Qiyamat iku Nggegirisi (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 62 kali

Sing karan kayu zaqum mau, yaiku kayu kang thukul ana ing dhasare Neraka Jahim. Uwohe gedhene sak endhas sye­tan. Sanyata wong-wong ahli Neraka iku, bakal diweleg mangan kayu mau, sa­kebake wetenge. Jalaran mangan ka­yu mau, dheweke banjur diglontor ngom­be maneh kang dicampur wedang panas. Banjur panggonane bali menyang papan dununge Neraka Jahim. (Q.S.ash-Shaffat (37):64-68).

Ing babagan iki Ib­nu Abbas ne­rangake, manawa Rasulul­lah maos ayat Mangkene maksude: “Sira kabeh tan­sah padha (laku) taqwa ing ngar­sane Allah kanthi bener-bener taq­wa, lan sira kabeh aja pa­dha mati kajaba ing swasana nggilut agama Islam. Rasulullah tumuli paring dhawuh maneh: “Lha saupama sak tetes zaqum (jenenge uwit ing Neraka) mau netes tumiba ing kam­pung Donya, tamtu bakal ngrusak panguripan pendhudhuk ing Donya. Nuli kepriye kahanane wong-wong kang padha ngonsumsi zaqum, mi­nangka panganane?”

Banyu panas sing diumobake dening geni Neraka Jahanam, sing njalari ing jerone wetenge wong-wong mau dadi ajur, isi wetenge mili lan kulite mlonyoh. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude:

“Diejur kalawan banyu panas iku kabeh isine wetenge lan kulit-kulite. Lan disediyakake tumrap wong-wong mau gada wesi. Saben-saben wong-wong mau arep metu saka Neraka, jalaran saka banget su­sahe, nuli dibalekake maneh marang Neraka sarta didhawuhi marang dheweke “Mara rasakna siksa (ad­zab) kang ngobong nggosongake iku.” (Q.S.Al-Hajj(22):20-22).

“Dene manawa dheweke padha nja­luk ngombe, jalaran saka banget ngelake, nuli ditulung nganggo ba­nyu kang kenthel kaya jlantah kang nggosongake rahi-rahine, saala-ala­ning omben-omben lan saala-ala­ning panggonan.” (Q.S.Al-Kahfi (18): 29).

(c).    Panganggo (pakean)

      ahli Neraka.

Panganggone para ahli Neraka, yaiku saka tembaga kang cuwer. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

“Lan ana ing dina iku, sira kabeh bakal sumurup wong-wong kang padha dosa, ditaleni, direnteng ba­reng karo kanca-kancane. San­dhang­ane saka geni kang wus dadi wawa, lan rahine banjur ketutupan dening genine.” (Q.S.Ibrahim 14):(49-50). Diterangake, yaiku “Sandhangane wong-wong iku mau saka tembaga kang wus cuwer, sing dipanasake, sing ditu­ruhake (yang dilumurkan) marang kulite, nganti awujud dadi kaya sandhangan.” (Abu Malik al-Asy’ari).

Kajaba saka iku, ana sawijining ri­wayat, tumrap pawongan sing nangisi mayit, manawa dheweke durung tobat sadurunge tumapaking pati, mbesuk ana ing dina Qiyamat, dheweke bakal dita­ngek­ake nganggo sandhangan saka tem­baga cuwer lan nganggo sandhangan wesi wus karaten (naiyeng).” (HR.Mu­slim).

Wong-wong kafir, yekti disan­dhangi, tumrap dheweke pangang­go saka geni, bakal digrujugi saka sandhuwure endhase banyu kang panas banget.” (Q.S.Al-Hajj (22);19). “Satemene antarane wong-wong kafir mau ana sing ketaman geni Ne­raka nganti tumeka poloke, ana sing ketaman geni nganti tumeka dheng­­kule lan ana sing ketaman geni nganti bangkekane sarta ana sing ketaman geni nganti pun­dhake.” (HR.Muslim).

Pendhudhuk Neraka sing siksane paling entheng, yaiku sing nganggo sandhal loro sing bisa njalari utege umob, amarga saka panase san­dhal.” (HR.Muslim).

 

(d). Papan turune ahli Neraka.

Papan turune wong-wong kafir iku ana ing klasa geni, kemule uga geni. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Tumrap dheweke (wong-wong kafir) iku bakal padha mang­gon (ana) ngisor dhasaring Neraka Jahanam, lan ing sandhuwure ana tutupe kang rapet, kaya mangkono mau anggon Ingsun males marang wong kang padha dzalim.” (Q.S.Al-A’raf (7): 41).

Sing dimaksud rapet iku, wong-wong mau kinepung binaya ma­ngap lelatuning (urubing) Neraka. Sa­dhuwure wong-wong iku ana iyub-iyube geni. Lan sa­ngisore uga ana eyub-eyube geni. Kang mangkono iku Allah kepareng meden-medeni marang para kawulanE, kalawan dhawuhE: “He para kawu­lanIng­sun! Sira padha wedia ma­rang Ingsun.” (Q.S.Az-Zumar(39):16).

“Padha mangkata (sira kabeh) me­nyang Neraka kang ndarbeni eyub-eyub (pega, eyub-eyub geni) ca­wang telu, siksa saka kanan lan saka kering sarta, saka sadhuwure, kinepung siksa Neraka. Ora eyub sarta ora bisa nulak panas.” (Q.S.Al-Mursalaat (7):30-31).

 

(e). Gedhene ahli Neraka lan pandulune kang blereng (surem)

Pendhudhuk ahli Neraka, saka riwayat Abu Hurairah nerangake, manawa Ra­sulullah saw ngendika: “Let (jarak) pun­dhake wong kafir adohe watara telung dina tumrap pawongan sing nunggang tumpakan (kendharaan) sing nggelak kendharaane kanthi cepet.” (HR.Bukhari). Dene untu si­unge (gigi taring)  wong kafir iku pindha Gunung Uhud sarta kandele kulite wong kafir iku, watara adohe lumaku telung dina.” (HR.Muslim).

Al’Hafidz al’Mundiri nerangake, ma­na­wa ana ing antarane umat sing dadi gedhe ing Neraka mengko, kadi dene wong kafir sing dadi gedhe ing kono. Uga Njeng Rasul paring dhawuh: “Sate­mene ing antarane umatku, mlebu Suwarga, krana syafa’atku, luwih akeh saka kabilah Mudhar. Ing an­tarane umatku ana sing dadi gedhe tumraping Neraka, nganti tumapak salah siji ing pinggire.” (HR.Ibnu Majah).

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia