Bedhah Pajang (15)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 97 kali

Satekane  Kedhaton  Pajang, Sultan Adiwijaya krasa sayah banget. Kabeh padha prihatin lan banjur tugur. Senapati wengi iku uga wis tekan kukuban Pajang iring kulon, nuli masanggrah ing Mayang. Gerahe Sultan Adiwijaya saya nemen. Dumadakan panjenengane ora enget. Ora let suwe Sultan Adiwijaya ka­timbalan. Pangeran Benawa utusan ab­dine supaya ngabari Senapati. Se­napati kaget. Ora saranta banjur nyeng­klak ja­rane mbandhang menyang Kraton Pa­jang. Esuke layone Sultan Adiwijaya ka­sarekake ing Butuh.

***

Dina kuwi para sentana padha nglum­puk. Sunan Kudus minangka pinisepuh mimpin musyawarah mungguh sapa se­kirane kang pantes kajumenengake nata ing Pajang. Para sentana mrayogakake Pangeran Benawa wae kang nglintir ju­meneng pangayoman.  Nanging Sunan Kudus kurang sarju, jalaran Pangeran Benawa dudu putra pembarep.

“Kang dakpitaya mengku keprabon Pajang Adipati Demak, Pangeran Pang­giri. Sebab sanadyan mung putra mantu, na­nging garwane Pangeran Panggiri iku putra Sultan Adiwijaya kang pembayun. Kajaba kuwi, Adipati Demak uga trah ratu,” ngen­dikane Sunan Kudus.

Para sentana meneng kabeh. “Yen mung­guhing aku, becike Pangeran Be­nawa  kajumenengake adipati ing Jipang wae,” Sunan Kudus ngendika maneh.

Senapati arep munjuk atur, nanging dipenggak dening Ki Juru Martani. “Thole, sliramu aja melu cawe-cawe ing perkara iki. Luwih becik ndedonga marang Gusti Kang Maha Agung, muga-muga arwah Kanjeng Sultan Adiwijaya kaparingan dalan padhang.”

Senapati ndherek ngendikane Ki Juru Martani. Sawise patemonan purna, Se­napati banjur nyuwun pamit arsa bali me­nyang Mataram.

Adipati Demak sida kajumenengake minangka Sultan Pajang. Akeh krabat lan sentana Demak kang diboyong menyang Pajang, banjur diwenehi palungguhan  bu­pati lan nayaka, elek-eleke  mantri. Sentana Pajang kang ngabdi kawit jamane Sultan Adiwijaya disuda sawahe sapratelon, di­wenehake marang wong-wong gawan saka Demak. Kawicaksanan anyar iku njalari lara atine  kawula Pajang. Mula akeh sing nekad nerak angger-angger, satemah ka­hanan praja dadi ora tentrem. Kadurjanan maling, ngecu, mbegal lan ngrampog sang­saya mran­tak, awit para kawula rekasa golek pa­ngupajiwa. Ora tentreme kahanan mau njalari akeh kawula Pajang kang ngalih me­nyang Mataram.

Mantri Pengalasan ing Pajang  nuli ngirim utusan menyang Mataram. Lapur marang Senapati lamun kahanan Pajang dadi rusak sawise kapimpin dening Pangeran Panggiri. Akeh kawula sing lara ati. Pa­ngarep-arepe kawula, bisoa Se­napati eng­gal­nggecak Pajang kanggo mungkasi swa­sana ora tentrem mau.  

Pangeran Benawa kang wis lenggah minangka Adipati Jipang melu prihatin. Mula banjur…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus