Qiyamat iku Nggegirisi (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 39 kali

Siksaan batin liyane sing dialami dening para ahli Neraka, yaiku tumrap-ing wong-wong iku ora dikeparengake wicara. Ing babagan iki Muhammad bin Ka’ab nerangake, manawa pen­dhudhuk Neraka ndarbeni limang pa­-nyuwunan, mung dikeparengake de-ning Allah patang perkara, lan nalika panyuwunan kang kaping lima wong-wong mau ora bisa wicara babar pisan. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Wong-wong kafir mau padha matur:” Dhuh Pangeran sesembahan kula! Mugi Paduka kepareng mejahi dhuma-teng kula kaping kalih, tuwin Paduka kepareng Nggesangaken kula, ugi kaping kalih. Kula sampun ngakeni dosa-dosa kula, punapa kintenipun taksih wonten margi-nipun medal (uwal)  sakingg siksa punika? (Q.S.Ghafir(40):11).

Allah kepareng paring dhawuh maneh, mangkene maksude: “Kang mangkono iku, jalaran manawa Allah kang Sawiji diunjuki panyem-bah, sira banjur padha kafir. Na-nging manawa PanjenenganE dianggep ana tunggale sira padha gelem iman. Dene bab hukum iku kaasta dening Allah piyambak, tur Maha Luhur, Maha Agung.” (Q.S.Ghafir (40):12).

Wong-wong mau nuli matur: “Dhuh Pangeran sesembahan para kawula, kawula sampun sumerep lan sampun mireng, mugi Paduka kepareng mangsulaken kawula dhateng alam Donya, kawula tam-tu badhe nglampahi kasaenan-kesaenan. Saestunipun kawula

sampun yakin.” (Q.S.Sajdah (32): 12).

Sabanjure Allah kepareng paring dhawuh maneh marang para ahli Neraka mau: “Lan sira ngelingana para manungsa ing dina tekaning siksa mau marang dheweke, wong-wong kang aniaya nuli ma-tur: “Dhuh Pangeran sesemba-haning para kawula! Mugi Paduka kepareng ngrantosaken kawula sekedhap kemawon (kawangsulna dhateng alam Donya malih), tamtu kawula nglampahi dhawuh Pa-duka, tuwin kawula ndherek dhumateng para Utusan”.

Dhawuhing Allah: “Apa dhek biyen sira durung sumpah, yen sira tetep ora owah gingsir ana ing Donya, lan tetep ora ditangek-ake maneh saka kubur.” (Q.S.Ibra-him (14): 44).   

Pawongan mau padha matur ma-neh, trep karo dhawuhe Allah, mang-kene maksude: “Lan ana ing Neraka iku dheweke padha jerit-jerit se-sambat nyenyuwun, “Dhuh Pa-ngeran sesembahan para kawula! Mugi Paduka kepareng ngedal-aken kawula saking Neraka puni-ka, kawula lajeng badhe nindak-aken kasaenan, sanes lampah ingkang sampun nate kawula tindakaken!”.

Dhawuh Pangandikane Allah: “Ing-sun apa ora wus kepareng paring umur dawa marang sira, cukup kanggo ngalap pepeling marang wong kang gelem golek pepeling, mangkono uga juru pepeling wus rawuh marang sira kabeh. Saiki padha ngrasakna, wong-wong kang nganiaya iku ora ana kang nulungi.” (Q.S.Faathir (35):37).

Kajaba saka iku Allah uga wus kepareng paring dhawuh maneh, kaya kang wus katur ana ing ndhuwur, (supaya luwih mantep), mangkene maksude: Nuli wong-wong mau padha munjuk atur: “Dhuh Gusti Allah, sesembahaning para kawula, kula sampun dipun kuwaosi dening piawon kawula,  pramila kawula sedaya dados tiyang-tiyang ing-kang sasar. “Dhuh Pangeran sesembahan kawula, mugi Paduka kepareng ngrantosaken kawula saking Neraka punika. Lan mugi kawula ing Donya, awit manawi kawula wangsul dhateng keka-firan, estu kawula sedaya tamtu dados golonganipun tiyang ing-kang aniaya.” (Q.S.Al-Mukminun (23): 106-107). Allah tumuli kepareng paring dhawuh maneh, mangkene maksude: “Dadia asor sira kabeh ing Neraka, lan aja kakehan atur marang Ingsun, nyuwun dientas-ake saka Neraka.” (Q.S.Al-Mukmi-nun (23): 108).

Hiya wiwit wektu iku wong-wong kafir ora bisa wicara selawase. Lan hiya iku kang mujudake siksaan kang abot banget. Ing babagan iki Anas bin Malik ngucap : Zaid bin Aslan nerang-ake dhawuhe Allah, mangkene mak-sude: “Lan dheweke padha metu jumedhul saka kubure, kabeh ana ing oro-oro Mahsyar padha sowan ngadhep ing ngarsaning Allah. Nuli wong-wong kang apes padha ngucap marang wong-wong adigang-adigung (kumalungkung): “Satemene aku wus nggugu ing sira, kenaapa saiki sira selak, ora bisa mbengkas  marang siksaning  Allah marang aku? Wangsulane: Manawa Allah kepareng paring pituduh marang aku, yekti aku ngajak sira marang dalan pituduh. Padha bae tumrap aku, sesambat utawa sabar  iku ora bisa oleh pa-ngungsen (papan pangayoman

kanggo mlayu).” (Q.S.Ibrahim (14): 21).

Wong-wong kafir mau padha ngucap: “Sabar sajerone satus taun, tumuli sesambat sajerone satus taun. Banjur sabar maneh sajerone satus taun, nuli ngucap: “Padha bae tum-raping kita, apa kita sesambat utawa sabar, iku babar pisan kita ora ndarbeni papan pangayoman mlayu saka Neraka. Ing babagan iki Umar Ibnu Khaththab nerangake, manawa Rasulullah paring dhawuh, mangkene maksude: “Kematian (pati) bakal ditekakake ana ing dina Qiyamat pindha domba wulune putih cam-pur ireng, nuli disembelih ana ing Suwarga lan Neraka sawuse iku nuli dibiwarakake: “He pawongan kang dumunung ana ing Suwarga, sira kabeh bakal langgeng  (lesta-ri) lan ora ana maneh pati (kema-tian). He para wong-wong kang ahli Neraka, sira kabeh langgeng (lestari) lan ora ana maneh bakal tumapaking pati.” (HR.Bukhari).

Hiya mangkono iku adzab Neraka Jahanam dibiwarakake secara makro, dene peprinceni arupa rasa sedhih, rasa getun, pacoban lan kuciwa mangkono lan sapitutute. Dene adzab sing paling agung sing tumapak marang ahli Neraka, kajaba adzab sing padha dirasakake, yaiku kuciwa krana ora bisa pokoleh kanikmatan surgawi. Ora bisa sapatemon (bertemu) marang Dzat Kang Maha Agung, sarta ora pikoleh ridlanE. Bisa digambarake saiba kuciwane wong-wong mau, para ahli Neraka.

Kepiye wong-wong mau bisa ngrusak awake dhewe, krana duraka marang PangeranE kang Haurbeng Dumadi? Hiya gene dheweke kok ora sabar sawatara dina! Lha hiya saupama dheweke iku sabar ora nindakake maksiyat, lan kufur marang Allah, bisa dimangerteni tamtu dheweke bakal pikoleh ridlaning Allah. Wong-wong mau ora pikoleh apa-apa, sengsara ora pikoleh kanikmatan sarta ora pikoleh kamulyan Donya kang sinisa (tersisa).

Kaweruhana, satemene Allah wus  kepareng Hanyipta Neraka kanthi sekabehing kasangsaran sarta Hanyipta ahli Neraka tanpa ana panambahan lan pengurangan. Iki kabeh mujudake samubarang kang wus karsa (kepareng) diputusake kanthi tuntas.

Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Lan Muhammad sira ngelingna (marang wong-wong) supaya wong-wong padha wedi ing dina Hasrah, yaiku dinaning nelangsa (penyesalan), ing nalika wus diputusake papriksan, lan wong-wong mau ana ing Donya padha sembrana lan ora padha percaya.” (Q.S.Maryam(19):39).

(Ana Candhake)

-- oo0oo --

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia