Adhipati Kayu Bralit (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 83 kali

Kaki  Sawungwiring  kuwi tilas  gedhig  manggala Majapahit  jaman  Prabu Singawardhana  Sang Moksa Ring Pura. Senadyan sepuh nanging jiwa ragane isih kukuh sentosa. Ora loyo digrogoti dening umur kang wis ndungkap sangang windu. Piyambake bisa ngrasakake sepira aboting panandhange Retna Lembah sang wayah kinasih.

“Nini, urip kuwi pangurbanan. Ora ana urip tanpa pangurbanan,” pituture Kaki Sawungwiring kelawan alus sareh. “Coba sinauwa saka wit gedhang, Nini. Wit gedhang kae lamun wis awoh banjur ngurbanake uripe. Kudu rila mati. Kanthi kuwi, anak-anake bisa urip lan uwohe bisa murakabi. Tegese ana mumpangate.”

“Bener, Yayi. Pangurbanan. Pangurbanan iku ora mung mikirake awake dhewe. Nanging uga mikirake liyan. Upama dipinceti, pisah lan wong sing ditresnani, kasepen, lan liya-liyane kuwi uga wujud pangurbanan,” Dyah Warukung nimbrung. “Mula pun kakang aja kok sangoni tangis, nanging sangonana esem manis. Lan puja-pujimu wae kang dakantu­antu. Amrih pun kakang widada nir ing pancabaya.”

Retna Lembah ora kumecap. Ewadene panjeriting batine gawe horeg swarga loka. Jagad kang tanpa duhka duhkita. Panjeriting titah wadon kang kasangsaya dening gedhening rasa tresna marang sigaraning jiwane. Panjeriting titah wadon kang wanteging kasetyane marang priya palabuhaning uripe ora bakal luntur sadawane umur.

Bawane piyayi sepuh kang wis tuwuk ngrasakake pait getiring ngaurip,  Sawungwiring tumuli ngranggeh pundhake Retna Lembah banjur digandheng mlebu menyang sanggar palanggatan. Retna Lembah diajak nindakake puja brata kanggo mbirat pepetenging batine sarta mujekake sang guru nadhi tinresna. Sakeplasan Dyah Warukung sumendhal atine. Ewa semono terus nggeblas nedya nyameptakake bregadaning prajurit.

Suprandene jumbuh lan dhawuh pituduhe Patih Udara, Dyah Warukung mung dikeparengake nggawa prajurit pethingan sacukupe saka Majapahit. Kang mengkone tinanggenah mbawahi prajurit saka Tuban. Trekah mangkene iki cetha yen akal-ukile Patih Udara supaya anggone nyolong laku tumindak dudu ora kapirsan dening Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya.

Sawuse tekan Tuban, Dyah Warukung lagi mranata bregadaning prajurit samanut pasarujukane Manggala Dwitiya, pandhegane prajurit ing beteng Tuban. Dyah Warukung nyawegakake prajurit prang tandang, kusuma tali, panyutra lan jaga runa. Tanpa prajurit sara geni. Jalaran gelar perang kang arep diterapake yaiku emprit neba. Ora kaya menawa ngadani perang gedhe kang mawa gelar perang garudha nglayang, sapit urang, wulan tumanggal, dirada meta, kembang tunjung apadene cakra manggilingan.

Ora kacarita lakune prajurit Majapahit saka Tuban menyang Pati kang katempuh sarana laku prau lan laku dharat. Bareng wis makuwon ing Juwana, Dyah Warukung enggal nonjok layang panantang marang Adipati Menak Tunjungpura. Kejaba saka kuwi dheweke uga ngirim prajurit sandi kanggo nelik leker genthong lan ubet ingering laladan sakupenge kutharaja Pati.

Sauntara iku ing……………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!