Anoman Buntung (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 276 kali

Nggeh. Mboten wonten ingkang lepat dhawuh pangandikanipun para nimpuna, para pujangga, saha para winasis kalawau. Ananging, sedaya punika wangsul dhateng ingkang nglampahi, mboten sanes para Pandhawa lan Kurawa piyambak. Menawi kekalihipun saged nyawijekaken tekad, tertamtu sami saged manunggal mangun kerukunan.”

“Pramila menika, Yayi Prabu, dinten menika kula anganthi para Pandhawa sowan wonten Ngastina mriki saperlu paring pratelan saha kesagahan anggenipun badhe nyawijekaken Pandhawa lan Kurawa.”

“Kula pengin mireng piyambak pratelanipun Yayi Prabu Puntadewa,  menapa inggih yektos mekaten, Yayi?” pandangune Prabu Duryudana marang Sri Darmakusuma.

“Mboten sisip dhawuh pangandikanipun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna, Kaka Prabu Duryudana. Anggen kula sakadang marak sowan dhateng Ngastina            awit mundhi dhawuh pangandikanipun Kaka Prabu Kresna supados Pandhawa lan Kurawa saged gesang manunggil dados kulawarga ingkang wetah ingkang sinebat trah Bharata,”  ature Prabu Puntadewa.

“Hemmm ..... wis suwe para Pandhawa kangen bisa mesem ngguyu guyub rukun karo para Kurawa kaya jaman ngangsu kawruh ing pretapan Sokalima biyen. Ora ana kang semon­-semonan, cecengilan, lan regejegan,” ujare Harya Wrekudara.

“Kula pun Arjuna ugi tansah njurung kersanipun para kadang anggenipun badhe makempal lan manunggil kaliha para Kurawa,” ature Arjuna.

“Lole  lole sama lola, sama lole, soma langke  waluh gembol monyor-monyor. Andheng-­andheng cedhak mata yen dicuplak dadi memala. Andheng-andheng cedhak gulu yen dipandeng marahi ngelu.Ngger, anak-anakku para Pandhawa, tiwas kebeneran yen sira kabeh padha tekan pamikirmu bakal nyawiji karo kadangmu para Kurawa. Mula padha dieling-eling piwulange pun bapa duking uni. Aja seneng cecongkrahan. Aja ngarep-arep padudon, awit dewaning katentreman bakal sirna ing anggane wong kang dhemen padu lan regejegan karo sedulure dhewe. Becik banget, Ngger, lamun sira kabeh bisa manunggal karo para Kurawa. Pun bapa sarujuk banget. Ayo mangun paseduluran sing langgeng. Urip aneng donya pira lawase. Ngibarate mung mampir ngombe. Apa gunane ndadak cecongkrahan karo sepadha­-padhane sedulur?” sabda pangandikane Dahyang Durna.

“Wakne Gondhel sajake lagi kelegan atine,” panyelane Patih Sengkuni.

“Iya Adhi Cuni. Piye sing ora lega atiku jer siswa-siswaku sing sekawit ora padha gelem akur saiki wus padha duwe krenteg bakal nyawiji. Iku mono piwulangku kang tansah dakgegulang biyen nalika Pandhawa lan Kurawa padha ngangsu kawruh ing Sokalima.”

“Yoh  Wakne Gondhel, mbok menawa wis dadi garising pesthi lamun Pandhawa lan Kurawa bisa nyawiji. Yen nyata kabukten Pandhawa lan Kurawa rukun, tegese Bharatayuda Jayabinangun  bakal wurung dumadi. Rampung perkarane,” acape Sengkuni.

“Ora susah ngarep-arep perang.  Perang kuwi entuke apa? Mung bakal…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…