Bedhah Pajang (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 37 kali

“Kangmas Senapati, sampun watawis dangu awakipun piyambak mboten pinanggih, raosipun kapang sanget. Pramila kula badhe tuwi dha­teng Mataram,” ujare Pangeran Bena­wa. “Kajawi saking punika, kula ka­dhawuhan Kanjeng Rama Sultan su­pados nyuwun pirsa bab perkawis ing Mataram.”

“Perkawis menapa, Dhimas Be­nawa?”

“Kanjeng Rama Sultan rak mireng pawartos bilih Kangmas Senapati sam­pun yasa beteng, jalaran badhe mbalela. Punapa inggih yektos maka­ten, Kangmas?”

“Dhimas, sadaya ingkang mosik ing manah kula tertamtu badhe kasume­repan dening Rama Sultan. Awit  Ra­ma Sultan punika ratu gung binathara ingkang sidik lan waskitha. Cobi kula aturi menggalih, Dhimas, sadaya ga­dhahan kula punika sajatosipun rak inggih peparingipun Rama Sultan. Ku­la mboten rumaos ndarbeni Mataram, jer sadaya punika inggih ganjaran sa­king ngarsa dalem Kanjeng Rama Sultan.”

Pangeran Benawa bingar pengga­lihe, Senapati banjur dikekep maneh.

“Dhimas Benawa, kawula Mataram badhe mangayubagya rawuh panjene­ngan sarombongan kanthi pasugatan dhaharan lan unjukan. Sumangga, Dhi­mas, sami kadhahar lan kaunjuk mi­nangka jampi sayah,” tembunge Se­napati ngacarani.

Para pandhereke Senapati banjur ngladekake pasugatan warna-warna. Pa­ngeran Benawa sawadya uga banjur padha mangan lan ngombe. Salebare dhahar, Senapati banjur ngajak Pange­ran Benawa lan kabeh wadyabala Pa­-jang mbacutake laku menyang Mata­ram. Senapati ngawe srati supaya  nga­bah-abahi gajah loro kang bakal di­tumpaki Pangeran Benawa lan Sena­pati.

“Dhimas Benawa, panjenengan kula aturi suka pari suka ing Mataram. Jala­ran panjenengan punika ugi gustinipun tiyang Mataram sadaya. Sumangga kula aturi nitih liman kalihan kula,” panga­jake Senapati.

“Paman, sajakipun pawartos ing­kang kaaturaken sentana dhateng Kan­jeng Rama Sultan duk parepatan ageng kepengker mboten leres, mbokmenawi namung apus-apusan kemawon,” Pa­ngeran Benawa mbisiki Patih Manca­nagara. “Cobi dipunpriksani, anggen­ipun Kangmas Senapati sanget ngaosi dhateng kita sedaya.”

Patih Mancanagara mung mesem lan manthuk. Tekan Mataram, Pange­ran Benawa sawadya banjur ngaso ing papan kang sumadiya. Wengine ing pendhapa Kasenapaten diadani pahargyan andrawina kanggo ngur­mati tamu saka Pajang. Suguhan mba­nyu mili tur sarwa pepak lan mi­rasa. Wadyabala Pajang lan Tuban  padha suka-suka. Ora sithik kang pa­dha nginum tuwak lan arak. Gamelan ing pendhapa ditabuh ngungkung.

Senapati lungguh ngarep, jejer karo Pangeran Benawa lan Adipati Tuban. Adipati Tuban durung percaya marang……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye