Qiyamat iku Nggegirisi (13 – cuthel)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 53 kali

Kajaba saka iku Abu Hurairah uga nerangake, manawa Rasulullah paring pa­ngandikan, mangkene maksude:

“Sa­temene golongan kapisan kang mlebu Suwarga wujude wong-wong mau pindha Rembulan Purna­ma sidi. Dene golongan sa­-wuse iku wujude pindha Lintang sing paling terang ing Langit. Lan saben pa­wong­­an lanang ing anta-rane wong-wong mau ndabeni bojo loro. Balung garese (tulang betis) kekarone ka­ton, saka su-walike daging. Lan ing Suwarga iku ora ana pawongan bu­jangan.”  (HR.Bukhari).

 

15. Andulu pasuryaning Allah, Dzat Kang Maha Agung

Allah kepareng paring dhawuh, mangkene maksude :

a). Ana ing dina Qiyamat iku pasur­yane para wong Mukmin padha menco­rong.

Ndulu marang Allah, Pange-ranE.” (Q.S.Al-Qiyamah (75):22-23).

b). Tumraping pawongan kang tumindak becik, pikantuk piwales ganjaran becik lan tambahan ganja­ran, sarta rahi-rahine (mu-ka-muka­nya) ora reged gupak lebu (awu) lan ora asor. Wong-wong kang mang­kono mau ahli Suwarga. Ana ing kono padha langgeng” (Q.S.Yunus (10): 26).

Ing babagan iki (Suwarga) Suhaib r.a. ngriwayatake, manawa Rasulullah s.a.w. maos ayat sing maksude mang­-kene: “Tumraping pawongan kang tumindak becik, ana piwales gan-ja­ran kang luwih becik (Suwarga) sar­ta tambahane.” Tumuli Ra-sulullah dha­wuh, mangkene maksude: “Mana­wa ahli Suwarga mau wus padha mlebu Suwaga lan ahli Neraka uga wus padha mlebu Neraka, nuli ana sing nguman-dhangake: He para ahli Suwarga! Satemene Allah kagu­ngan janji-janji2 sing bakal ditindakake kanggo sira kabeh. Wong-wong ahli Suwarga mau padha nyuwun prik­sa, janji punapa punika Ya Allah? Rak iya ta, PanjenenganE Allah wus kepareng ngantepake (ngabotake) timbanganku, wus kepareng nda­dek­ake rahiku dadi putih (resik), wus kepareng nglebokake menyang Suwarga marang aku, sarta wus ke­pareng nylametake aku saka adzab Neraka? Wusana Panjene­nganE Allah kepareng ngangkat hi­jab (penutup), saengga para ahli Suwarga mau bisa ndulu marang pasuryaning Allah Dzat Kang Maha Agung (subhanallah), tumuli wus ora ana maneh ganjaran (peparingan) kang padha di senengi, kajaba ndulu marang pasuryaning Allah Kang Maha Agung. (Maha Suci Allah, sub­hanallah). (HR.Muslim).

Hiya kang mangkono iku sing mu­judake klimaks kebecikan sarta kenikma­tan sing paling agung, sekabehing ke­nikmatan kang wus diterangake sak durunge, bakal dilalekake (terlupakan), manawa dibandhing karo kenikmatan ndulu marang pasuryaning Allah, Dzat Kang Maha Agung. (subhanallah).

Malah ora ana sethithik bae kenik-ma­tan Surgawi sing bisa ditandhing-ake karo nikmate sapatemon karo Allah, Dzat Kang Hamurbeng Dumadi. Krana kebeg­jan (kebahagiyaan) ahli Suwarga nalika sapatemon karo Allah, Dzat Kang Maha Mulya ora ana ken-dhate lan ora winates. (subhanallah).

Ing wusana, sawuse kita nyimak ke­terangan-keterangan ing ndhuwur, sing gegandhengan karo fenomena Dina Qiyamat kang banget nggeggirisi, Ne­raka Jahanam papane wong kang padha tumindak maksiyat, sing mu-judake siksa kang banget nglarani sarta langgeng, uga fenomena Su-warga papane pa­wongan kang nin-dakake amal shaleh kebak kanikmatan kang durung nate dinulu dening pandulu, kanikmatan kang durung nate dirungu dening pangrungu, sarta kanikmatan liyane kang durung nate ginurat (terbesit) ana ing ati sa­nubari kita, banjur kepriye kita nga­wekani fenomena kasebut, supaya kita ora kepleset tumapak ing Neraka Ja­hanam, tumuli bisa urip mulya ing Su­warga firdhaus? Miturut Imam Ghozali Cendhekiawan Muslim ing kitabe Ihya Ulumuddin, kita kudu migunakake piranti kang wus kepareng kaparingake dening Allah marang manungsa, yaiku kang arupa akal pikiran (afala tatafakkarun, afala ta’qilun, afala tatadabbarun), sing piguna kanggo milih marang samuba­rang lan laku tindak kang bener utawa kang salah, sing halal lan sing haram, sing mahmudah (pinuji) utawa madzmu­mah (asor). Dadi gemblenge, supaya kita bisa slamet saka siksa neraka, kita kudu ngedohi tumindak maksiyat. Dene yen kita kepengin mlebu Suwarga Firdhaus hiya kita kudu nindakake amal shaleh.

Mangkono sing bisa dak aturake, muga-muga kita kalebu ewoning pa­wongan kang slamet saka siksa Neraka lan keparengake urip ing Suwarga kang langgeng, kanthi maunah lan ridla Allah. Amin ya mujibass sailiin. (Cuthel)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa