Lho Kok Ilang?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 133 kali

Lho Kok Ilang?

 

Durung suwe iki Pak An, tang­gaku, mundhut mobil. Gandheng durung duwe garasi, kanggo sawetara wektu mobil mung diparkir neng ngarep omah. Kanthi alesan keamanan, Pak An enggal-enggal gawe garasi ing sisih tengen omahe.

Kaya lumrahe garasi, lawang kanggo mlebu-metu ora modhel bukakan ngiwa-nengen, nanging modhel rolling door. Pamrihe, praktis lan ora mangan papan. Mbukak lawang cukup digulung munggah.

Dina iku Pak An kerawuhan maratuwane, Pak Wig utawa Mbah Wing, ngono yen anak-anake padha ngaturi. Kaya biyasane  Mbah Wig yen tilik mrono mesthi nginep sedina utawa rong dina. Esuk umun-umun wis tangi, banjur tindak-tindak mubeng kampung.

Esuk iku kondur saka tindak-tindak mubeng kampung, Mbah Wig jelih-jelih. Kanthi gupuh lapuran marang Bu An, “Ti, Warti! Galo lawang garasimu ilang. Cepet lapura Pak RT.” Ngendika kaya ngono karo nudingi garasi sing lawange wis bukakan. “Begja, mobilmu ora katut dicolongi,” ngono sambunge.

Dilapuri kaya mengkono Bu An mung kalem wae,  jalaran pana karo apa sing dingendikakake  bapake. Mesthi bab lawang garasi sing ora katon lan dikira ilang. Lha rak tenan. Bapake banjur dicaosi pirsa ngenani lawang  rolling door kasebut. Piyambake manthuk-manthuk tandha pana.

Pancen maratuwane Pak An mono klebu wong nggunung asli. Yen ora ana perlu sing wigati arang tindak kutha. Dadi lumrah yen kawruhe uga winates. Paribasane cedhak watu adoh ratu, cedhak celeng adoh lonceng, ngono kae.

 FX. Subroto-Gamping, Sleman, Yogyakarta

 

 

Denah Kuwalik

 

Sing jenenge lelungan iku kudu ngerti karo papan sing arep dituju. Yen papan sing dituju wis weruh ora ndadekake masalah. Suwalike, yen papan sing dituju durung weruh bisa bingung ing dalan. Apa maneh yen papane adoh, kathik sing ngenyangi ora weruh keblat. Mula arah ngulon bisa dikira arah ngalor,  wekasane keblasuk-blasuk ora tekan ngenggon.

Nalika kuwi rombongan saka Sanggar Sastra Triwida Tulungagung lelungan menyang daleme Mas Tulus ing Madiun.  Ngliwati  Trenggalek, Ponorogo, Dolopo lan Geger isih rancag. Ning bareng wis mlebu kutha Madiun kabeh padha  bingung. Sarehne bingung, Sunarko “Sudrun” Budiman, ketuwane Sanggar Triwida,  banjur mbukak denah.

 Nanging Kang Sudrun sangsaya bingung awit denahe kuwalik. Perangan ndhuwur sing kudune nuduhake arah elor dening Mas Tulus diowahi dadi arah kidul. Ing denah diancer-anceri yen wis ketemu pom bensin lan supermarket banjur menggok nengen. Ning bareng  ketemu pom bensin lan supermarket, jebul saya adoh karo papan sing dituju. Amrih ora kebacut adoh, Kang Sudrun banjur nilpun Mas Tulus.

Sarehne keblasuk rada adoh, Mas Tulus keraya-raya marani. Sabanjure rombongan Triwida dikanthi tekan papan kang dituju. Apa tumon, gawe denah kok kuwalik. Apa merga sing gawe asring nonton sinetron Dunia Terbalik?

 Dias Lentera Yuliano-Mahasiswa Unesa Surabaya

 

 

Menyang Mburi

 

Bocah saiki umume wis arang kadhing sing mangerteni marang unggah-ungguhing basa Jawa.Mbokmenawa pancen wiwit cilik ora dikulinakake sinau nggunakake basa Jawa dening wong tuwane.  Nalika aku isih manggon ana perumahan, duwe tangga sawijining guru.  Piyayine isih timur, wong kancane anakku. Sebut wae asmane Bu N. Merga isih saumurane anakku, yen omong-omongan karo Bu N aku ora basa.

 Sawijining esuk, watara jam 6, Bu N mara nggoleki anakku. Mari uluk salam, Bu N takon, “Mbak M wonten, Bu?”

 “M isih neng mburi, pinarak kene sik,” wangsulanku.

 Bu N bablas wae menyang mburi. Ora suwe mbalik maneh karo kandha, “Mboten wonten, sampun kula padosi dhateng wingking nanging mboten kepanggih.”

Aku mesem. Banjur takterangake yen sing dimaksud menyang mburi iku tegese menyang pekiwan utawa menyang WC. Bu N manggut-manggut sajak lagi ngerti. Apa tumon, menyang WC digoleki menyang mburi omah.

 

Umi Harini-Bandar, Jombang

 

 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!