Kedadeyan Sanga ing Al-Furqan Ngukuhake Iman (tamat)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 400 kali

9). Fenomena Kaum Duraka

Maha Agung Allah, Dzat Kang Maha Ku­wasa, Manawa jasad Fir’aun dibledhes­ake (ditenggelamkan) dening Allah ana ing segara. Wusana Allah kepareng nyelamet­ake marang jasad mau, ing pangangkah supaya bisoa dadi piwulang (pelajaran) tumraping manungsa. Hiya iku piwulang marang wong-wong kang ingkar sarta ma­rang wong-wong kang padha ora gelem tobat marang Allah. Trep karo dhawuhe Allah,mangkene maksude:

Lan Ingsun wus  nyabrangake bani Isra’il ana ing segara. Dumada­kan banjur  dilacak dening Fir’aun sawadya balane, dhasar aniaya lan dhemen memungsuhan (duwe sedya seneng mateni). Bareng Fir’aun wus meh kelem ana ing banyu, dheweke banjur ngucap: Kawula sapunika pi­ta­dos, manawi saestunipun mboten wonten Pangeran  ingkang sinembah, kajawi inkang dipun imanaken dening bani Isra’il, sarta kawula kalebet ing golonganipun tetiyang Islam  (suma­rah, pasrah).” (Q.S. Yunus (10):90). Pangandikane

 Allah: “Saiki sira wus sumurup sik­sa, lagi gelem iman, mangka saduru­nge sira tansah duraka, mula sira iku dadi golongane  wong kang padha gawe rusak ’’ (Q.S. Yunus (10): 91).

“Dina iki Ingsun nylametake ba­danira Fir’aun (Ingsun uncalake ma­rang dharatan), supaya kunarpanira dadi tepa palupi tumrap wong-wong  ing sapungkurira, nanging satemene akeh-akehe manungsa iku padha nglir­wakake marang ayat-ayat Ing­sun.” (Q.S. Yunus (10):92).

Ana ing sawatara literature  diteranga­ke, manawa Fir’aun iku mati klelep (di­tenggelamkan), sarta dislametake jasade Fir’aun mau, minangka dadi pituduh (pi­wulang) tumraping pawongan sak pung­kure. Miturut Al-Qur’an, jasade Fir’aun mau bakal dadi piwulang tumraping pawongan sak pungkure, iku ndarbeni makna, mana­wa ing mbesuke jasad Fir’aun (di mummi) bakal dadi obyek panaliten sarta kajian ilmiyah.

Kajaba fenomena kang katur ing ndhu­wur, ing ngisor iki bakal diaturake fenome­na Kaum Aad. Kasebut ana ing Al-Qur’an, manawa kaum Aad  iku wus pinaringan urip  sing makmur, jibar-jibur. Paribasane ora kurang brambang lan bawang, ora ku­rang sawiji apa. Nanging kaum Aad mau malah nindakake pakarti kang haram, sa­mubarang kang dilarang (diharamkan). Uga padha ora gelem tobat marang Allah (tobat nasuha). Wusana banjur disiksa. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude:

“Apa sira ora ndeleng kepriye ang­gone Allah Pangeranira numpes sirna kaum Aad?  Yaiku wong kang dedu­nung ing negara Iram (jenenge nega­ra kaum Aad) kang nduwene (ndar­beni) bangunan-bangunan dhuwur.” (Q.S. Fajar (89):6-8).

Miturut para ahli Purbakala Kutha Iram, iku wus ana 2.000  taun sak durunge Nabi Isa a.s. miyos (lair). Iki ateges sak durunge  Al-Qur’an diturunake. Al-Qur’an wus nyathet, kamangka kutha iku wus ki­nubur (dikubur) ing bumi, sak durunge di­bongkar nalika abad 20. Para ahli ilmu, nga­­nakake obsevasi (panalitian) kanthi migunakake satelit. Asile, kutha Iram kang dununge antara Oman lan Yaman. Iku wus didheteksi dening Nikolas Clapp bebare­ngan karo tim (kelompoke) kang asung pam­biyantu nalika taun 1990.  Foto satelit iku bisa nembus swasana bumi ing ngisore  (gundukan) wedhi. Papan iku kawong karan kutha Ubar. Tim Nicolas Clapp  ban­jur ndhudhuk  lemah iku nganti jerone ku­rang luwih 12 meter. Ing kono ditemokake sawijining kutha kang kebak menara -menara sing dadi wates.  Menara-menara cacahe ana 8 sing dibangun mawa cagak-cagak kukuh sarta lux. Kanthi mangkono bisa dimangerteni, manawa Allah iku bener Maha Agung, Maha Kuwasa kanthi dhawuh-dhawuhE ana ing Al-Qur’an, ma­na­wa informasi Al-Qur’an iku bener-be­ner dudu karangane Muhammad s.a.w., nanging tumurun saka ngarsaning Allah, Dzat kang Maha Kuwasa.

Ing wusana, sawuse kita nyimak pirang-pirang keterangan kang wus katur ing ndhuwur,  lelandhesan karo syar’i lan sains, bias dimangerteni tumraping pawongan kang bener-bener gelem migunakake piki­rane, akale lan nuranine, bakal tuwuh ke­yakinan (kapitayan) kang  mantep kedade­yan sanga (nawa fenomena) kang ki­nandhut ana ing Al-Qur’anul Karim iku, ka­beh ora uwal saka kodrat lan iradate Allah Kang Hamurbeng Dumadi, Jagad Raya dalah sak isine iki.

 Mikirake lan ngrasakake sanjeroning atine, Nawa-fenomena kang wus katur ing ndhuwur mau, nuli tuwuh kapitayan iman kang ngresep nunjem ana ing telenging ati, imane dadi kukuh bakuh. Mungguhing Ulul Albab (wong-wong kang padha gelem migunakake akale) sawuse mangerteni lan memahami fenomena kaya kang katur ing ndhuwur, banjur njungkel pasuryane, mun­juk sumungkem sujud marang Allah Dzat Kang Maha Agung. (Q.S.Isra’) (17):109). Ora rinasa tirta  wening metu saka pojok pandulune nelesi pipi lan papan sujude. “Sayyidul istighfar”, yaiku (panyuwunan pangapura kang agung) diucapake nrithil binarung karo mingsek-mingsek tangise . Subhaanallah… Allahu Akbar… Astaghfi­rullahal-Adzim  Cathetan. Sayyidul is­tigh­far (bisa dipriksani ana ing Kitab Ha­dits Shaheh Bukhari. Maknane mangkene; Saka Sadad bin Aus saka Nabi s.a.w: “Sok sapa wonge sing maca (sayyidul is­tighfar) kanthi kebak kapitayan (ke­yakinan) ing wektu sore, saengga yen dheweke katimbalan (meninggal dunia) ing wektu bengine, dheweke bakal pinaringan ganjaran mlebu su­warga. Lan soksapa wonge sing maca (sayyidul istighfar) klanthi kebak ka­pi­tayan  ing wektu esuk, saengga yen dheweke katimbalan ing dina iku uga, dheweke bakal pinaringan gan­jaran mlebu suwarga. (HR: Bukhari).

Matan haditse (lafalnya): “Allahumma anta rabbi, laa ilaaha illa anta khalaq­tanii, wa anaa  ‘abduka, wa anaa ‘ala ‘ahdika  wa wa’dika, maa istato’tu. Wa auu’dzubika min syarri maa sha­na’tu, Abuu’u laka binikmatika ‘alay­ya, wa abuu’u bi dzanbii, faghfirlii fa innahu laa yaghfiru dzunuuba illa anta Ya Arhamaar Rahimiin.” di waos ka­ping telu. (HR. Bukhari).

Nuwun!

(Saka maneka werna sumber)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!