Lodan saka Segara Kidul (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 41 kali

Metu  liwat  lawang mburi, Yolandha plingukan ngiwa nengen. Bingung kudu ngarah menyang ngendi. Dhiskotek Ma­dubranta mapan ing larikan katelu ruko Kedhungdoro. Manggone ana tengah be­ner. Larikan ruko katelu kuwi ungkur-ungkuran karo larikan ruko kapapat, mung winatesan gang sameter ambane.  Swasana gang ing cepitane ruko-ruko  iku peteng tanpa lampu.

Yolandha mutusake ngarah mane­ngen. Jangkahe ngunclug mecaki pa­ving,  nyoba nggayuh pucuke gang. Pangajape, ing pucuk gang kana isih ana tukang be­cak sing melekan, saengga wong-wong pawakan methekel sing arep nyilakani dhe­weke mau murungake sedyane. Mak jegagig, Yolandha ngerim jangkahe. Ing cangkem gang katon regemenge wong loro ngaglah ana tengah dalan.

“Lha kae bocahe, ayo dioyak. Dipateni wae!” keprungu aloke.

Yolandha cengkelak mbalik, mlayu ke­ponthal-ponthal tumuju pucuk gang sing kosok balen. Ambegane melar mingkus. Patrape gupuh, praupan biyas, kringet mruntus nelesi bathuk. Jantunge pijer tra­taban. Klelap, dumadakan Yolandha weruh klebate wong lanang menganggo caping cekuthuk. Sandhangan sarwa lu­suh. Pundhake nyangklek glangsing.  Ta­ngan nyekel wesi watara setengah meter dawane, pucuke mlengkung. Yolandha nggraita dheweke pemulung sing lagi luru larahan. Atine nyicil ayem.

“Pak, mang tulungi kula! Kula ajeng dipejahi tiyang-tiyang nika,” ucape gu­gup.

Yolandha cuwa. Pemulung mau ora maelu sambate. Dheweke malah nga­dohi banjur ngilang ing petengan. Yo­landha bingung. Swara jangkah ing mbu­rine saya cedhak. Yolandha nyepetake pla­yune supaya bisa luwih dhisik tekan pucuke gang sing sisih kana. Dongane ndremimil, muga-muga parak esuk iki dudu dina pungkasan dheweke nyu­murupi padhange hawa.  Epek-epeke kumlawe ngu­sapi weteng.

“Ewangana ibu ya, Ngger. Dhuh Gusti, mugi paring pangayoman dha­teng kula dalah anak kula,” ucape geter. Adoh ing te­leng atine Yolandha thukul rasa isin. Puluhan taun dhe­weke ora nyebut as­mane Gusti. Saiki bareng kepepet ing antarane urip lan mati, Yolandha lagi eling marang Pengerane.

Ciiit…. dumadakan se­dhan rupa peteng man­dheg nyladhang ing  cang­kem gang sing dituju. Saka lawang supiran priya me­thekel sijine mencolot mu­dhun nungka playune Yo­landha. Yolandha man­dheg. Saiki dheweke be­ner-bener kebentel. Kiwa tengen beba­ya, ora ana papan sela kanggo mlayu.

“Ayo, arep mlayu nyang ngendi ko­we,” supir sedhan muwus karo nyaut lengene Yolandha.

Mbarengi kuwi wong loro sing ngoyak Yolandha saka iring tengen wis padha teka. Bangkekane Yolandha dirayuk, ta­ngan ditlikung, disurung-surung mlebu sedhan. Yolandha budi sarosane, sikil mancal-mancal. Wong methekel sijine age tumandang ningkes sikil kroncalan nganti wekasane Yolandha ora bisa polah.

“Culna aku… culnaaa. Tuluuung…! Hep, uh..uh.”

Yolandha bekah-bekuh. Lambe sing arep mbengok……………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye