Kidung Perenging Dieng (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 112 kali

“Ya pancen dakakoni. Sajake cakepan tembang kae mau digunakake kanggo nyuntak rasa kas­maran, Paman.”

“Lha niku pun genah. Yen mbo­-ten klentu nika wau kekidunganipun pawestri ingkang saweg nandhang lara branta dhateng priya,” kan­dhane Jatuna.

“Lha ya kuwi. Ing atase wanita ngreronce kidung gek kanggo ngla­-irake rasa anggone sengsem ma-rang priya. Gek sapa ya wanodya iku, Paman?”

“Ah, nek kanggene kula piyam-bak sing ngoten-ngoten niku nggih mboten nggumunaken. Sing namine pawestri niku nggih mesthi kedah kasmaran kalih tiyang jaler. Pun limrah niku. Panci kodrate Gusti niku ngaten kok. Rak ya ngono ta, Kang Jagela?”

“Lha iya mesthi wae. Yen wong wadon utawa wong lanang seneng karo nunggal jinis kuwi lagi nganeh-anehi. Ning ya ana sing nyleneh kaya ngono kuwi. Wong pancen alam donya iku kahanane werna-werna.”

“Wis tau ya, Kang?”

“Pengin benthik pa?”

“Ha ha ha  ha! Nyatane ana sing gelem nglakoni”

“Yektine ora gelem nglakoni, na-nging mbokmenawa garising pesthi pancen kudu kaya kuwi.”

“Wis wis, Paman, aja keladuk ang-gonmu guyon. Iki wis wancine lingsir wengi. Wengi iki awake dhewe kudu andum gawe merga antuk ayahan tungguk kemit sewengi natas. Mula kudu ngaso genti-genten. Kowe kabeh ngasowa dhisik, aku dak ngaso keri wae.”

“Nggih. Yen ngoten kula kalih Kang Jagela tilem rumiyin nggih, Den.”

Let sedhela Jatuna lan Jagela wis turu ndlosor mujur ngalor karo ngorok senggar-senggor. Kemulan sarung lan njingkrung. Dirubung jingklong ora krasa. Yen adate sing melek mbrebegi sing lagi turu, nanging iki suwalike, sing turu malah mbrebegi sing melek. Nanging Manggalayuda Dorandana malah mesem ndulu abdi-abdine mau, awit kekarone pamomong lan abdi kinasih sing wis mataun-taun ngem-bani dheweke. Tur bisa kanggo mbat-mbatan yen Dorandana lagi ngalami ruwet renteng. Sawise Jatuna lan Jagela turu, Dorandana ngulat-ngu-lati swasana kang saya sepi. Kekidu-ngan sing nuduhake rasa kasmaran mau ora keprungu maneh.

Wengi  kapindho, wengi katelu nganti wengi kapapat Dorandana ora tau kendhat nindakake kewajibane ngreksa kayuwanane garwa kinasihe Akuwu Brasmara, ya Dyah Ayu Ar-dhini Pangastuti. Jatuna lan Jagela ora nate keri, tansah setya tuhu ngancani momongane melekan.

Ing wengi kapapat kidung kas-maran kang nganyut-anyut kuwi keprungu maneh saka papan pe-sanggrahan. Dorandana niling-ni-lingake kidung nyalawadi kuwi. Sa-jake sing lagi ngidung bener-bener lagi nandhang kasmaran marang priya pepujaning nala. Suwe-suwe Dorandana kepengin jumangkah nyedhaki asal-usule swara kidung mau, nanging derenge karep mau disrantekake luwih dhisik.

Wengi candhake kidung kasma-ran isih tetep ngumandhang lamat-lamat ing…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor