Bedhah Pajang (14)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 72 kali

“Aja padha kesusu tumindak,” Sultan Adiwijaya menggak. “Wruhanira Kakang Patih, Gusti Allah wis nakdirake menawa mbe­suke Mataram bakal dadi negara gedhe. Sapa sing bisa nyandhet takdiring Pe­ngeran, Kakang?”

Kabeh padha meneng lan tumung­kul.

Ing Pajang ana saweneh mantri bu­pati aran Tumenggung Mayang. Dhe­weke isih kapernah sedulur ipene Sena­pati. Tumenggung Mayang duwe putra kang bagus rupane, aran Raden Pabe­lan. Emane sanadyan pekik warnane, nanging watake Raden Pabelan thuk­mis. Dhemen laku sedheng, ngrentengi wanita sarta ngganggu bojone liyan. Pituture ramane babar pisan ora dipaelu. Kepara Pabelan kumawani ngesir se­karing kedhaton Pajang. Kepilut ba­gusing rupa, putrine Sultan Adiwijaya wekasan nglanggati kekarepane Raden Pabelan.

Wanci wengi Raden Pabelan man­jing kaputren kanthi dhedhemitan. Le­lorone banjur lelumban ing samodraning asmara nganti tutug. Pakartine Raden Pabelan dikonangi abdi keputren, mula banjur dadi atur ana ngarsane Sultan Adi­wijaya. Kanjeng Sultan duka banget. Nuli nimbali tamtama loro aran Wirakerti lan Suratanu supaya ngrangket lan mrajaya maling aguna kang nerak suba sita kuwi. Nalika Wirakerti nglacak menyang kapu­tren, Raden Pabelan isih cekelan tangan karo sang putri ing njero tilam sari.

Wirakerti mbengoki saka njaba, “Thole Pabelan, aja wedi, enggal metuwa. Ayo dakkanthi sowan Kanjeng Sinuwun. La­mun ana dukane Sinuwun, aku kang bakal nanggung. Ora-orane yen kowe nganti dipidana.”

Raden Pabelan bisa kabujuk metu saka kaputren. Nanging ing njaba dheweke di­cegat prajurit andhahane Wirakerti lan Suratanu. Raden Pabela banjur dikrocok gegaman engga tiwas. Jisime Raden Pa­belan kang tatu arang kranjang diuncalake menyang Kali Laweyan. Sanadyan Raden Pabelan wis mati, nanging Sultan Adiwi­jaya durung marem. Tumenggung Mayang ditimbali ngadhep. Dheweke didukani ja­laran dianggep ora bisa nggulawenthah anak. Minangka paukuman, Tumenggung Mayang bakal diselong menyang Sema­rang. Budhale ditutake prajurit akeh su­paya ora mlayu. Dene Nyai Tumenggung Mayang lan kulawargane ora kena melu, kudu tetep keri ana Pajang.

Nyai Mayang banjur utusan abdi kinen age-age menyang Mataram saperlu nga­barake prakara kuwi marang Senapati. Senapati runtik atine, ora narimakake adhine ipe dadi pesakitan. Mula banjur mepak prajurit sacukupe lan diprentah  ngrebut Tumenggung Mayang saduru­nge tekan Semarang. Barisan Mataram budhal kanthi nyidhat dalan liwat Kedhu. Tekan Desa Jatijajar, prajurit Pajang kang nggawa Tumenggung Mayang ka­sil dicegat. Tumenggung Mayang dijaluk, nanging ora diulungake. Sulayaning rem­bug dadi pancakara. Wadya Pajang ka­roban lawan. Wekasane Tumenggung Ma­yang kena direbut banjur digawa me­nyang Mataram.

Sultan Adiwijaya wimbuh duka dupi…………………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye