Bedhah Pajang (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 247 kali

Ki Juru Martani mendel lan ora ngendika maneh. Satemene Ki Juru Martani kuwatir. Sebab yen nganti ana utusan saka Pajang teka ing Mata-ram, lan weruh ana pager bata ngadeg ngubengi kutha, mesthi banjur duwe panyakrabawa yen Senapati yasa beteng. Tegese, Ma-taram kepengin ngadeg dadi negara lan ora gelem angratu marang Ka-sultanan Pajang. Yen Sultan Adiwi-jaya nganti ndangu prakara kuwi, Ki Juru Martani bakal ewuh aya ing pambudi. Sebab dheweke kang dipasrahi momong Senapati.

Nuju sawijining dina Sultan Adiwijaya lenggah siniwaka diadhep para nayaka bupati. Sawuse midhangetake palapurane para bupati mungguh kahanane praja, Adiwijaya ndangu bab pawartane Mataram.

“Kakang Patih Mancanegara, ingsun kepengin mireng mungguh kepriye kabare putraningsun Senapati? Sebab wis ana setaun kalungguhan iki anggone mranata Mataram lan wis wancine dheweke marak sowan.”

Kabeh kang seba padha meneng lan tumungkul. Sebab Patih Manca­nagara lan para bupati pancen ora ana sing krungu mungguh pawartane Mataram. Dene Kanjeng Sultan uga nuli kendel.

“Kakang Patih, ingsun darbe pangira yen Senapati uga wis krungu marang wirayate Kanjeng Sunan Giri. Kaya kang wis ndakngendikakake biyen menawa mbesuke ing Mataram bakal ana kang madeg ratu. Mula jeneng ora aneh yen saiki Senapati banjur nggege mangsa marang timbule wahyu kraton.

“Tadhah deduka dalem, Sinuwun. Sajatosipun kawula nate mireng pa-wartos manawi Kanjeng Senapati sampun ndhawuhi para kawula supa-dos nyithak banon kangge yasa pager ing sakubengipun kitha. Temtu bab punika ngandhut pikajeng manawi Kanjeng Senapati damel beteng,” dumadakan saweneh manggala matur marang Kanjeng Sultan.

“Manawi leres aturipun manggala menika, temtu putra dalem Senapati niyat mirong kampuh jingga, mbondhan tanpa ratu. Pramila saderengipun dados kraman, saenipun enggal katumpes kemawon sarana kagecak prang,” Patih Mancanagara matur.

Kanjeng Sultan ing semu kaget mireng ature Patih Mancanagara. “Manawa Mataram digecak Pajang, sepira banggane, Kakang? Penggalihingsun ora tega, jalaran senajan anak pupon, Senapati iku wis kaya putraku dhewe.”

Wusanane Kanjeng Sultan dhawuh marang abdi sekabate kang cinaket, yaiku Ngabehi Wuragil lan Ngabehi Wila. “Kakang Wuragil lan Kakang Wila, sira sakloron dakutus lumarap menyang Mataram dina iki uga. Temonana putraningsun Senapati, genahna apa sababe dene nganti ri kalenggahan iki durung seba mrene.”

“Ngestokaken dhawuh, Kanjeng Sultan,” bupati sakeloron sendika mundhi dhawuh.

Ngabehi Wuragil lan Ngabehi Wila gegancangan tumuju………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.