana bebaya kang ngancam kasugeng-ane ingkang sinuwun.

“Heh rowang, aja ana kang lena awit Nagapratala iku sekti mandragu-na bebasan wus pangawak dewa. Mula ing wengi iki kalamun sira kabeh nyumurupi rerupan apa wae, upama ana rupa ula, rupa macan, rupa me-medi, iku mesthi panjalmane Naga-pratala. Nadyan amung wujud ula kisi bebasane, iku uga sirnakna, awit bisa wae sesinglone Nagapratala,” ucape Bathik Madrim.

Para wadya kemit matur sendika, nuli padha siyaga kanthi sikep san-jata. Nagapratala mesem krungu prentahe Bathik Madrim marang wadya andhahane, nduga kalamun ala wewategane Anglingdarma, ka-cihna wedi ing bebaya. Nagapratala nuli nyaketi pura pasareyane Ang-lingdarma karo isih matak aji pang-limunan. Bablas manjing tilam sari sasana pepasihane Sang Prabu lan prameswari Dewi Setyawati.

Mlebune Nagapratala marang tilam sari gampang wae, amung nurut soroting cahya damar kang sumunar saka jroning tilam pasa-reyan. Awit sang naga pancen sekti mandraguna bangkit manjing ajur-ajer, saengga ora ana prajurit tung-guk kemit kang nyumurupi mlebune Nagapratala menyang pasareyane Prabu Anglingdarma.

Sinawang kanthi lelimunan Ang-lingdarma lan Setyawati sare aneng kanthil sari sajak mentas pulang resmi. Rangu rangu panggalihe Sang Nagapratala, kelingan anggo-ne memitran kalawan Prabu Ang-lingdarma kang prasasat kaya dene kadang tunggal yayah rena. Dene ing wengi iki memitran mau pariku-du dipungkasi, awit rinasa Angling-darma kang nyidrani. Mangkono kang kagagas dening Nagapratala awit kena apus kramane Nagagini.

Ing wengi iku pinuju Prabu Ang-lingdarma kalawan Dewi Setyawati awor salulut sapagulingan, nutuga-ge karsa pulang resmi aneng tilam sari.

Sarampunge liron resmi, padha lelanggahan kekalih. Dewi Setyawati nyawang ingkang raka sajak………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.