Kijolan Tas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 204 kali

Kijolan Tas

 

KEDADEYAN iki pas tanggal 30 September 2017 rikala aku mulih saka Bandung. Critane aku lan kanca-kancaku ditugasake melu pelatihan ing Bandung  25-29 September 2017. Jumuah sore, 29 September 2017, aku lan kanca-kancaku bebarengan numpak bis saka Terminal Cicaheum, Bandung, arah Solo. Kanca-kancaku ana sing omahe Pekalongan, Semarang lan Solo, dene aku Salatiga.

Nalika lakune bis tekan Pundhak Payung, ana salah sijine penumpang sing takon marang kernete bab tase sing mau disimpen ing bagasi. Penumpang kuwi kaget merga miturut pelapurane kernet, tase  ora ana. Dheweke ngira  tase ketinggalan ing Pekalongan rikala kancaku sing omahe kana mudhun. Kernete ngomong nek ing Pekalongan mau kernete ngedhunake tase lan lali ora ngunggahake tase.

Penumpang mau bingung lan maido kernete,  kok  bisane lali ngunggahake tase. Aku lan  kancaku padha rembugan mbok menawa tase sing ketinggalan ing Pekalongan mau banjur digawa kancaku. Mula aku banjur nelpun kancaku mau. Alhamdulillah tase penumpang mau pancen digawa kancaku tenan, awit bisa kaselak budhal. Penumpang sing bingung mau nyicil ayem.

Tekan Tuntang aku pesen marang kernete menawa arep mudhun ing ngarep Mesjid Al Atiq, Salatiga,mesisan sholat subuh. Bareng tekan ngarep mesjid, aku mudhun lan njaluk tulung marang kernete njupukake tasku. Ing bagasi lampune ming remeng-remeng. Kernete ngulungke tasku, banjur dakcangklong mburi. Bis Rajawali mbacutake laku tumuju Solo.

 Dumadakan aku krasa nek tas sing dakcangklong mburi entheng, kamangka tasku kuwi abot tur anteb. Aku cubriya, samar nek kliru. Lha rak tenan, bareng daktliti tas sing dijupukake kernet ing bagasi mau jebul dudu tasku.

Bingung rasaning atiku, arep ngoyak bise mokal bisa.  Aku banjur nelpun kancaku sing isih ing bis mbokmenawa kijolan karo tase.

“Bu, apa tase panjenengan ireng?” wangsulane kancaku.

 “Iya, Pak.”

 “Sepurane ya, Bu,  tas panjenengan kegawa aku. Dadi sing panjenengan gawa kuwi tasku.”

 Alhamdulillah, tujune tasku mung kijolan karo tase kancaku. Aku wis sumelang  tasku kijolan karo tase penumpang liya sing ora dakkenal. Senajan awak kesel, mripat ngantuk, sawise tekan omah lan adus, aku kepeksa ngeterake tase kancaku menyang Solo. Alhamdulillah, omahe ketemu lan aku bisa ngijolke tase karo tasku. Apa tumon, gara-gara lampu bagasi bis remeng-remeng, tase penumpang padha kijolan. (Budi Prasetyo-Jawa Tengah)

 

 


Dudu Bojone

 

Nalika aku dadi lajon Semarang-Temanggung, sajroning numpak bis aku kerep meruhi bab-bab kang nggu­munake, ngguyokake, nganyel­ake, lan sakpanunggale, klebu sing arep tak critakake iki.

Meh saben esuk aku mesti barengan karo piyayi kakung lan puteri sing uga lajon. Sing kakung (asmane Pak A) ngasta ana Temanggung, dene sing putri (asmane Bu S) ngasta guru ana ing Magelang. Kakarone ora tau pisah, menyang endi wae tansah runtang-runtung bebasan kaya mimi lan mintuna. Saben munggah lan medhun bis mesthi gandhengan kenceng. Yen lenggah ana bis mesthi jejer mepet sinambi ngendikan gayeng. Sadhela-sedhela pada sawang-sawangan terus gumuyu. Malah menawa pinuju dhahar cemilan sok dulang-dulangan barang. Wah pokoke mesra banget kae.

Ing liya dina ndilalah aku kepethuk karo Pak A mung ijenan, mula aku banjur takon, “Pak, kok mboten sekalihan. Ibu saweg tindak pundi?”

 Pak A ora wangsulan, kepara malah cepet-cepet ngadohi aku. Aku dadi gumun, geneya wong ditakoni apik-apik kok malah nglungani. Dumadakan kancaku sing uga wis suwe dadi lajon nyedhaki karo takon, “Ana apa kok thenger-thenger?”

 Aku terus crita bab Pak A mau. Sanalika kancaku kandha karo ngguyu,”O ya pantes mbok takoni terus ngalih, lha wanita kae ki dudu bojone.”

 Aku mung bisa mlongo. (Helly Sulistyobudi-Semarang)

 

 


Jaran Sirah Manungsa

 

Ing pagelaran Kethoprak Asri Budaya  kanthi lakon Pangeran Surawiyata Gugur, aku dhapuk dadi cilikane Arya Panangsang. Mbokmenawa awit blegerku isih cilik tur baut perang. Nadyan aku wanita, aku kudu gladhi olah jemparing sinambi nunggang jaran. Sing dadi jarane asma Pak Giman Cuplik. Priya sing pakulitane ireng lan blegere cendhek iku saliyane dadi tukang ngurusi busana kethoprak pancen mesthi entuk dhapukan dadi kewan awit bisa niru tingkah lan suwarane sato.

“Penak, ora perlu ajar antawacana nanging bisa munggah panggung,” ngono ujare nalika ditakoni senenge dhapuk kewan.

Kostum jaran iku mung wujud klambi soklat ana buntute. Lengene dirantam kaya sikil jaran, semono uga clanane. Banjur sirahe disloboki sirah jaran sing digawe saka walulang wedhus lan kain. Weruh  sirahe Pak Giman sing brukut, aku takon kepriye ang­­gonku aweh tandha yen ngongkon jarane mlayu. Awit yen mung mbengok kupinge Pak Giman sing ketutupan topeng ndhas jaran iku mesthi ora bakal krungu.

“Sendhalen taline sing kuwat, Ndhuk, aku wis ngerti,” mangkono kandhane.

Sakwise rembugan karo rama lan ibune, Pangeran Arya Panangsang sing diutus nuduhake kaprigelane ulah kaprajuritan sinambi nunggang jaran gage amiwiti kridha. Tali sing nglawer ing cengele jaran disendhal sakayange. Nanging merga saking rosane anggone nyendhal lis, ndhas jaran ucul saka sirahe Pak Giman, mencelat tiba ing papan karawitan. Sakala penonton  rame ngguyu kepingkel-pingkel weruh ndhase jaran dadi sirahe Pak Giman Cuplik sing rambute brintik kaya rambute wong Papua. Pak Parto minangka sesepuhe kethoprak ya sing dhapuk dadi Pangeran Surawiyata bengok-bengok ngongkon nutup kelir. Ba­reng kelire wis nutup, Bu Surti sing dadi garwane Pangeran Sura­wiyata ngguyu kepingkel-pingkel nganti klesotan ing panggung. (Trinilya Kinasih-Taipei)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng