Kendhang Kulit Widadari ing Desa Adat Todo
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 46 kali

Kampung adat Todo dumunung ing  salah sawe­neh gumuk Pegunungan Mandosawu, kalebu we­wengkon Kecamatan Sa­tarmase, Kabupaten Mang­garai, Provinsi Nusa Teng­gara Timur (NTT), kang uga populer karan bumi Flores. Populasi penduduke kacathet 1.395 jiwa. Najan papane kena diarani sepi adoh lor kidul, ewadene kampung adat Todo kalebu destinasi wisata kaloka engga tekan ngamanca negara.

Kepopulerane mau ora mung jalaran omah ing kene duwe cakrik arsitektur tradisional khas. Utawa latar belakang sejarahe sing, jare, biyen mujudake tilas karaton gedhe. Luwih saka kuwi – lan, iki sajake kang dadi daya tarik utama – neng Todo sumimpen kendhang pusaka ginawe saka kuliting widadari.

Jarak antarane Ruteng, kutha Kabu­paten Manggarai, menyang Todo watara 45 km. Eman kondisi dalane rusak ne­men, kebak jeglongan. Maklum, lapisan aspale wis suwe nglonthok, tanpa ana tandha-tandha kapan arep ditambal. Mula arepa kalebu cerak, jarak semono mau mbutuhake wektu tempuh 2,5 jam. Ing Terminal Mena, Ruteng, cumepak sawetara mobil transportasi umum trayek Narang utawa Dinor liwat Todo.

Sadawane dalan sesawangan alam gumelar ngelam-lami. Gumuk-gumuk ijo ketel dening wit-witan alas, jejer-jejer bebanjengan. Ing ngisore, areal per­sawahan ngebaki sajembare ngare. Garis-garis galengan mbentuk pola-pola geometris, mimbuhi endahing pandulu. Ati dadi kalipur, satemah laku  kang suwe ora krasa mboseni, utawa gawe kesele awak. Satekane tujuwan, lanskap kam­pung Todo dhewe pranyata ora kalah eksotik. Samudra Flores Kidul katon lerap-lerap biru nganti tekan wates cakrawala. Kompleks utama per­kam­­pu­ngan Todo pinageran watu-watu lepas tanpa lepan semen. Jroning pekarangan ngadeg omah pokok – karan Niang Todo – cacah papat. Dene omahe warga lumrah  disebut Mbaru Niang. Cakrik arsitektural Niang Todo dalah Mbaru Niang padha-padha lancip mendhuwur saemper tumpeng. Payone ginawe saka duk, utawa gegodhongan jinising palem.

Tata ruwang jroning omah umume bladhahan tanpa singgetan. Turu, olah-olah, ngobrol, nampa tamu sarta kegiyatan-kegiyatan keluwarga liyane, campur dadi siji sakruwang. Iki mbokmenawa nggambarake mungguh sifat tinarbukane masyarakat tradhisi Desa Adat Todo, engga ora mbu­tuhake ruwang-ruwang privat.

Satengahe lahan plataran sajroning kompleks utama tinemu susunan watu mu­beng wangun lonjong. Struktur iki kaya nyigar dadi loro dalan mlebu tumuju episentrum Niang Todo. Para pengunjung kajaba ditarik beya Rp 20.000 saben uwong kang ujube kanggo perawatan omah adat, uga wajib menganggo sarung tenun klasik pola kothak-kothak kang wis dicepakake. “Mangga diagem, supaya panjenengan kabeh kalis ing sambekala sasuwene ngendhangi papan kene,” pratelane Titus Jegadut, Penanggung Jawab Pariwisata Kampung Adat Todo.

Ing pager watu sangarep dalan mlebu semendhe mriyem cilik cacah papat. Gegaman sisa perang jaman kolonial mau karenggan tulisan timbul ‘Liverpool’. Saliyane pager isih ana limang tumpukan watu liyane. “Saben watu duwe jeneng lan fungsi mligi,” ujare Titus.

Watu sepisan (1) disebut Ngerungek, papane warga nyelenggarakake upacara adat nyenyuwun udan wayah ketiga ngerak. (2) Watu Jurak, fungsine kanggo ngguwang sial utamane nalika dumadi perkawinan nunggal darah (inces). (3) Watu Oke Ceki, kanggo ngadani ritual tumrap wanita asal njaban wewengkon sing ninggalake adat kabudayane, jalaran melu bojone manggon neng Todo. (4) Watu Kope Nggor, bisa kanggo sarana nrawang niat satemene para pawongan kang teka menyang Todo. (5) Watu Lekek, watu kanggo nadhahi mancure getihe korban kewan sesaji.

 

Blasteran Menungsa lan Lelembut

Luwih saka kuwi kabeh, Todo nyim­pen saweneh kendhang pusaka. Beda klawan kendhang-kendhang umume, lulang kendhang sing banget dikra­matake warga kampung adat iki mung sak rai. Disebut pusaka jalaran kendhang iki rapet hubungane karo sejarah kera­jaan Todo jaman kawuri. Lan, dianggep keramatan marga lulang kendhang dipercaya saka kulite widadari. Ujaring kandha, kendhang mau asline ana sepa­sang. Biyen, nalika kompleks Niang Todo kobongan, siji ing antarane kendhang katut dadi awu. Crita liya ngandhakake, kendhang mau ora kobong, nanging kaboyong menyang Bima ing Pulo Sumbawa.

Sejarah – mungkin luwih tepat dise­but legenda – Krajan Todo, diakoni Titus Jegadut, pancen akeh versine. Salah sijine, Todo didegake dening Raja Tamur taun 1111. Asal-usule raja iki, manut dedongengan run tumurun – saka Tanah Minang, Sumatera Kulon. “Kala semana Todo kena diarani nguwasani Nucalale, istilah ku­nane Manggarai,” jlentrehe Titus.

Kacarita ing taun 1700-an, neng Desa Ndoso, kalebu we­wengkon Todo, ana prawan ayu uleng-ulengan lir widadari, aran Nggerang. Pakulitane putih semu abang, rambut ngrembyak dawa werna perak. Lair saka ibu bangsa lelembut, bapake jeneng Awang, tani lugu.

Kasulistyane Nggerang ngambar tekan pulo-pulo sanjabane tlatah Nu­calale. Saliyane panguwasa Todo, raja sabrang saka Karaton Bima ing Sum­bawa, sarta Gowa neng Sulawesi, uga ora kari kepingin ngayunake kenya iki. Awit padha dene ora ana kang gelem ngalah, njalari konflik an­tarane krajan telu kasebut tambah panas.

Angles atine Awang weruh nasibe anake. Dipek bojo raja pancen mujudake kanugrahan. Nanging ing sisi liya uga kena diarani memala, awit Nggerang mung wenang milih siji wae. Dene raja loro liyane sing ditulak karepe bisa wae gawe gara-gara, soroh amuk nglurug perang. Tan wurunga kawula cilik kang bakale dadi banten.

Ngelingi kuwi, dalan paling becik mungguhing Awang ora ana liya kajaba negakake anake dhewe. Eling-eling turune bangsa kajiman, nyirnakake Ngge­rang dudu perkara gampang. Sawijining dina Awang reka-reka metani Nggerang. Ora petan tuma, nanging nggoleki selembar rambut pengapesane anake. Mbarengi rambut mau kajabut, sakala Nggerang mati koncatan nyawa, gilang-gilang kuwandane.

Minangka pepenget sarta nga­badekake almarhumah, kuwanda kang gilang-gilang mau dening Awang diiris kulit perangan geger lan wetenge. Kulit sabanjure disamak,  kanggo gawe sepasang kendhang. Awale, kekarone kendhang disimpen dadi pusaka run tumurun Krajan Todo. Rikala saweneh Niang Todo ing kom­pleks utama kobong, kendhang lulang weteng katut ancur dilalap geni.

Nanging manut versi liya, kendhang kasebut – embuh piye mula bukane – kaboyong raja Bima menyang Sumbawa. Dene kendhang lulang geger – karan Loke Nggerang – engga seprene isih lestari cumondhok primpen kawadhahan kothak kaca ing Todo. Loke tegese kulit. Nggerang werdine putih sulak abang.

Beda klawan kendhang-kendhang lumrahe, Loke Nggerang buntet sesisih, engga bentuke luwih memper lumpang. Rangka utawa awak kendhang saka kayu werna soklat, garis tengah 30 cm, dawane 40-an cm. Tali kanggo ngerut lulung migunakake sajinise oyod-oyodan tetuwuhan alas. “Yen ditabuh swara gemane Loke Nggerang, ujaring kandha, keprungu tumeka Bima sabrang segara kana,” sambunge Titus Jegadut.

Saking tuwane kondisine Loke Nggerang samengko wis setengah rusak dipangan umur. Lulange bedhah sape­rangan ing bageyan tepine. Najan ngono pusaka iki tetep dikramatake.

Kendhang lulang gegere widadari Nggerang iki ora bisa ditonton kanthi lelahanan. Dibutuhake maneka sarat kanggo ngetokake Loke Nggerang saka wadhahe. Tumrap pengunjung sing ke­pengin mirsani, kudu nyemplungake dhuwit Rp 100.000/tamu ing kothak sumbangan adat. Sumbangan yen wis ngumpul akeh bakal digunakake kanggo keperluwan perawatan desa. Kajaba iku uga perlu ngadani ritual kanthi srana sesaji mragat wedhus, ditambah pitik ules putih memplak, utawa abang. Upa­cara wajib ditindakake  para tetungguling adat, sarta masyarakat Todo. Kabeh prabeya ritual sawutuhe dadi tanggu­ngane wisatawan.

Pakne Puri/(Foto-foto Istimewa)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!