Qiyamat iku Nggegirisi (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 98 kali

14. Cakrike ahli Suwarga

a). Sing dimaksud cakrike ahli Su­­warga, yaiku penampilan utawa gamba­ran ahli Suwarga iku kepriye! Mu’ad bin Jabal nyritakake, manawa Rasulullah s.a.w. paring pangandikan; “Para ahli Suwarga iku (nalika) mlebu Suwar­ga ora ndarbeni wulu, ora ndarbeni jenggot, nganggo celak mripat, umure watara telung puluh utawa telung puluh telu taun.” (HR.Tur­mudzy).

b). Abu Hurairah uga nerangake, ma­na­wa Rasulullah ngunandika: “Rombo­ng­an kang kapisan mlebu Suwarga rupane pindha Rembulan nalika pur­nama, tumuli diiringi de-ning rom­bongan sak mburine. Sing rupane pindha lintang kang sumu-nar ing Langit. Wong-wong ora bakal mbu­ang banyu seni (urin) sarta ora ba­kal turas (buang air besar), ora umbelen sarta idu. Jungkas-jungkas (suri) dumadi saka emas, kringete aromane pin-dha lenga kasturi, sar­ta perapene digawe saka kayu cen­dana, sing aromane wangi. Sisihane (istri-istrinya) yaiku Widadari sing cinipta kanthi bebarengan (sekali­gus). Cakrike pindha leluhure (Adam) sing dhuwure 60 hasta.” (HR.Bu­khari). Dene karakter akhlake trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Lan Ingsun ngilangi kadengken kang ana ing atine wong-wong mau, satemah dadi sedulure kabeh. Dhe­weke sapatemon arep-arepan ana ing kanthil (dhipan) padha seneng-seneng.” (Q.S.Al-Hijr(15):47).

Maksud kang kinandhut ana ing ayat kasebut, Allah wus kepareng pa-ring pi­tuduh, nyawijine ati wong-wong mau (ahli Suwarga) sarta padha ta-wajjuh (saling bertemu) ing antarane wong-wong mau. Tumuli ana ing (ma-tan) Ha­dits sing diriwayatake dening Imam Bu­khari lan Imam Muslim, dite-rangake, mangkene mangkene mak-sude: “Ora ana padudon (predon-di) antarane ahli Suwarga mau, atine ora padha gething buru sengit, atine wong-wong mau nyawiji. Wong-wong mau tansah tasbih (maha nucekake) ma­rang Allah, becik ing wektu esuk lan ing wektu sore.” (HR.Bukhari,Muslim).

c). Ciri-cirine ahli Suwarga kang pa­ling asor. Kajaba saka iku, uga ana ri­wayat saka al’Mughirah nerangake, ma­nawa Rasulullah saw. paring pa-ngan­dikan, sing maksude mangkene: “Musa nyuwun priksa marang ngarsaning Allah, punapa ciri-ciri-nipun ahli Su­warga ingkang asor kawontenani­pun (derajatipun)? Allah kepareng paring dhawuh, yaiku wong kang te­ka sawuse ahli Suwarga lumebu menyang Suwar-ga, nuli diwenehi we­ruh marang pawongan kang lagi teka mau, sira mlebuwa menyang Suwarga. Pawongan mau matur, ka­dos pun-di Ya Allah kawula punika saged mlebet Suwarga, kamangka ti-yang-tiyang kalawau sampun ma­-pan wonten saben-saben pangge­nan­ipun! Tumuli marang pawongan mau pinaringan pituduh! Lha apa sira gelem manggon ana ing bagian Ke­raton kaya dene (pindha) sawi-jining raja-raja ing Donya? Pawo-ngan mau matur, kawula ridla dhuh Gusti Allah sesembahaning para kawula! Allah kepareng pa-ring dhawuh: “Iku panggonanmu ditambah sing padha karo sing kaya mangkono mau. Pitu­duh kang pungkasan (kaping lima), pawongan mau munjuk atur: “Ka­-wu­la ngestokaken (ridla) dhawuh Allah sesembahan kawula. Allah tu­muli kepareng paring dhawuh, hiya iki panggonanmu ditambah tikel ka­ping sepuluhe. Sarta sira pikoleh apa bae sing sira kepengi-ni sarta pa­ndulunira dhemen. Pa-wongan mau munjuk atur: Kawula ngestok­aken (ridla) dhawuh, dhuh Gusti Allah, Paduka sesembahan para ka­wu­la. Musa nuli matur, la-jeng kados pundi kawontenan te-tiyang ingkang paling inggil dera-jatipun? Allah ke­pareng paring dhawuh: “Wong-wong iku pilihan Ingsun. Kamulyan­ing wong-wong mau ana ing Asta­nIng­sun. Sarta Ingsun (nutup) ka­mulyan iku, dhe-weke durung nate ndulu (weruh) apa kang nate dinulu dening pan-dulune, durung nate di­rungu de-ning pangrungune, lan du­rung nate ginurit (terbetik) ing ati sanubarine.” (HR.Bukhari).

d). Wanita-wanita ing Suwarga (gar­wa-garwa kang suci lan abadi).

Ing babagan iki Allah kepareng pa­-ring dhawuh, mangkene maksude: “Di­sedhiyakake Suwarga sing mili Be­ngawan-bengawan ing kono. Sa­ben-saben ahli Suwarga pina-ringan rejeki woh-wohan. Ing Suwarga-su­warga iku wong-wong padha ngu­cap: “Hiya iki sing wus nate di­paringake marang aku ndhisik. Wong-wong ahli Suwarga mau pi­naringan woh-wohan sing rupane pa­dha. Lan tumraping wong-wong mau ana ing Suwarga

kono garwa-garwa (istri-istri) sing suci sarta aba­di ana ing Suwarga kono.” (Q.S.Al-Baqarah (2): 25).

Ibnu Qayim (mufassir kondhang) nerangake, manawa sing dimaksud ayat kasebut ing ndhuwur ngandhut panger­ten, Allah kepareng ngum-pulake antara kenikmatan jasmani, yaiku arupa Su­warga sarta Bengawan-bengawan lan woh-wohan sarta apa bae kang dumu­nung ana ing sajerone, kanthi kenikma­tan rohani, yaiku garwa-garwa sing suci sarta nentremake ati, jenjeming ati, kra­na mangerteni manawa panguripan iki bakal tumeka selawase, abadi tanpa pe­dhot. Lha sing dimaksud garwa-garwa kang suci, yaiku wanita-wanita kang suci saka haid, banyu seni, nifas, turas (bu­ang air besar atau kecil), umbel lan sa­ben rereged sarta resik saka sawerna­ning penyakit sing lumrah ana tumraping para wanita ing Donya. Kajaba saka iku, uga suci (resik) batine wong-wong mau saka akhlak sing ala (madmumah) sarta sifate kang ora pinuji. Resik uga lisane saka wicara kasar lan ora sopan, uga resik pandulune wong-wong iku saka pepenginan sing dudu garwane. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Lan dheweke Ingsun paringi bojo Widodari kang blalak-blalak mripate.” (Q.S.Ad-Dzukhan (44): 54).

e). Allah uga kepareng paring dha­wuh, mangkene maksude: “Pa­dha nyandhing Widodari kang sa­pantaran umure, tur padha ma­rem ndulu (ndeleng) marang garwane”. (Q.S.Shaad (38): 52). Pangerten ndulu ing kene, yaiku para Widodari iku matesi pandulune mung marang garwane sarta babar pisan ora kepencut sethithik bae kanggo nglirik marang pawongan liya. Ing babagan iki Ibnu Abbas dalah para ahli tafsir nerangake, manawa Wido­dari-widodari mau ndarbeni umur sing sapantaran, malah laire padha. Wong-wong mau kabeh prawan (ke­nya) sing umure watara telung puluh taunan.

Ana ing Hadits liya uga diterang­ake dening Anas bin Malik, manawa Rasulullah ngendika, mangkene mak­sude: “Temen, metu sore utawa esuk nindakake amaliyah ing sa­bilillah iku luwih becik katimbang Donya sak isine. Papan gendhe­wa (busur) panah sawijining pa­wongan saka sira kabeh utawa sapu tangan, serbet sira kabeh ing Suwarga iku luwih becik ka­timbang Donya sak isine. Saupa­ma wanita ahli Suwarga iku nga­tonake awake ing lumahing Bumi, saantero Langit lan Bumi pa­dhang njingglang sarta kebak aroma wangi. Lan temen-temen tutup kerudhung sirah rambut wanita ing Suwarga luwih becik katimbang Donya lan sak isine.

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!