Melteka, Melteka, Melteka Bung!!!
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 28 kali

Kala jaman Perang Kemerdekaan taun 1945-1947, ana prastawa sing dakalami ing taun 1947. Critane mengkene:

Bapakku ngasta ing Djawatan Pengadaian Kraksaan (Probolinggo) daleme ing Desa Semam-pir Kulon. Kantore pinggir dalan gedhe Kraksaan-Probolinggo. Kala semana isih sepi saka swarane kendharaan.

Kaya ing dhaerah liya, semangate pemudha-pemudhine hebat banget, luwih-luwih sing kagabung ing laskar-laskar perjuangan.

- Padha nganggo iket, ana uga kang nganggo topi pandhu, ditempeli mori cilik merah-putih, uga nganggo ubel-ubel neng gulu uga warna merah putih. Songkok/kethu apa bae iya mawa merah putih mau. (Dadi yen saiki bocah-bocah sekolah klambi sragame ana merah putihe, wah kuwi apik banget, nguri-uri lan nggugah semangat kebangsaan dan pengabdian marang bangsa lan negara).

- Angger ketemu sapepadhane mesti uluk salam “Merdeka Bung” lan mesthi diwangsuli “Merdeka” karo nggegem, ngacungake tanganne mendhuwur.

- Sawatara gedhung-gedhung kang wis dibumi-hangus ditulisi MERDEKA ATAOE MATI.

Yen kelingan ngono kuwi atiku mongkog banget. Kabeh rukun ora ana sing tawuran, saiyeg-saeka praya padha cancut taliwanda mbengkas ruwet rentenging negara lan bangsa, kanthi sasanti sadumuk bathuk, sanyari bumi, dibelani nganti wutahing ludira. Iki dhadhaku, endi dhadhamu. (Saiki wis luntur, iki dhadhaku lan kesak/sakuku endi dhuwitmu, endi narkobamu, endi baselanmu, lan liya-liyane).

Kagawa saka kahanan mau meh kabeh bocah-bocah cilik (ya aku barang sing lagi umur 7 taun), padha tiru-tiru/melu-melu pasang ubel-ubel merah-putih hasile dondom ibuku, nggawa gendera cilik merah-putih, diobat-abitake mlayu mrana-mrene karo mbengok sora: “MELTEKA, MELTEKA, MELTEKA BUNG” (isih radha pelo, karepe MERDEKA, MERDEKA, MERDEKA BUNG).

Ing sawijining dina, ya ing taun 1947 kuwi keprungu swara kendharaan banter. Aku lan kanca-kancaku ya isih nganggo “seragam” kathok monyetan lan “atribut” merah putih mau mlayu menyang pinggir ratan gedhe saperlu ndeleng kendharaan sing arep liwat. Eh jebule konvoi/iring-iringan tank, panser, truck amot serdhadhu-serdhadhu kenil KNIL (Koninklijke Netrehlands Indische Leger = Tentara Kerajaan Belanda, sing arep njajah Indonesia maneh) lan mesthine ditutake wong-wong NICA (Netherlands Indies Civil Administrations-Pemerintahan Sipil Hindia Belanda), lan wong-wong saka wetan, mbokmenawa saka Banyuwangi apa Situbondo, mangulon arep menyang Suroboyo liwat Probolinggo.

Bareng tentara-tentara Walanda (ana wong Gurkhane barang) sing nganggo uniform/seragam dhoreng/loreng serta baret abang lan nyekel bedhil, weruh aku sakanca ngobat-abitake gendera merah putih karo jingrak-jingkrak lan surak-surak mbengok/teriak bola-bali “MELTEKA, MELTEKA, MELTEKA BUNG” wuih padha mendelik, mencereng lan nggetak karo ngethungake bedhile, nanging kendha-raane mlaku terus. Weruh ngono kuwi  mau aku sakanca padha miris, wedi banget, terus cengkelak bali nggendring singitan neng jero omah.

Kocapa ibuku sing nginjen saka buri lawang pasuryane pucet banget. Bareng aku sakanca mlebu omah, enggal bae aku diarasi/diambungi kalegan penggalihe dene putrane bali slamet, ora dibedhil tentara Walanda mau. Ibuku banjur ndonga, muji syukur marang Gusti Allah dene putrane slamet ora kurang sawiji apa, kira-kira dongane ibuku mengkene: “Dhuh Gusti Ingkang Maha Asih, kawula ngaturaken genging panuwun, dene Paduka sampun paring kawelasan lan kawilujengan dhateng anak kula lan kanca-kancanipun. Matur nuwun sanget Gusti, matur nuwun”. Ing sabanjure Ibuku ngasta jenang sengkala kanggo mbengkas sakabehing sambekala lan rubeda.

(VF Hartoyo)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus