Mule Metri Masyarakat Blitar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 54 kali

Kanggo mrantasi maneka bab kang dumadi ing alam pepadhang, wong Jawa kudu nduweni nilai kang suci, sarta sangkan paran (paling pungkasan). Mula wong Jawa banjur nduweni kapitayan yen kabeh manungsa iku asale saka Gusti Allah lan bakale uga bali marang Gusti Allah.

Bab iki wis dijlentrehake, tuladhane ing konsep sangkan paraning hurip, sangkan paraning dumadi, mulih menyang (ana) ngarsaning (Gusti) Pengeran, sangkan paraning manungsa, dumadine manungsa, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti Kang Akarya Jagad, Gusti Kang Akarya Agesang, warangka manjing curiga (curiga manjing warangka), aja lali marang asale, mulih mula mulanira, urip iku saka Pangeran, bali marang Pengeran, Gusti Allah mboten sare, nggih kersaning Allah ndilalah kersaning Allah lan kawruh (ngelmu, wikan) sangkan paran utawa pangawikan sangkan paran kang wigati banget lan utama tumrape wong Jawa.

Sangkan paraning hurip ngemu teges yen Gusti Allah dadi asal-usul lan arah tujuan urip wong (manungsa) Jawa. Sangkan paraning dumadi uga ateges Gusti Allah dadi asal-usule lan arah-tujuane, malah sumbu kahanane wong Jawa. Mulih menyang (ana) ngarsaning (Gusti) Pengeran tegese bali marang Gusti Junjungan Umat. Sangkan paraning manungsa ngemu teges yen Gusti Allah dadi asal-usule lan arah baline manungsa. Dumadine manungsa tegese Gusti Allah dadi papan dumadine manungsa, Gusti Kang Murbeng Dumadi tegese Gusti Allah minangka siji-sijine kang nguasai kedadeyan. Gusti Kang Akarya Jagad tegese Gusti Allah kang nyipta donya lan isine. Gusti Kang Akarya Agesang tegese Gusti Allah kang nyipta lan nguasai panguripan. Warangka manjing curiga (curiga manjing warangka) tegese bungkus ketemune isi (isi ketemu bungkus) kang dimaksud makluk ketemu Khalik (Khalik ketemu makluk). Aja lali marang asale tegese aja lali asale manungsa saka Gusti Allah. Mulih mula mulanira tegese manungsa bali menyang asal-usule primordiale kang ora liya yaiku Gusti Allah. Bali menyang Pengeran tegese saben manungsa mesthi bali marang Gusti Allah. Gusti Allah mboten sare tegese Gusti Allah tansah rawuh ana ngendi wae, nggih kersaning Allah tegese kang dialami kabeh manungsa iku wis dikersakake Gusti Allah. Ndilalah kersaning Allah tegese pancen kabeh iku wis dikersakne Gusti Allah. Kawruh (ngelmu, wikan) sangkan paran utawa pangawikan sangkan paran tegese kawruh asal-usule lan arah baline manungsa.

Konsep-konsep iki nuduhake yen manungsa iku tansah cecaketan karo Gusti Allah. Mula saka iku, wong Jawa banjur ora bisa ninggalake Gusti Allah. Minangka bukti yen ora bisa ninggalake Gusti Allah yen nindakake ritual ing upacara adat mesthi nganggo sesajen kang werdine mesthi magepokan karo Gusti Allah. Tuladhane kaya upacara adat Mule Metri kang dileksanakake dening warga Masyarakat Blitar.

Upacara adat Mule Metri yaiku upacara mulyakake arwah leluhur amrih ora nganggu. Upacara iki dianakke dening masyarakat kang isih nglestarekake tradhisi Jawa. Mula asale saka tembung mule kang tegese “mulyakake arwah para leluhur” lan metri “mageri”. Mula metri sabenere minangka rerangken slametan kang dileksanakake kanggo nyenyuwun keslametan lan lumakune sawijining kajadan.

Upacara iki dileksanakake dening warga ing laladan Kabupaten Blitar sadurunge miwiti sawijining kajadan kanthi tujuan kanggo nyenyuwun keslametan amrih kajadan bisa lumaku kanthi lancar lan aman. Upacara iki biasane dileksanakake sedina utawa rong ndina sadurunge pelaksanaan kajadan.

Tujuan upacara adat Mule Metri yaiku: (1) minangka panyuwunan marang Gusti Kang Akarya Jagad lan kekuatan-kekuatan adikodrati liya kang dipercaya bisa sabiyantu warga kang bakal ngleksanakake kajadan, lan (2) minangka sarana kumpul lan musyawarah kanggo ngrampungake maneka urusan kang ana sambung rapete karo kajadan kang bakal dileksanakake.

Ubarampe sesaji arupa buceng brok, buceng kuat, sega golong, jenang sengkala dumadi saka jenang putih/sepuh, kembang setaman, ketan kolak apem lan jadah. Para peserta yen bisa nganggo busana Jawa, lan lumakune upacara kairing gamelan Jawa. Busana Jawa kang dimaksud yaiku blangkon, iket sirah, jarit, sabuk cindhe, epek-timang, lan keris. Lha tumrap wanita nganggo sanggul, bayak lan jarit. Wondene yen ora bisa ya ora apa-apa, ning sing wigati ubarampene komplit. (*)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!