Lelakoni Ibu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 973 kali

Kaya kesamber gelap nalika Wuri krungu suwarane ibune saka sabrang kana. “Wur, ibu tiba iki…,” suwa­ra­ne ibune karo rada krenggosan.

Wis ora ndadak mikir, lumraha ngono Wuri mencoloti meja kerja­ne, terus mlayu menyang nggon parkiran kantor.

“Mas Adhit, aku ijin sedhela. Penting, ibuku…,” ora ndadak ngen­teni wangsulane Adhitya, Wuri te­rus mlayu ngudhuni tlundhagan sa­ka lantai loro menyang parkiran.

Rahayune, ibune bisa tangi saka anggone tiba. Mung tangane tengen nggon lengen krasa jimpe merga ketindhihan awake. Wuri enggal ngu­pakara wong tuwane. Diaturi ngunjuk banyu putih, terus nguleg beras campur kencur. Pancen ora bisa lembut, merga berase ora di­kum dhisik. Lengene ibune enggal diblonyohi ulegan beras kencur dadakan mau karo rada dimeg-emeg.

“Nyapa ta, Bu, mbok wis ora usah ngaya,” kandhane Wuri ngati-ngati. Nga­dhepi wong sepuh ora pener leh ngo­mong bisa nglarani atine.

“Mau aku setlika, wong pemehane wis garing tur mumbruk. Enek rong jam. Bubar ngono, karepku nyapu kandhang pitik. E...lagi arep nyandhak sapu korek, awakku nggoling nengen.”

“Mesthine leren dhisik, ngunjuk teh apa susu ngono yen krasa kesel.”

“Wong mau aku ora krasa kesel, Wur!”

“Ya, wis!”

Wuri ngalah. Kawit biyen guneme ibu­ne ora kena diunggahi. Ora bisa nam­pa saran saka anak-anake. Dhek isih ana bapake, anak-anake bisa wadul menyang bapake, njur bapake sing nengahi. Saiki bapake Wuri wis entek slametane. Sok ngonoa, ibune kala-kala isih sok katon tlemawung kelingan swargi bapake. Ati­ne kaya-kaya durung bisa sumeleh.

“Adhuuh lara banget, Wur, nggo obah wae,”dhawuhe ibune  nalika nyoba ngo­bahake tangane sisih tengen.

“Iya sik, Bu. Sabar.”

Wuri nelpun Adhit, njalung tulung su­paya mara menyang omahe ibune karo nyilih mobil kantor. Crita apa anane. Intine, Wuri njaluk tulung rada meksa Adhit gelem ngeterake menyang tukang pijet sangkal putung, mijetake tangane ibune.

Awan kuwi ibune Wuri sida digawa menyang Mbah Kemis, tukang pijet sang­kal putung sing omahe Ngeni. Nalika mulih, tangan tengenne ibune Wuri wis bisa diangkat sithik, wis rada entheng.

“Alhamdulillah, Wur, tanganku wis bisa takangkat nyendhaki lambe, wis ora pati lara,” dhawuhe ibune nalika wis te­kan omah.

“Iya, telung dina engkas dipindhokke, Bu, ben ndang waras.”

“Hla iya, kowe dhewe ki mbokya ndang rabi, dadi mrana-mrene ora dhe­we ngono kuwi.”

“Aamiinn…nggih, pangestune ma­won…,” wangsulane Wuri.

Rabi, sapa sing ora pengin. Kadidene anak wuragil, Wuri ya pengin enggal…..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye