Penulis PS Dr. Suprawoto, M.Si Diangkat Dadi Bupati Magetan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 46 kali

Penulis  “E-mail saka Jakarta”, Dr. Suprawoto SH, M.Si (Kang Woto); Senen 24 September ngarep iki bakal dilantik minangka Bupati Magetan (2018-2023) bareng karo Wabub Nanik Endang Rusminiarti (Prona). Lubering kamulyan iku ana wae dalane. Sawise pensiun Sekjen Kominfo ing Jakarta, njago Bupati Magetan kasil menang. Sajake iku berkahe wiwit cilik dipenging keng eyang mangan brutu pitik!

IWAK pitik sing paling enak kuwi perangan brutu, kejaba pupu, endhas lan suwiwi. Nanging dhestun bageyan brutu sing empuk tur nglenga kasebut Supra­woto wiwit cilik dipenging mangan dening keng eyang, Mbah Kromo Tumin. Suwalike yen iwak wedhus bageyan terpedo utawa pringsilan (testis), diprayogakake banget kagem putu-putune. Filosofine: kakehan mangan brutu tembene ana mburi terus, wondene yen terpedone wedhus, sajake mengku karep supaya putu-putune dadi wong lanang sejati, jantan lan prakosa!

Wiwit bocah nganti diwasa, Suprawoto ngestokake banget dhawuhe Mbah Kromo Tumin. Jebul numusi temenan! Ana SMA dadi ketua kelas, lulus Sospol UGM ketam­pa dadi PNS Depatemen Penerangan kang posisine kerep dadi Kepala ing Kanwil Deppen Jatim. Ditarik menyang pusat (Ke­mentrian Kominfo), sawise dadi Kepala Badan Informasi Publik, Staf Ahli Menteri, Plt Inspektur Jendral, Sekjen. Sawise pensiun taun 2016, wiwit 24 September 2018 iki bakal ngepalani wong sak Kab. Magetan (Bupati) kanggo priode 2018-2023, lan mujudake bupati sing ka-33.

 

Sembur-uwure kanca

Dr. Suprawoto SH, M.Si kang asma akrabe Kang Woto kuwi pancen darbe gegebengan, urip kita iki mung arep kang­go awake dhewe, apa kanggo kulawarga sagotrah? Yen dijembarake maneh, kanggo kulawargane thok apa kanggo bebrayan umum? Yen mung kanggo kula­warga pribadi, mesthi wis cukup. Dhasar pensiunan pejabat tinggi negara, isih mbacut dadi Widya Iswara, putra-putrane uga wis padha sukses; kurang apa maneh?

Rikala isih ngasta dadi Sekjen Kemen­trian Kominfo (Komunikasi & Informasi), Kang Woto nate bawa rasa karo kanca-kancane kang nunggal dhaerah, kang wose ngajab: mbok sesuk yen wis pensiun saka Kominfo supaya pulkam (pulang kampung) kanggo melu mbangun dhae­rahe. Kala semana nampik. Awit Kang Woto ngrumangsani, dadi Kepala Daerah kuwi pawitane apa? Yen popularitas lan uwang kertas, blaka wae ora duwe! Tur maneh, dheweke wis ora mbutuhake jabatan lan materi!

Nanging mitra karuhe tetep padha sru jumurung, yen kahananan Indonesia dinane iki “cukup berat”. Negara kita akeh dikuwasani dening wong-wong sing ora bener, sauntara sing bener malah padha meneng wae merga ora komanan papan. Ora ketang saka tataran dhaerah, pra­yogane bisa melu dandan-dandan, ndan­dani kahanan mligine ing Kab. Magetan ya bumi wutah getihe Kang Woto. Manut pamawase para kadang, mantan pejabat putra dhaerah sing paling resik ya mung Kang Woto.

Pancen wis dudu wadi maneh, saploke era reformasi jagad pemerintahan ing RI kaya dene mrucut saka embanan. Pilkada langsung njalari pemerintahan daerah racake dikuwasani politisi, sing ngendel­ake popularitas lan kandele uwang kertas. Pejabat birokrasi sing pana ilmu pemerintahan, ora komanan papan merga ora duwe dhuwit kanggo pilihan. Ya pancen ana siji loro pejabat politisi sing sukses, ning racake malah padha.... ngeces! Tegese dhuwit negara dicash kanggo kepentingan pribadi alias korupsi.

Merga saka panjurunge kadang nunggal dhaerah lan kanca sekolah mau, Kang Woto banjur tinarbuka, kegugah tekade. Dhasare kanca-kancane sing uga padha dadi pejabat lan pengusaha pancen sembada, tegese kejaba sembur uga wani uwur, Kang Woto banjur siap ngadhepi tantangane kanca-kanca mau. Yen kepilih mesthine wis ora kewran maneh, wong dhasare Kang Woto uga sarjana UGM juru­san Ilmu Pemerintahan tur wis luwih saka 30 taun lelumban ing jagad birokrasi.

 

Menang tanpa gugatan

Laras karo UU Pilkada No 10 tahun 2016, parpol sing arep ngungsung jago kudu duwe kursi 20 % saka gunggunge kursi DPRD. Ngelingi kursi DPRD Kab. Magetan periode 2014-2019 dumadi saka 45 kursi, ateges saben jago paling se­thithik kudu disengkuyung 9.  Ing DPRD Kab. Magetan kursi paling akeh PDIP, ana 8, Demokrat 7, banjur Golkar 5, PKB 5, PKS 5, Gerindra 4, PAN 4, Nasdem 4 lan Ha­nura 1. Ndulu gunggunge kursi sing dikuwasani parpol, ing Pilkada langsung 2018 kabeh parpol ing Magetan ora bisa madeg dhewe, kudu koalisi karo parpol liyane.

Kanggo maju ing Pilkada 2018, Komjen purn Suparni Parto minangka Ketua Timses ngajak Kang Woto nggandheng Nanik Endang Rusminiarti Spd, Mpd,  garwane bupati Magetan periode 2013-2018, Sumantri. Petungane, minangka garwane bupati inkamben, istingarah popularitas lan dukungan massa luwih bisa diendelake.

Jebul uga kapadhan karsa, tegese Pak Sumantri ora kabotan. Wekasane mung kari golek parpol minangka pengungsung. Ing sakawit kang diarah PDIP, jebul wis duwe jago dhewe. Nyoba menyang Nas­dem lan PAN, rekomendasi wis ditibakake menyang calon liya. Sidane kontrak politik digawe karo Partai Demokrat lan PPP. Gunggunge kursi wis nyukupi sarat, De­mokrat duwe 7 lan PPP ana 2. Sawise pen­daftaran nyusul Hanura minangka pen­dukung.

Sidane tanggal 10 Januari 2018 pasangan Prona (Prawoto-Nanik Sumantri) ndaftar ing KPUD Magetan, ing gedung Darma Karya Ringinagung. Sawise pen­daftaran Cabup Kang Woto mratelakake, “Golek lan miliha pemimpin sing becik, lan kabeh kuwi daksumanggakake marang masarakat Magetan kene. Lan aku yakin yen ma­syarakat Magetan wis ngerti endi pemimpin sing apik saka sing paling apik.”

Nem sasi sadurunge coblosan 27 Juni 2018, pasangan Prona tanpa kendhat njajah desa milangkori ngendhangi 208 desa kang sumebar ing 18 kecamatan ing Magetan, kanggo ngirup suwara lan ngunggar program kerjane. Tekan dina tempuking gawe, asile ora nguciwani. Ya asiling Quick Count utawa dene Real Count KPUD netepake yen pasangan Prona kanthi nomer urut 3 mau ngalahake pesaing liyane, pasangan Suyatni Priasmoro-Nur Wahid (No. 1) sarta Miratul Mukminin-Joko Suyono (No. 2).

Manut real count KPUD Magetan, pasangan Suprawoto – Nanik Sumantri entuk 164.932 suwara (43,01 persen). Pasangan Suyatni - Nur Wahid 115.395 suwara (30.09 persen), lan pasangan Miratul Mukminin -  Joko Suyono 103.176 suwara (26.90 persen). Manut Ketua KPUD Magetan Hendrad Subyakto, ing Pilkada 2018 iki ora ana gugatan asil Pilkada marang MK.

Jroning sambutane sawise pengumu­man KPUD, Cabup Kang Woto mratelakake, proses kuwi ora nate kiyanat marang asil. Yen prosese becik, asile mesthi ya becik. Mula ben dilukok-lukokake lan digarok-garokake dening Timses, anane Kang Woto-Bu Nanik Sumantri mung manut. Pratelane, “Milih pejabat politik kuwi salugune milih pelayan masarakat. Mula matur nuwun marang kapitayane masarakat Magetan, amanat iki bakal dipepundhi.”

 

Blanjane kanggo dhaerah

Senen tanggal 24 September 2018 ngarep iki Suprawoto – Nanik Sumantri bakal dilantik minangka Bupati-Wabub Magetan priode 2018-2023 ing gedung Grahadi Surabaya, gubernuran Jatim. Bocah Maospati klairan 3 Februari 1956 iku kelakon dadi pengarep, dadi wong nomer siji sak Kab. Magetan. Mbok menawa kuwi berkahe anggone ngestokake welingane Mbah Kromo Tumin biyen, nyirik brutu pitik!

Kang Woto kang uga ajeg ngisi PS liwat “E-mail saka Jakarta” kuwi pengin banget, liwat TIK (Teknologi Informasi, Komunikasi) Magetan minangka DTW (Daerah Tujuan Wisata) saya ngrembaka. Satemene ana 30-an papan wisata ing kene, nanging paling kawentar mung Tlaga Sarangan, marga ana lagu kronconge karya Ismanto. Ing medsos uga kerep disebut, nanging mung informasi sak anane. Coba yen dikemonah liwat website kanthi becik, istingarah bisa ngrayuk gunggunge wisatawan becik sing wisman (wisatawan manca) utawa dene sing wisnu (wisatawan nusantara).

Manut Kang Woto marang PS, ing sangisore Tlaga Sarangan satemene ana uga Tlaga Wahyu, mung kurang kondhang. Mbesuke bakal diudi amrih becike. Ing Magetan uga ana wisata alas karan Mojosemi. Kabeh mau yen diudi bisa melu ngundhakake PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kab. Magetan. Perlu kawuningan, APBD 2018 Magetan sing mung Rp 1,7 trilyun kuwi saperangan gedhe isih ngendelake PAD saka pajak lan retribusi pariwisata.

Minangka bupati sing asale saka wong cilik, Kang Woto darbe kawigaten gedhe marang kalangan petani. Lumantar program SMART (sehat, maju, agamis, ramah lan trampil), diangkah para kadang tani wasis nanjakake kalodhangan usaha saka wewengkon sakiwa tengene, kanggo nyukupi kebutuhan kulawarga. Upamane kanggo dhaerah sing pasedhiyan banyune nyukupi, bisa ngupakara iwak lan kulawarga bisa sehat badan lan kanthonge pisan.

Senajan partai pendukunge mung duwe 10 kursi (Demokrat, PPP, Hanura) lan sing 35 oposisi, Kang Woto gedhe pengarep-arepe yen sesambungane karo DPRD bisa tetep apik. Tegese program-program kerjane ora bakal diganggu utawa ditampik. Kuncine, program-programe kudu resik, sepi saka kepentingan pribadi lan kelompoke. Upama nganti ana sing njegal, mesthi bakal dibelani rakyate.

Kang Woto kersa pulkam betheke kepengin leladi menyang tanah wutah getihe. Sepi ing niyat kanggo mburu materi, dalasan blanjane minangka bupati wae mengkone ora arep dijupuk, te­tep kanggo kepentingan Ma­getan. Kang Woto pancen ke­pengin, motto dhaerahe, “Mage­tan ku­mandhang yen kabeh tumandang”, enggal maujud ora mung kandheg ana sesanti.

Yen mung kanggo urip samadya Kang Woto wis rumangsa cukup. Keng garwa, Dra. Titik Sudarti M.Pd, saiki Kepala Se­kolah SMPN I Surabaya. Putra telu, mba­rep Melati Arum Satiti, dadi dokter; panengah Tanjung Retno Wigati sarjana akutansi sing ngangsu kawruhe tekan Amterdam lan wuragil Dananjaya Setya Nugroho dadi pilot Garuda. Arep golek apa maneh? (Gunarso TS)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!