Pak Agung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 221 kali

Innalillahi wa inna ilaihi rajiuuuun!!!”

    Mung ukara istirja’ kuwi kang kawetu saka le-sane. Bareng wis mangkono Haryadi banjur ngglethekake koran kang lebar diwaca neng meja teras. Sajak cuwa nemen. Atine sume-dhot. Sedhih banget na-nging kaworan mangkel sadhugel.

Sedhih jalaran kelangan bleger priyayi kang banget diaji-aji. Pawongan sing prasasat nggugah lan mbangun kapribadhene satemah dheweke bisa dadi ‘uwong’. Kang saikine bisa dadi pegawe negri, nyambut gawe mapan ing Dinas Pertanian lan Peternakan.

Rasa pangrasane Haryadi ora beda kaya bumi kelangan srengenge, utawa rembulan kelangan bumi. Werdine kelangan gondhelaning ngaurip. Kaya godhong kelangan ijone, kaya kem­bang kelangan bakal pentile, kaya Gesang kelangan langgam kronconge. Ah, pikirane Haryadi malih tumlawung engga sundhul awang-uwung.

Kejaba saka kuwi dheweke uga mangkel. Gene apa priyayi kang kawentar moralis relegius iku jebul ing akhir hayate diregedi dening laku njejemberi. Slingkuh. Jroning pawarta ing koran kasebut ditulis lamun Pak Agung seda kacilakan nunggal sak­mobil-sedhane karo sawijining kenya, Wulandadari. Kang miturut kabar slening-slening jare slingkuhane. Ah eman! Pak Agung, pengusaha mebel sukses kang asil prodhuksine laris manis diekspor menyang luwar negri. Sejene kuwi piyambake uga minangka anggota dewan.

Hahh! Apa iki kang diarani panas setaun ilang dening udan sedina? Pak Agung saweruhe Haryadi mula pancen sampurna ing gelar lair lan batine. Sugih mblegedhu, kasampiran drajat pangkat gek sinung bebuden luhur.

Wiwit SMA-ne biyen, Haryadi wis kulina karo Pak Agung. “Lubuk akal tepian ilmu”. Sugih guna pangawikan tur nawung kridha. Trep kanggo cur­hat. Kagungan perpustakaan pribadi kang dadi jujugane menawa dheweke butuh kawruh apa ta apa. Maneka buku ana ing kono. Saka buku kawruh agama, hukum, sejarah, pengetahuan umum, budaya, sastra lan sapanunggalane.

“You will never walk alone!”

Haryadi gawang-gawang kelingan pangandikane Pak Agung alam isih ing SMA jaman semana. Wekas kasebut kaya-kaya aweh kekuwatan, semangat lan ka-mesthi-an. Mungguh jerengane, abot dikaya ngapa sesanggan kang diadhepi, gawe giris dikaya ngapa pra-hara kang diliwati, ribet dikaya ngapa prakara kang kudu dirampungi, ora bakal ana wong mlaku kijenan. Sebab ana wong liya kang bakal ngancani. Utawa yen ora, Gusti Kang Murbeng Dumadi temtu setya dadi rowang. Mula kari menungsane. Gelem apa ora nyawe­nyawe utawa pasrah sumen-dhe marang Panjenengane!

“Rampung SMA  awakmu kuliyah wae,” pamrayogane Pak Agung tumemen.

“Ah, mosok kula saged, Bapak?” Haryadi pungun-pungun miterang.

“Ora merga katon entheng marahi awakmu banjur yakin bisa. Nanging merga awakmu yakin bisa, kabeh kang katon abot temahan dadi entheng,” tandhese Pak Agung.

“Tiyang sepuh kula wong cilik, tiyang mboten gadhah, Bapak.”

“Njupuka makna filosofine wit ri-ngin. Maune saka wiji kang cilik su-prandene bisa………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…