Qiyamat iku Nggegirisi (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 46 kali

(f). Sawernaning siksa (adzab) Neraka

Hadits sing diriwayake dening Muslim nerangake, manawa Rasulullah saw paring dhawuh, sing maksude mangke­ne: “Pawongan kang urip paling mul­ya (mewah) sak Donya (mbesuk di­na Qiyamat) mlebu Neraka. Tumrap­ing dina Qiyamat, dheweke dice­lup­a­ke Neraka sepisan ing Neraka, nuli didangu: Apa awakmu ndulu ka­becikan sethithik bae? Apa awakmu nate ngrasakake kenikmatan sena­jan mung sethithik? Wangsulane: Mbo­ten, demi Allah sesembahan pa­ra kawula! Tumuli pawongan kang uripe sangsara ing Donya sing mle­bu Suwarga ditekakake, nuli dipa­pa­n­ake ana ing Suwarga sedhela bae. Sawuse iku dheweke didangu. He anak putune Adam! Apa awak­mu nate ndulu kasang­saran sana­jan mung sethithik bae? Apa awak­mu nate ngrasak­ake kasangsaran sanajan mung sethithik bae? Wang­ su­lane, mbo­ten demi Allah, Pange­ran sesembahaning para kawula! Ka­wula mboten rumaos ngraos­aken sangsara, senajan namung seke­dhik lan kawula mboten nate ugi ni­ngali kasangsaran punapa kema­won.”  

Kajaba saka iku, ing babagan iki Abu Hurairah nerangake, manawa Njeng Rasulullah saw kepareng paring dha­wuh, mangkene maksude: “Tumraping pawongan sing ndarbeni bandha-ban­dha ora ngetokake zakate, ing di­na Qiyamat mengko, bandhane bakal malih dadi ula lanang, sing dar­be sungu lan siyung. Ula mau banjur nyantap pawongan kanthi ngucap aku iki bandha sing kok simpen.”  (HR. Bukhari). Lha ana ing riwayat liya di­te­rangake, pawongan mau nuli mlayu, nanging ula mau nuli mburu. Dheweke golek pangayoman (berlin­dung). Nuli ula mau nguntal tangane sarta nggubel pa­wo­ngan mau. Ra­sulllah nuli maos ayat Ali-Imran (3):180), sing maksude mang­ke­ne: “Lan wong-wong kang padha kumit (bakhil) marang bandhane sing diparingake dening Allah ma­rang dheweke, saka kanugrah­ane iku, aja padha duwe pangira (pa­nya­na) iku becik tumrap dheweke. Mapan ana ing gulune, bakal padha dikalungi barang kang padha diku­miti (dibakhili) mau, ana ing dina Qi­yamat. Lan mung kagungane Allah, warisane Langit lan Bumi. Dene Gus­ti Allah iku Maha Waspada marang samu­barang kang padha sira tindak­ ake.” (Q.S.Ali-Imran (3): 180).

Uga ana riwayat liyane saka Nu’man in Basyir, ne­rang­ake, manawa Njeng Rasulullah pa­ring dhawuh mangkene maksude: “Tum­raping ahli (pen­dhudhuk) Neraka sing paling entheng siksane, ing di­na Qiyamat mengko, yaiku pawong­an sing dlamakane nganggo san­dhal saka mawa geni Neraka, krana saka panase, saengga utege dadi umob, pindha umobe banyu ketel lan kuwali.” (HR.Bukhari).

Patrap kang mangkono mau trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Sa­nyata wong-wong kang padha ka­fir marang ayat-ayat Ingsun, mbe­suk arsa Ingsun glandhang ka­cemplungake Neraka, saben-saben kulite mateng, Ingsun ganti kulit kang anyar liyane, supaya dheweke padha bisa ngrasakake siksa. Lan sanyata Allah iku Maha Gagah Pra­kosa sarta Maha Wicaksana.” (Q.S. An-Nisaa (4):56).

Tumuli Njeng Rasulul­lah paring dhawuh maneh, mangkene mak­sude: “Pawongan ahli Neraka mau nuli dibasmi (diobong) dening geni nganti kaping 700 saben dina­ne. Lan saben-saben wus rampung diobong, awakmu balika maneh pin­dha sadurungira. Tumuli pawongan mau bali kaya sadurunge diobong.”

h). Siksa batin tumraping ahli Neraka

Para Malaikat tumindak, sing njalari wong-wong mau padha nangis saduru­nge padha mlebu menyang omah-omahe ing Neraka. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksaude: “Awit saka ne­sune, umobe (Neraka) meh-meh bae Neraka mau kaya kaya (arep) pe­cah mbledhos-mbledhosa. Sa­ben-saben wong kafir diglandhang di­uncalake sapantha-sapantha. Ma­laikat juru kuncine pitakon: Sira apa durung kerawuhan juru pepe­ling. Wangsulane wong-wong kafir mau: Sampun kedhatengan juru pe­peling, nanging malah kula paiben, sarta ngucap, Allah mbo­ten nurun­aken punapa-punapa. Mboten sa­nes panje­nengan punika kejawi won­ten sasar ingkang ageng.” (Q.S.Al-Mulk (67):8-9).

Ing antarane siksa batin wong-wong kafir mau, padha saling nyedhakake lan padha saling gething buru sengit siji lan sjine. Trep karo dhawuhe Allah, mak­sude mangkene: “Saben-saben salah sijining golongan mlebu ana ing Ne­raka, dheweke banjur nyatur ala ma­­rang sedulure, saengga ma­nawa kabeh golongan mau wus padha mle bu menyang Neraka, golongan kang mlebu Neraka keri dhewe, nuli pa­dha ngaturake kesalahane golongan kang wus dhisik dhewe. (Ature): Dhuh Pangeran sesembahan kita, tiyang-tiyang kalawau sampun nyasaraken dhuma­teng kita, mugi Paduka kepareng nyiksa piyambakipun sarana siksa ingkang tikel-matikel.

Dhawuhing Allah: “Kabeh bae ba­kal padha kapatrapan siksa na­nging sira kabeh ora padha ma­nger­teni.” (Q.S.Al-A’raf (7):38).

Isih ana gandheng cenenge karo mak­sud ayat kasebut ana ing ndhuwur, yaiku para pangemban lan pangemba­ting praja (para panggedhening pama­rentahan), padha selak (ndu-wa) marang wong-wong dlu’afa (rakyat miskin), sa­engga wong-wong kang direh (dipren­tah/dlu’afa) iku nuli padha ngucap, trep karo dhawuhe Allah mangkene mak­sude:

Munjuk ature wong-wong kang padha nurut (dlu’afa) mau, sa­upami kita sedaya punika kepa­reng wangsul malih dha­teng Donya, tamtu kita sedaya badhe selak (ndu­wa) saking piyam­bakipun, kados de­ne anggenipun nyelaki (nduwa) ku­la sedaya.

“Mangkono mau Allah pa­ ring weruh  ing amale wong mau ka­beh, satemah dadi gegetunan tum­rap dheweke, lan dheweke ora ba­kal bisa oncat saka (siksa) Neraka.” (Q.S.l-Baqarah (2): 167).

Kajaba saka iku, siksaan batin sing bakal dialami dening wong-wong (ahli Neraka), yaiku wong-wong mau ndulu marang pawongan liya nalika ana ing alam Donya disepelekake sarta digawe wirang, yaiku wong-wong kang padha iman, wong-wong iku pikoleh ridlaning Allah sarta slamet saka amarahe Allah.

Trep karo maksud dhawuhe Allah, mang­kene: “Para panun­tune padha ngucap: Geneya ana ing Neraka kene kita ora sumu­rup wong-wong kang biyen ana ing Donya wis dak etung kalebu golongane wong kang ala? Dhe­weke iku wong kang wus dak geguyu, apa pancen pan­duluku kang wus lamur, nganti ora weruh?” (Q.S.Shaad (38):62-63). (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia