Borjuismuka Lena
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 57 kali

Wonten pulo alit ingkang katingal lamat-lamat  labet kinepung dening samudra. Amung lingganing gunung ingkang katingal manjila hangalela sesingep mega pepayung langit, lenggat-lenggut kaliling pedhut. Lah ing pundi ta punika ingkang anggung rinumpaka lariking basa wileting panyandra, tan sanes gumelaring Negari Huluawan Angin-Angin, dhangkaning  yaksendra gora prakosa, jejuluk Prabu Borjuismuka ya Sang Prabu Borjuiskumara.

Nuju ri sajuga wanci enjing, Prabu Borj­uismuka kepareng miyos siniwaka wonten madyaning pandhapi, lenggah anggedhangkrang munggweng dhampar kancana sinasotya. Katingal sowan ma­bukuh susilarja abdi kinasih Nyai Emban Wirangrong, sinambet sowanipun wa­rangka nata Patih Ditya Kapitalaya.

“Jagad dewa bathara ya jagad pa­ngestungkara, ya bandhaku ya donyaku. Paman Patih Kapitalaya, saprapta sam­peyan kula ngaturaken kawilujengan,” Prabu Borjuismuka murwani sabda.

“Angsal pamujinipun jengandika Anak Prabu, niskala pisowan kula, mbo­ten langkung sembah kula katur.”

“Sampun kula tampi sembah sam­peyan ndadosaken jimat. Sampeyan se­ke­cakaken anggenipun ngadhep nggih, Man.”

“Sampun mboten kirang sekeca anggen kula marak wonten ngarsa pa­duka, Anak Prabu.”

Sawise manembrama mring Emban Nyai Wirangrong lan para sewaka, Prabu Borjuismuka nuli mbabar wigatining pa­sewakan. Kabeh kang seba padha mi­dhangetake kanthi kebak kawigaten. Wigatining pasewakan dina kuwi yaiku wangsiting jawata kang tinampa Prabu Borjuismuka lumantar pasupenan, mra­telakake menawa Huluawan Angin-Angin bakal saya wimbuh kuncara an­jayeng bawana, padhang obore, dhuwur ku­kuse, kasusra ing manca praja menawa sang nata bisa anggadhuh manuk merak sajodho kanga aran Udha-Udha Alas lan Pancasri.

Miturut wangsit, merak sajodho iku nggantang ing Kedhaton Ngamarta, darbeke pamonge Pandhawa, Ki Lurah Semar Badranaya. Sabanjure miturut pawarta, Pandhawa wektu iki lagi nya­maptakake pahargyan ambal warsa kang kaping 73 tumapake sesaji raja­suya. Nanging ing kalodhangan iku Lurah Semar wis sawetara candra ora seba.

“Menawi adreng kersa paduka Anak Prabu , jengendika kantun suka dhawuh dhateng pun paman supados amboyong merak sajodho kasebat,” ature Patih Kapitalaya sawise Prabu Borjuismuka ngrampungi anggone crita bab wangsit kang tinampa srana pasupenan.

“Sanes ndika sing kula kengken, Man. Mangsa borong lakuning papren­tahan ing Huluawan Angin-Angin, kula piyambak ingkang badhe dhateng Nga­marta saperlu amboyong merak sajodho kalawau.”

“Anak Prabu, saderengipun paduka tindak, langkung rumiyin kepareng kula badhe matur.”

“Paman Patih badhe matur punapa?”

“Anak Parabu, sewu lepat kula nyun pangapunten. Kula engetaken bilih  merak sajodho ingkang  aran Udha-Udha Alas lan Pancasri punika mboten namung Prabu Puntadewa ingkang nggadhuh, nanging ugi Semar Badranaya lan sada­ya kawula ing Ngamarta rumaos ang­gad­hahi. Awit merak sajodho menika sam­pun dados jatidhiri lan njiwa bangsa Ngamarta, tegesipun peksi kekalih niku mboten saged urip ing ngriki.”

“Paman Patih, sakwuse ingsun agelar Sang Borjuis, mesthine sampeyan kudu ngerti surasane kekarepanku. Sampeyan ngerti, menawa jatidhirine bangsa Nga­marta tetep lestari, bakal dadi tansaya santosaning Ngamarta. Huluawan Angin-Angin bakal katindhih. Ing mangka donya brana Huluawan kang kapetik saka Gu­nung Emas bakal entek ing tembe mbu­rine. Mula…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae