Respati Lair (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 46 kali

Sawuse Dewi Srihatni ndhahar pelem Pretangga Jiwa, sanalika krasa nedya babaran. Padharanora kepenak.

“Sinuwun Kandhihawan, sasampunipun kula ndhahar pelem Pretangga Jiwa, teka

raosing padaran benten kados ingkang sampun. Punapa punika pratandha ingkang putra badhe ningali padhanging  hawa?” 

“Yayi Dewi Srihatni, mbokmenawa wus titi wancine putraningsun miyos menyang alam padhang. Bapa Begawan, kados pundi menggah kawontenan ingkang kados mekaten punika, Bapa?”

“Saka petung lan pangiraku, ora beda kalawan kandhamu iku mau, bisa uga  ponang jabang bayi bakal mijil. Karana panyidhame garwamu wis keturutan, yaiku dhahar pelem Pretangga Jiwa, kang iku dadi sarana laire ponang jabang bayi. Mula  Anak Prabu, dhawuhna marang para inya, cethi lan emban amrih sabiyantu anggone babaran garwamu Dewi Srihatni. Mara dhawuhna manjing ing sasana kang prayoga, pun bapa melu ndedonga supaya laire ponang jabang bayi tinebihna saka sambekala.”

“Inggih, Bapa. Ayo Yayi Dewi sun kanthi manjing ana palereman. Heh bocah emban, undangna para inya lan cethi supaya sabiyantu garwaku anggone bakal babaran.”

“Sendika, Sinuwun.”

Kocap, tekaning titi wanci, karana wus dadi kersane jawata, wus pinesthi ponang jabang bayi mijil saka guwa garbaning ibu. Awit saka pambiyantune nyai dhukun lan para inya cethi, sakala brol, bayi mijil kakung pekik warnane, bagus pasuryane. Bayi iku ingupakara dening nyai dhukun, dibiyantu dening para inya lan cethi. Kang babaran uga ingupakara kanthi becik kanggo njaga kasarasan ragane anggone mentas toh pati nglairake ponang jabang bayi.

Sawuse jabang bayi katon kopen, Prabu Kandhihawan sigra matur marang Begawan Andha kanthi rasa gumbira kang tanpa kinira.

“Dhuh Bapa Begawan, punika ingkang wayah sampun miyos mijil kakung.”

“We hla, begja kemayangan putuku lair kanthi widada nir ing sambekala. Ya iku kang kudu dikantheni rasa suka parisuka, atur panuwun marang kamurahane Gusti dene bisa antuk momongan kang sigit.”

“Ulun uga melu mangayubagya marang laire  putramu iku Anak Prabu Kandhihawan,” pangandikane Bathara Gana.

“Inggih Paman Bathara Gana, inggih saking kesaenan paduka Paman Bathara, ingkang putra ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa Begawan saha Paman Bathara Gana, mugi pun sekseni, bilih  jabang bayi punika kula paringi pusaka asma Raden Respati.”

“Hm, asma kang becik. Hiya Anak Prabu pun bapa nekseni, asma iku jumbuh kalawan pasuryane anggone sigit sarta pekik warnane. Pun bapa paring pangestu marang wayahku iku, ing tembe bisowa dadi jalma kang linuwih, migunani tumrap bebrayan agung.”

Sawuse ponang jabang bayi kaparingan asma, kahanan lerem sawetara. Dumadakan…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus