Lodan saka Segara Kidul (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 403 kali

Setyawan wis rapi jali ing ruwang kerjane sadurunge jam pitu. Guwayane seger.  Lungguh sofa karo maca koran. Sikil tumumpang pupu. Setyawan pancen ngudi dhisi­plin. Arepa olehe turu mung sak li­-yepan paribasane, nanging jam pitu thit dheweke wis samapta ing ruwa-ngan. Ana utawa ora ana jadwal klien sing mara, Setyawan ora ngowahi pakulinane. Setyawan ngipuk-ipuk jiwa profesionale minangka dhetektif.

Anggone ngolak-alik koran kandheg ing kaca rubrik kriminal. Pandulune mantheng menyang pawarta kasus rajapati ing ruko Kedhungdoro wingi bengi. Disebutake ing pawarta iku, wong telu tinemu gumlethak tanpa nyawa ing pucuke gang ruko larikan katelu lan kapapat. Adhedhasar kertu idhentitas ing dhompet, arane kurban iku Syarnubi, Tobirin lan Mukani. Pulisi durung entuk titikan sapa  sing mrajaya tetelune merga ora ana seksi mata sing sumurup dumadine rajapati ngeres-eresi kuwi. 

Setyawan eling breaking news ing televisi swasta sadurunge dheweke  budhal menyang Tulungagung wingi esuk. Setyawan nggraita, yen nganti dina kapindho pulisi durung oleh gambaran sapa pelakune rajapati, ateges primpen banget olehe nyingidake tlacak.

Setyawan leren anggone maca koran. Ing ruwang ngisor keprungu bel dipejet. Ora let suwe Kemuning caturan karo sawenehe priya. Banjur klethak-klethuk sepatune wong loro ngunggahi tlundhagan. Setyawan nyelehake koran mbarengi karo mencungule bleger pidegsa ing pucuke andha. Dedege gedhe dhuwur nglana-ngi, janggute kukuh, rambut tipis, praupan ajeg serius, eseme larang.

 Setyawan wis tepung banget karo tamune. Dheweke ora liya Sinom Perdapa, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kapulisen Surabaya. Setyawan  asring sesambungan karo Sinom Perdapa magepokan karo sawijine kasus. Setyawan agahan menyat, nyalami Sinom Perdapa banjur dipina-rakake lungguh kursi sudhut. Wondene Kemu-ning sawise nglarapake pulisi pangkat ajun komisaris besar iku menyang ruwangane kangmase, banjur mudhun maneh lan bali lungguh ing meja resepsionis.

“Njanur gunung isih esuk wis nyambangi kantorku,” ujare Setya-wan mbukani rembug.

“Pancen dakseja mampir kene dhisik sadurunge menyang markas. Kowe wis maca pawarta rajapati ing ruko Kedhungdoro?” takone Sinom Perdapa langsung tumuju gatining rembug.

“Uwis, mentas wae dakwaca ing koran kuwi. Pulisi durung entuk titikan sapa pelakune?”

Sinom Perdapa manthuk. “An­dhahanku isih kangelan miyak prekara iku merga ora nemokake seksi mata. Nanging ora ateges………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…