Bedhah Pajang (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 78 kali

“Kangmas Senapati, sampun watawis dangu awakipun piyambak mboten pinanggih, raosipun kapang sanget. Pramila kula badhe tuwi dha­teng Mataram,” ujare Pangeran Bena­wa. “Kajawi saking punika, kula ka­dhawuhan Kanjeng Rama Sultan su­pados nyuwun pirsa bab perkawis ing Mataram.”

“Perkawis menapa, Dhimas Be­nawa?”

“Kanjeng Rama Sultan rak mireng pawartos bilih Kangmas Senapati sam­pun yasa beteng, jalaran badhe mbalela. Punapa inggih yektos maka­ten, Kangmas?”

“Dhimas, sadaya ingkang mosik ing manah kula tertamtu badhe kasume­repan dening Rama Sultan. Awit  Ra­ma Sultan punika ratu gung binathara ingkang sidik lan waskitha. Cobi kula aturi menggalih, Dhimas, sadaya ga­dhahan kula punika sajatosipun rak inggih peparingipun Rama Sultan. Ku­la mboten rumaos ndarbeni Mataram, jer sadaya punika inggih ganjaran sa­king ngarsa dalem Kanjeng Rama Sultan.”

Pangeran Benawa bingar pengga­lihe, Senapati banjur dikekep maneh.

“Dhimas Benawa, kawula Mataram badhe mangayubagya rawuh panjene­ngan sarombongan kanthi pasugatan dhaharan lan unjukan. Sumangga, Dhi­mas, sami kadhahar lan kaunjuk mi­nangka jampi sayah,” tembunge Se­napati ngacarani.

Para pandhereke Senapati banjur ngladekake pasugatan warna-warna. Pa­ngeran Benawa sawadya uga banjur padha mangan lan ngombe. Salebare dhahar, Senapati banjur ngajak Pange­ran Benawa lan kabeh wadyabala Pa­-jang mbacutake laku menyang Mata­ram. Senapati ngawe srati supaya  nga­bah-abahi gajah loro kang bakal di­tumpaki Pangeran Benawa lan Sena­pati.

“Dhimas Benawa, panjenengan kula aturi suka pari suka ing Mataram. Jala­ran panjenengan punika ugi gustinipun tiyang Mataram sadaya. Sumangga kula aturi nitih liman kalihan kula,” panga­jake Senapati.

“Paman, sajakipun pawartos ing­kang kaaturaken sentana dhateng Kan­jeng Rama Sultan duk parepatan ageng kepengker mboten leres, mbokmenawi namung apus-apusan kemawon,” Pa­ngeran Benawa mbisiki Patih Manca­nagara. “Cobi dipunpriksani, anggen­ipun Kangmas Senapati sanget ngaosi dhateng kita sedaya.”

Patih Mancanagara mung mesem lan manthuk. Tekan Mataram, Pange­ran Benawa sawadya banjur ngaso ing papan kang sumadiya. Wengine ing pendhapa Kasenapaten diadani pahargyan andrawina kanggo ngur­mati tamu saka Pajang. Suguhan mba­nyu mili tur sarwa pepak lan mi­rasa. Wadyabala Pajang lan Tuban  padha suka-suka. Ora sithik kang pa­dha nginum tuwak lan arak. Gamelan ing pendhapa ditabuh ngungkung.

Senapati lungguh ngarep, jejer karo Pangeran Benawa lan Adipati Tuban. Adipati Tuban durung percaya marang……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus