Lodan saka Segara Kidul (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 139 kali

Kain panyikep mata diwudhari.  Mripatku pendirangan, pikiran bingung, gagap-gagap ana ngendi dunungku saiki. Bayangna Setya­wan, setengah jam luwih mataku disi­kep, ora ngerti lor kidul. Ngerti-ngerti wis tekan panggonan sing ora takgam­barake sadurunge. Taksawang ing sa­njabane  mobil swasanane sepi nyenyet.  Papan apa iki, batinku.

“Wis tekan ngenggon, ayo mudhun!”  ucape.

Mudhun jlug aku tolah-toleh. Jebul aku mapan ana njero lahan sing kinupeng pager tembok dhuwur. Regole saka wesi kandel mawa rodha. Supir mobil men­colod mudhun, kanthi kesusu mbalik me­nyang regol banjur disurung minep ma­neh. Swara rodha-rodhane pager gu­me­rit ngiris maras.

“Ora susah toleh-toleh, ayo ndang mlebu,” pundhakku dicablek, diarahake menyang gedhong njenggarang. Nitik wujude sing gedhe lan dawa, gedhong kuwi luwih trep diarani gudhang  tinim­bang omah. Kiwa-tengene tinukulan su­ket nggrumbul, katon njembrung lan ora kopen.

Ana uwong sing mligi mbukakake lawang nalika aku teka diirid penumpang mobil loro. Sirah padha dene manggut,  kaya-kaya anthukan sirah iku kodhe ti­namtu. Mlebu bleng, njero gudhang kra­sa ngglodha. Swasanane cukup pa­dhang. Lampu neon ing plangitan murup wiwit ngarep nganti mburi. Sawatara pe­rangan disingget dadi kamar-kamar ker­ja. Akeh uwong sliwar-sliwer, katone lagi ibut nandangi sawijine pakaryan. Mri­patku nyoba muteri saisine gudhang, nanging kaselak tanganku disendhal, di­gawa mlebu menyang salah sijine ruwa­ngan.

“Entenana neng kene dhisik, santai wae. Engko yen mesine cetak wis sa­map­ta, kowe lagi dakceluk,” ucape  sadu­runge lunga.

Aku kelop-kelop ijen.  Pikiranku nebak-nebak, iki mono pabrik apa teka wanci bengi kaya ngene isih nindakake prodhuksi. Anehe, nadyan ana kesi­bukan sing dhuwur,  na­nging ora keprungu swara­ne wong caturan. Kabeh mung guneman lumantar kodhe tangan, mripat lan sirah. Nadyan yen dakrasa sarwa aneh, nanging  ora pati dakgagas nemen-ne­men. Bakune bengi iki pa­karyanku enggal beres su­paya separo sisane opah bisa kecekel tangan.

Dumadakan ana wanita tuwa mara menyang ru­wa­nganku karo nyangga ba­ki. Guwayane katon ke­weden. Nyawang aku  ke­bak rasa  sumelang.  Bubar nyelehake wedang ana ing sangarepku, dheweke age-age ngunclug lunga.

“Mangke riyin, kula ajeng tanglet!” aku menyat nyoba menggak. Nanging dheweke ora maelu pambengokku, te­rus wae ngunclug memburi tanpa tolah-toleh.

Aku bali lungguh. Kopi daksruput. Aku dhelog-dhelog. Wancine sangsaya mram­bat nyedhaki tengah wengi.  Atiku wiwit……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus