Respati Lair (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 74 kali

Sang Nata Purwacarita ingkang kondur angedhaton denayab para biyada cethi manggung ketanggung jaka palara-lara kang endah warnane, adi busanane, rompyoh-

rompyoh sesinome, sami ngampil upacara kepraboning pasewakan.

Banyak dhalang sawunggaling, hardawalika katemas dwipangga kang

sarwa retna.

Sang nata ngagem jamang endrakala sungsun tiga, cecanthang endrakala

garudha mungkur, dawala tali praba, karawistha endrabajra. Calumpring bu­jangkara, sumping tambara, sang-sangan tri ujung, tebah jaja sulardi, praba kanthi bajra. Kawaca gandhawari, padala gandhawara sengkang bama, binggel walisaya, gelang bauwarna ka­roncong kara weling, supe tajug sakem­baran.

Akampuh limar ketangi, clana cindhe puspita, ukup rendra, wangkingan wa­rang­ka ladrang, kandelan kemaloreksa, ukiran tunggak semi sinotya, ganja tinatah tinatu rengga. Canela tinaretes ing kumala mubyar, sinongsongan kertas jenar pinarada byur. Tindakira Sri naren­dra lengkeh-lengkeh pindha sardula kalupan, lembehan merak kasimpir, riyak gajah angoling. Satindak mangu sape­cak kendel, amirsani upa rengganing gapura kinarya namur sotaning driya.

Agengnya gapura sasat sapuncaking wukir Mahameru. Inggile ngungkuli pu­cang lan tirisan. Puncaking gapura sinu­ngan maniking warih, agengnya sepuh jenggi, rebut sorot lan sunaring pretang­gapati, pindha surya kembar ing dha­ratan. Siraping gapura prunggu sari, adeg-adeg wesi balitung, talundhangan akik bang jejobinan. Pipi-pipining gapura sinungan gupala-gupali. Gupala reca lanang, gupali reca wadon, pindha raseksa raseksi.

Ingkang kinarya rikma gimbal saking prunggu sinepuhan, mripat kumala mi­rah bang, kulit tembaga cinawi, tinrapan wulu pamor, mandhi gada ageng ngajrih-ajrihi. Talinganing gupala sinung bre­mara, yen pinuju menga lan mineping kori gumeret wiwara binarung mbre­ngenging kombang. Swarane kadi yaksa anggereng, sanyata pepethetan ing taman purendra samya jinembangan mas ingukir, apager pinacak suji, awig ing pakirtyanira, sasela-selaning pepe­thetan kinarya margi sajuru-juru.

Sinawuran wedhi malela, sinebaran sesotya mirah jumerut, mutyara nila wi­duri. Yen sinampar parekan cethi naren­dra pating galebyar lir lintang alihan. Da­tan mantra-mantra taman ing ngar­ca­pada, awit sairip Tinjomaya. Cinekak gupitanira, sang naranata sigra manjing ing gupit mandragini, pinapag garwa prameswari Dewi Srihatni. Sasampunira paring pangandika, daya-daya sami kembul bojana andrawina.

Prabu Kandhihawan sesarengan keng rama Resi Andha kang minangka pa­ramparaning negari gya angrahabi dha­haran kang wus cumawis. Sawusnya tuwuk anggonira andrawina nulya ming­gah sanggar palanggatan, muja semedi kanthi ngobar dupa, mboten ageng mbo­ten alit udakawis saendhasing gajah. Katampi anggonira semedi, katitik ko­baring dupa kumelun, kukusing sumun­dhul ing ngawiyat. Sigeg.

 Kang ana ing paseban njawi, Patih Mandasrawa mundhi dhawuhing…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye