Memedi Kali Wedhi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 129 kali

Klaten, 1966. Menungsa cacah puluhan diemot trek, digawa menyang sapinggire Kali Wedhi.  Wong-wong iku wis ditlesih dening aparat pamarintah minangka tokoh PKI sing dianggep mbebayani. Taun 1966 PKI katetepake minangka partai sing dadi laranganing negara merga dianggep dhalang ing samburine gerakan nyulik jendral pitu ing Jakarta, 30 September 1965 sarta disujanani nedya njongkeng panguwasa. Satemah  tokoh-tokoh PKI sing mbebayani mungguhing negara kudu dipateni.

 Para narapidana politik mau digawa menyang Kali Wedhi lan dieksekusi mati ana kono. Sinebut Kali Wedhi awit banyune ora pati jero. Kepara yen mangsa ketiga banyune asat saengga sing katon ing dhasar kali mung kari wedhine. Salebare dieksekusi mati, jisime wong-wong mau  mung dipendhem cethek ngono wae. Tanpa didusi lan dikafani. Satemah nalika banjire teka, mayit kang wis dadi rangka iku padha kentir.

Kocape Kali Wedhi minangka papan eksekusi mati tumrap tahanan PKI  njalari swasana dadi angker lan wingit. Sebab ora pisan pindho Kali Wedhi kanggo ngukum mati anggota PKI. Ora ketung wis wong pira sing kanthi sesidheman digawa mrono banjur dilunasi nyawane. Warga mung weruh pendhak-pendhak ana trek kebak uwong sing dibanda tangane digawa menyang Kali Wedhi. Warga ora wani nyedhak.

Mbah Sastro Wardoyo sing omahe ora adoh saka Kali Wedhi ngrasa githoke mengkirig uger  krungu swara tembakan, “dhor, dhor, dhor!” Ora suwe saka jumedhore bedhil nuli keprungu pambaunge asu ajag kang dawa ngalik-alik.

“Iki  mesthi ana eksekusi pidana politik sing ditembak dening tentara. Saiki jam siji parak esuk,” Mbah Sastro grenengan dhewe karo niliki jame.

Angkere Kali Wedhi ndadekake  warga ora wani metu saka omah sandhuwure jam wolu bengi. Nanging Mbah Sastro Wardoyo ora gigrig marang swasana tintrim mau merga dheweke wis kulina srawung karo bangsa lelembut sing sok ngganggugawe. Swasana wingit ora mung dirasakake warga ing sakiwa tengene titik eksekusi wae, nanging uga nganti sadawane Kali Wedhi.  Akeh kedadeyan sing nyalawadi engga seprene.

 Kaya sing dialami dening sopir bis jurusan Jogja-Solo. Bengi kuwi watara jam pitu kaya adat sabene  dheweke arep mulih menyang Solo. Dumadakan ing tengah dalan ana wong tuwa awe-awe nyegat. Rehne welas ndulu wong tuwa mau, bis banjur mandheg. Wong tuwa iku  munggah lan lungguh ing bangku penumpang samburine sopir.  Bis mbacutake laku arah ngetan. Lakuning bis ora pati banter, awit pencen wis  arep mulih menyang garasi.

“Pak, kula mangke mandhap Solo nggih,” ucape wong tuwa iku serak.

“Nggih,” wangsulane sopir cekak karo nglirik memburi.

 Saiba kagete sopir mau merga  weruh mripate penumpang iku bolong loro-lorone. Irunge gruwung, gandane bacin. Saking kagete si sopir ora…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye