Anita lan Paras Ayu Klungsu Melu Udhu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 106 kali

Sawetara wektu kepungkur, ma­neka kreasi bathik lan lurik dipragakake ing adicarane klinik Profira. Busana-busana kasebut mujudake kreasine Ani­ta, kanthi diwenehi tenger Paras Ayu. Ana bathik motif parang sing dikombinasi lurik abang, ana lurik ireng klawu kanthi rerenggan ayam, lsp. Kejaba katon nye­ni, busana kasebut wangun dianggo de­ning para nom-noman.

Anita sing ditemoni PS ing daleme nyri­takake olehe nggawe kreasi kasebut, sing kawiwitan taun 2015. “Mbiyen aku mung ubet ngopeni omah, anak, bojo. Nanging nyipati dagange sisihanku mlo­rod, aku banjur kepengin mbiyantu golek pametu,” tuture. Amarga mbiyene tau sekolah bab ngrancang busana, mula ya bab iku sing dipilih Anita kanggo ditin­dakake.

Apamaneh, ibune Anita uga juru jait sing wis kawit cilikane Anita ubet karo bakal lan mesin jait. “Yen sekolah, elmu sing diwulangake rak ya mung samadya. Dene nalika nggawe rancangan sanyata­ne, sok ana ukuran sing kudu diakali. Lha nalika iku aku mesthi nyuwun pituduhe ibuku,” kandhane.

Bathik lan lurik dadi pilihane Anita. “Wektu iku rak bathik lagi naik daun,” ujare. Mula dheweke kepengin dadi klung­su sing melu udhu, ngrembakakake bathik ing samadyaning nom-noman. “Dakimbuhi lurik amrih rada beda sethi­thik,” kandhane.

Anita milih dhewe corak lan werna bathik lan lurik kanggo kreasine. Ana sing olehe nggolek tekan Solo, Ngayogya­kar­ta, uga Pekalongan. Amarga Anita ke­pengin tuku langsung menyang peng­rajin. Suwe-suwe dheweke wis duwe lang­ganan, lan ora kudu mara langsung tekan ngenggon. “Saiki olehku pesen bisa liwat whatsapp wae,” tuture.

Ananging, modhel busana rancanga­ne Anita ing wektu semono ora patiya beda karo sing sumebar ing maneka pa­pan. “Aku ngetutake modhel sing disene­ngi dening masyarakat,” ujare. Ancase ya pancen amrih akeh sing seneng, ban­jur padha tuku. Yen kreasine payu, rak banjur bisa ngulihake pawitan lan ngun­dhakake dagangan.

 

Liyane Banting Rega, Malah Mundhak

Bathik tansaya ngrembaka, ora let su­we sawernaning bathik utawa motif ba­thik jumedhul ing ngendi papan. Malah dadi mbladrah, lan regane tambah mu­rah. Pancen ora kabeh bener-bener ba­thik (tulis utawa cap), ana sing mung co­rake bae kadidene bathik nanging sejatine mung kain cithakan pabrik.Ing wektu semono, pasar bathik kaya jor-joran. Olehe padha ngupaya bebathen nganti ler-leran rega. “Jan-jane sing njalari bisa aweh rega murah iku rak ya sing olehe nggawe kanthi sistem kon­veksi, alias borongan,” kandhane Anita. Wis bahane pabrikan (dudu bathik te­nanan), olehe prodhuksi atusan utawa ma­lah ewon, jaitane ya sacukupe wae, mula regane bisa luwih murah.

Anita wiwitane ngelus dhadha nyipati kahanan kasebut. Dheweke ngerti, ke­pri­yea wae, masyarakat kepengin bisa menganggo iki kuwi nanging ora kakehan olehe cucul ragad. Kosok balene, peran­cang busana kaya dheweke, ya butuh pametu amrih bisa nangkarake usahane. Ngudhunake rega sethithik isih lumrah, nanging yen saingane padha obral mu­rah, ya bakale mung tetep kalah.

Mula Anita malah ora kepengin melu-melu banting rega kanggo masarake asil kreasine. Dheweke malah kanthi mantep ngunggahake rega. Ananging, ya ora mung regane wae sing diundhakake. Krea­sine uga dipengake amrih luwih na­rik kawigaten. “Aku nggawe kombinasi bathik, lurik, lan bordhir,” kandhane.

Sanadyan katone mung imbuh siji, yaiku bordhir, nanging kasil ndadekake bu­sana kreasine Anita katon tansaya merak ati. Geneya? “Aku nggawe modhel busana sing rada beda, ora pasaran. Olehku ngepasake bathik lan lurike uga luwih wani, lan isih dakimbuhi rerenggan bordhir,” ujare ibu peputra loro kasebut.

Kanggo kreasine sing anyar iku, Anita malah bali maneh nyelarasake karo gaya lan kasenengane. “Aku pancen seneng style harajuku, nanging banjur dakkom­binasi hanbok (busana adat Korea),” jlen­trehe. Dheweke ngrumangsani, kanthi potongan busana kaya mangkono, ora sa­ben uwong seneng nganggo. Mula, sing tuku uga saperangan uwong sing seneng bae. “Pasarku tansaya sempit, pancen,” kandhane. Nanging, Anita ora gigrig. “Sethithik ora papa, tur olehku ngga­we kan pancen saben modhel mung siji. Dadi sing nganggo uga bakale katon beda,” imbuhe.

Ing saben kreasine Anita, ana re­renggan sing mujudake kethokan bathik lan dijangkepi bordhir. “Iki aku milihi sing trep, dakguntingi dhewe mbaka siji, lan daktata,” kandhane. Ya amarga saka iku, asil kreasine ora bisa digawe akeh lan pa­dha (sragam). Yen kepengin corak sing padha, bisa bae, nanging wernane beda. Apamaneh, dheweke nggunakake bathik tulis lan cap. “Yen wis kena sing bathik tulis ya ora bakal ana kembarane,” im­buhe.

Anita ora nampik yen ing donya fashion Nuswantara saiki ngrembaka hijab. Dheweke uga ngawekani bab kasebut. “Modhel busana sing dakgawe iki kan bisa didadekake rompi kanggone nom-noman sing manganggo hijab,” kandha­ne karo mesem.

 

Ditiru, Mung Ngguyu

Amarga olehe masarake kreasine luwih akeh liwat medhia sosial (Insta­gram), wis salumrahe sakehing uwong bisa weruh modhel busana rancangane. Mula, ya banjur ana sing niru (nurun). Lan maneh, didol kanthi rega sing luwih murah. “Ana sing separo, malah saper­te­lone rega asil kreasiku,” kandhane. Ana­nging, Anita ora nesu, kepara malah mung ngguyu. “Kanggoku, iku tegese aku kudu nggawe trobosan anyar maneh,” ujare. Dene yen banjur diturun maneh? “Ora dadi ngapa, aku bakal nggawe sing luwih unik,” tuture mantep.

Nanging, sasuwene iki, sing nurun kreasine mung saderma nggawe sepisan bae. “Amarga kreasiku rak rada njlimet. Yen arep nggawe akeh ya kudu wani ri­bet,” jlentrehe. Kamangka, yen arep tetep adol kanthi rega murah, ya ora cucuk. Amrih bisa nyuda beya prodhuksi, mesthine nganggo sistem konveksi. “Nanging konveksi ngendi gelem nggawe sing njlimet lan suwe, mesthi ora nyan­dhak wektune,” imbuhe Anita.

Saiki, kejaba wiwit masarake krea­sine liwat pameran, Anita uga ngrancang rerenggan kanggo jejangkep dagangane ing tembe. Kejaba saka iku, dheweke sedya ngurus bab hak paten label/te­nger. Jalaran, Anita nduweni impen ma­sarake kreasine menyang njaban rang­kah. Kanggo wiwitan, Singapur. “Sing cedhak dhisik, alon-alon,” ujare.

(lie)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng