Gobyos
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 84 kali

Gobyos

 

Ing taun 90-an aku duwe kanca kinasih jenenge Bu K. Wonge polos, yen guneman ceplas-ceplos. Mula yen ana wong lanang sing mentale teri,  mesthi gobyos caturan karo Bu K. Awit  sing dirembug kerep-kerepe mung babagan lekoh-lekoh. Apa maneh yen jagongan karo kanca lanang sing isih durung rabi, yen nggojlog nganti kliwat wates. Mula supaya ora gobyos dening gojlogane Bu K, kanca-kanca guru lanang  pilih ngedoh.

Nanging ana uga sing ora bisa ngalih merga kepepet swasana. Akhire pasrah digarap Bu K, klebu aku.  Wektu iku aku kabener sarapan ing warung. Nengah-nengahi muluk sega, Bu K teka. Bareng weruh aku, langsung lungguh njejeri karo ngucap, “Geneya Pak, sampeyan kok ora sir rabi?”

Aku wis krasa yen arep digojlog. Kringetku gobyos sakala. Aku ora bisa mangsuli “Supaya sir rabi, senggolna susuku,” ucape Bu K maneh.

“Duduhna dhisik susumu,” aku nyeplos. E lha kok Bu K sing gobyos. Tujune ing warung iku ora ana wong lanang liya kejaba aku.

Tau ana  wong lanang sing coba-coba nginceng Bu K adus ing belik. Weruh yen diinceng, Bu K malah langsung ngadeg karo malang kerik. Bengoke sora, “Yen wani mreneya, Pak, ora usah  nginceng! Hoe, wong kae nginceng aku adus sedherek-sedherek, kae bojone sapa ya?” kandhane karo nuding-nuding.  Sanalika wong lanang mau gobyos. Bubar kedadeyan kuwi ora ana maneh sing wani nginceng Bu K, samar yen malah kewirangan.

Budiono MG-Tulungagung

 

Kekunci ing Kamar

 

Jeneng bocah mono ana ngendi-endi  mesthi padha wae, embuh sing jeneng nakal usil, nggrathil, uga sok rumangsa kendel. Kaya ngono kuwi sing sok diarani mbethik. Samono uga B, putune Mbah H sing pancen ndherek mbahe, tangga omahku. Bocahe semanak, gathekan lan seneng nglucu. Dadi kancane akeh.

Mbah H kagungan kamar khusus kaparingan dhipan cilik kagem nindakake sholat. Ngepasi  dina libur kanca-kancane B padha dolan mrono. Nuli duwe idhe dolanan umpetan (dhelikan) ana sakiwa tengen daleme Mbah H.

Nalika iku kamar pasholatane Mbah H ora dikunci. Weruhkamare simbahe menga, B banjur mlebu umpetan ana ngisor dhipan. Krasa primpen anggone umpetan, B nunggu kancane sing nggoleki disambi turon.

Anggone dolanan sak awan mau wis sawetara,  mbok menawa B kesel banjur keturon. Nalikane wayah sholat, kaya biyasane Mbah H mlebu kamar kono. Ora pirsa yen putune ana ngisor dhipan. Rampung sholat banjur miyos, lawang kamar dikunci merga sumelang yen dileboni tikus. Kocapa, kancane kawit mau nggoleki B umpetan  rumangsa kelangan lacak. Banjur padha takon-tinakon ana ngendi anggone B ndhelik.

Banjur nyuwun pirsa Mbah H ana ngendi B. Mbah H melu bingung.  Klebu wong saomah padha umyeg nggoleki meksa durung ketemu. Bareng wis sawetara anggone B turu, dheweke tangi gragaban, metu saka ngisor dhipan. Kaget weruh lawang kamar dikunci. B banjur bengok-bengok karo ndhodhogi lawang.

Ndilalah mbahe kakung lali anggone nyimpen kunci. Kepeksa ndadak nggoleki lan sawetara wektu lagi ketemu. Kamar dibukak, B banjur metu karo prembik-prembik. Kancane  malah padha ngguyu ger-geran ngerti B kekunci. Diguyu kancane B mung pringas-pringis ora sida nangis merga isin.

Dening Mbah H, B lan kanca-kancane banjur digawekake es setrup kanggo tamba ngelak. Isih dipundhutake sawatara jajanan kanggo dipangan bareng-bareng. Apa tumon, dhelikan kok kekunci.

Pakne Andi-Purwokerto

 

Operasi Zebra

 

Aku lagi arep lunga menyang Gondomanan, Yogyakarta saperlu golek onderdhil sepeda motor. Saka omahku  ing Plumbon, Bantul, aku numpak sepeda motor Honda Supra X nuju arah Jl. Gondomanan, liwat prapatan Gedong Kuning terus mengulon liwat Jl. Kusuma Negara. Ndilalah ana ing ngarep Taman Makam Pahlawan mbeneri ana Operasi Zebra utawa operasi ofensif kanggo nitipriksa SIM, STNK. Aku dhewe ya katut kacegat, banjur digiring minggir saperlu ngecek surat-surate kendharaan.

Ing pinggir dalan daksawang wis akeh wong sing surat-surate lagi dipriksa pulisi. Mbokmenawa saking akehe sing dipriksa, pulisine kurang tliti.  SIM lan STNK racake mung disawang satleraman banjur dibalekake. Aku  uga ngulungake SIM lan STNK. SIM dipriksa  lan ditamatake foto lan rupaku padha apa ora. Nanging anggone mriksa STNK katone kurang tliti.  SIM lan STNK banjur dibalekake marang aku pratandha ora ana masalah. Aku  ngeslah motorku lunga saka papan kono. Sawatara rada adoh anggonku numpak motor, atiku kok krasa ora penak. Mula aku banjur minggir lan mandheg. Aku mbukak dhompet niliki SIM lan STNK.

“Ya ampun, sing taknggawa jebul STNK Honda Blade, mangka aku numpak Honda Supra X 100,” aku grenengan dhewe.

Wah, upama mau kae konangan yen STKN-ne kliru karo motor sing ana ngomah, urusane bakal dadi dawa. Kejaba kena tilang, uga dhendha akeh. Tujune sing kejaring operasi ofensif mau cacahe akeh, saengga pak pulisine ora nliti premati STNK lan SIM sing dipriksa.

 

Gunarso Wiyono-Banguntapan, Bantul

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor